Deze wegwijzer hoort bij actie 8 uit lijst met minimale acties. U heeft het proces ‘verkennen initiatief’ zo ingericht dat een initiatiefnemer een volledig en betrouwbaar beeld krijgt van het initiatief. Het gaat hierbij om het krijgen van draagvlak bij belanghebbenden en om de mogelijkheden van het bevoegd gezag om de benodigde vergunning(en) hiervoor te verlenen.  

Het proces 'verkennen initiatief' vindt plaats vóór de definitieve vergunningaanvraag. Om de termijn van acht weken bij complexe vergunningaanvragen te halen is het belangrijk om dit proces goed in te richten. Het resultaat van de actie ‘verkenning initiatief’ is een overzicht voor de gemeente en de initiatiefnemer van alle verplichtingen en verwachtingen rond het initiatief. Dat betekent onder andere een overzicht van alle vergunning-, meldings- en informatieplichten en inzicht in de algemene regels die van toepassing zijn. Het is aan te raden om de ketenpartners bij dit proces te betrekken en het voor hen zo efficiënt mogelijk in te richten.  

Urgentie 

 • Het proces wordt complexer dan nu en daarom is het van belang dat het proces ‘verkenning initiatief’ effectief en zorgvuldig wordt ingericht.  De kans is anders groot dat de acht-wekentermijn wordt overschreden. 
 • U moet bepalen wanneer en hoe u initiatiefnemers in het proces begeleidt.  

Aandachtspunten  

Inhoud 

 • Deze eis houdt verband met de minimumeisen over het kunnen ontvangen van aanvragen en meldingen (eis 2) en het proces behandelen vergunningaanvragen en meldingen ingericht (eis 3). 
 • Er zijn twee verschillende niveaus waarop het proces ‘verkennen initiatief’ ingeregeld kan worden. Dit zijn de ‘intaketafel’ en de ‘omgevingstafel’. De intaketafel is een snelle beoordeling van de wenselijkheid van een initiatief. De omgevingstafel is een uitgebreide inhoudelijke bespreking met alle betrokken partijen aan tafel gericht op een integrale afweging. (In het Omgevingsloket worden beide ‘omgevingsoverleg’ genoemd.) 
 • Naast de complexe initiatieven, is het ook belangrijk om inwoners en ondernemers te helpen inzicht te krijgen in de regels bij minder complexe initieven. Het gaat dan om het kwalitatief goed inrichten van het Omgevingsloket. 

Acties 

 • Uw gemeente betrekt de initiatiefnemer in het proces ‘verkennen initiatief’. 
 • U moet bepalen hoe u het proces ‘verkennen initiatief’ wil inrichten. Het is van belang dat de keuzes aansluiten bij de visie op dienstverlening van uw gemeente. Keuzes die onder andere moeten worden gemaakt zijn: 
  • Wanneer de intaketafel en de omgevingstafel worden ingezet 
  • Wie of wat daarvoor nodig is 
  • Hoe groot op de intaketafel en omgevingstafel wordt ingezet  
  • In welke vorm, frequentie, afwegingskader en voor welke activiteit de intake- en omgevingstafel worden ingezet 
 • U bepaalt welke ketenpartners u bij welke initiatieven wil betrekken.  
 • U maakt afspraken met de regio (andere overheden en ketenpartners) over hoe en in welke vorm gebruik wordt gemaakt van de DSO-samenwerkingsfunctionaliteit. Als dit bekend is, is het belangrijk om te gaan oefenen met de samenwerkfunctionaliteit van DSO-LV.  
 • Uw gemeente moet bepalen waar wel en waar geen leges voor worden geheven. 

Proces 

 • Dit is een ander proces dan het participatieproces, waarvoor de initiatiefnemer verantwoordelijk is. Deze twee processen moeten niet door elkaar lopen, maar ze kunnen wel in samenhang verlopen. Het omgevingsoverleg (ook wel vooroverleg) is een informeel overleg tussen initiatiefnemer en bevoegd gezag.  
 • Initiatieven komen langs verschillende kanalen binnen. Voor een goede procesgang is daarom het advies om te zorgen dat er één overzicht van alle initiatieven is en de behandeling van alle initiatieven te uniformeren.  
 • Vanuit die centrale plek kunt u ook de intaketafel organiseren.  
 • Zorg dat medewerker(s) met brede kennis aan tafel zitten (strategisch adviseur/casemanager). 

Handige producten  

 • Toolkit invoering dienstverlening 

Vindt u niet wat u zoekt? Kijk voor meer producten en diensten eens in de Catalogus Omgevingswet voor gemeenten.   

Contact