De VNG adviseert gemeenten hun verordening afvoer hemel- en grondwater vóór 1 januari 2024 aan te passen. We hebben een ‘Handreiking Verordening afvoer hemel- en grondwater en omgevingsplan’ opgesteld met een voorbeeld raadsbesluit en toelichting.

Ga naar de Handreiking Verordening afvoer hemel- en grondwater en omgevingsplan (pdf, 409 kB)

Effect van inwerktreding op de modelverordening

De Invoeringswet Omgevingswet regelt dat de hemelwaterverordening bij inwerkingtreding van de Omgevingswet van rechtswege onderdeel is van het tijdelijk omgevingsplan. Daarom werd aanvankelijk (2020/2021) géén wijziging van deze modelverordening noodzakelijk geacht. De handreiking omvat een inhoudelijke beoordeling van het effect van de inwerkingtreding van de Omgevingswet op de modelverordening. Bij die inhoudelijke beoordeling bleek het ongewijzigd van rechtswege opgaan van de hemelwaterverordening in het tijdelijk omgevingsplan een nadelig effect te hebben voor gemeente en burger.  

De modelverordening omvat 6 artikelen, waarvan slechts 2 artikelen kunnen overblijven als onderdeel van het tijdelijk omgevingsplan. In de handreiking adviseren wij om de andere 4 artikelen om verschillende redenen te laten vervallen voorafgaand aan de inwerkingtreding van de Omgevingswet. Omdat deze verordening van rechtswege onderdeel wordt van het tijdelijk omgevingsplan kan aanpassing ná inwerkingtreding van de Omgevingswet uitsluitend door aanpassing van het omgevingsplan. Het niet tijdig aanpassen leidt onder meer tot rechtsonzekerheid voor de burger.

Voorbeeldregels voor het omgevingsplan

In aanvulling op de Handreiking publiceert de VNG ook voorbeeldregels afvoer hemel- en grondwater voor het definitieve omgevingsplan. Deze zijn aanvullend op de geïntegreerde staalkaarten omgevingsplan. Het gaat om voorbeeldregels voor hemel- en grondwaterbepalingen die van rechtswege onderdeel zijn van het tijdelijk omgevingsplan en waarvan de conclusie in de Handreiking luidt: ‘moet’ naar het omgevingsplan.

Ga naar de voorbeeldregels omgevingsplan voor hemel- en grondwater

Inspiratie voor gesprek over gemeentelijke keuzes

De Handreiking Verordening afvoer hemel- en grondwater en omgevingsplan toont samen met de voorbeeldregels omgevingsplan hoe regels uit de hemelwaterverordening kunnen worden omgezet naar het definitieve omgevingsplan. Aan het opstellen van een definitief omgevingsplan moet een gesprek tussen deze beleidsterreinen voorafgaan. Met dit tweeluik biedt de VNG inspiratie voor dit gemeentelijk gesprek.

Overige verordeningen

Voor andere verordeningen die over de fysieke leefomgeving gaan, stelt de VNG binnenkort ook een handreiking ter beschikking. Dit gaat bijvoorbeeld om verordeningen over erfgoed, havenbeheer, kabels en leidingen, begraafplaatsbeheer en markt. Voor de APV is al een handreiking verschenen.

Vragen

Heeft u vragen over de Handreiking Verordening afvoer hemel- en grondwater en omgevingsplan? Stel ze dan in de groep Omgevingswet van het VNG Forum (meld u aan om toegang te krijgen tot de groep) of via omgevingswet@vng.nl onder vermelding van hemelwaterverordening en omgevingsplan.

Meer informatie


Update 12 oktober 2023:  

Nieuwe versie

Op 12 oktober 2023 is een nieuwe versie van de Handreiking Verordening afvoer hemel- en grondwater en omgevingsplan gepubliceerd. De wijzigingen hebben betrekking op het advies in de handreiking voor artikel 2 van de modelverordening. 

In de juni 2023 versie van de handreiking is geadviseerd artikel 2, eerste lid in zijn geheel te laten vervallen, omdat na inwerkingtreding van de Omgevingswet de gemeenteraad bevoegd is tot het aanwijzen van gebieden waar de verplichtingen gelden. Het eerste lid van artikel 2 moet echter wel de kern van het verbod behouden. In deze oktober 2023 versie van de handreiking is het voorbeeld-raadsbesluit (Bijlage I) en de voorbeeld-toelichting bij het raadsbesluit (Bijlage II) hierop aangepast. U kunt hiermee direct aan de slag. Een ledenbrief over de gewijzigde VNG modelverordening afvoer hemel- en grondwater -in lijn met de adviezen in deze handreiking- is in voorbereiding.