De VNG heeft gemeenten geadviseerd om vóór inwerkingtreding van de Omgevingswet verordeningen die de fysieke leefomgeving raken aan te passen. Dit kon gaan om a) inhoudelijke aanpassing of nieuwe verordening en b) juridisch-technisch omzetten van verordeningen (zonder inhoudelijke keuzes). De VNG heeft hiertoe haar modelverordeningen aangepast. Op deze webpagina vindt u een overzicht van de aangepaste modellen.

Let op: De VNG heeft niet voor alle gemeentelijke verordeningen een model beschikbaar. Het advies is om het gemeentelijke verordeningenbestand na te lopen en verwijzingen in overige gemeentelijke verordeningen zo nodig aan te passen in verband met de Omgevingswet.

Noodzaak tot aanpassen

De inhoudelijke aanpassingen (zie 1e tabel) moeten worden verwerkt om vanaf 1 januari te kunnen werken met de Omgevingswet. Deze aanpassingen zijn nodig omdat de Omgevingswet daartoe verplicht. Zonder de aanpassingen kan het beleid wat aan die regels ten grondslag ligt niet worden uitgevoerd. Leges kunnen dan niet correct worden geïnd, adviescommissie kan niet adviseren.

De juridisch-technische aanpassingen (zie 2e tabel) betreffen onder meer het aanpassen van verwijzingen naar regelgeving die bij inwerkingtreding van de Omgevingswet vervalt. De wetgever heeft deels voorzien in overgangsrecht (onder meer artt. 22.4, 22.8 Ow, art. 4.3 IOw). Echter, dit overgangsrecht biedt geen oplossing voor het aanpassen van verwijzingen naar verouderde regelgeving in de eigen verordeningen en geeft evenmin invulling aan de opdracht om een (nieuwe) verordening vast te stellen. Het is en blijft de verantwoordelijkheid van het gemeentebestuur en de raad om de eigen regelgeving actueel te houden en in overeenstemming met hoger recht. Het niet aanpassen van verwijzingen naar verouderd recht leidt tot een verminderde kenbaarheid van de regels en daarmee tot juridische onduidelijkheid en onzekerheid. De VNG adviseert daarom in alle gevallen de benodigde aanpassingen door te voeren zo mogelijk vóór inwerkingtreding van de Omgevingswet of anders (behalve voor de Verordening afvoer Hemel- en grondwater) zo spoedig mogelijk daarna.