Deze voorbeeldregels gaan over lozen van afvloeiend hemelwater en van grondwater afkomstig van ontwatering. Dit is geregeld in de modelverordening Afvoer hemel- en grondwater.

De modelverordening Afvoer hemel- en grondwater geeft invulling aan artikel 10.32a Wet milieubeheer. De modelverordening bevat regels over het brengen van afvloeiend hemelwater of grondwater op of in de bodem of in een rioolvoorziening. Ze bevat ook regels over het beëindigen van het lozen van afvloeiend hemelwater en grondwater in een rioolvoorziening voor afvalwater. De modelverordening bevat een afkoppelplicht in aangewezen gebied, uitzonderingen voor inrichtingen en de openbare weg, een ontheffing en een strafbepaling.

Aan de hand van onderstaande drie hoofdvragen en bijbehorende deelvragen (zie ook de introductiepagina, onder Voorbeeldregels) proberen we antwoord te geven op de vraag óf en hoe u dit onderwerp over kunt nemen in uw omgevingsplan. We eindigen met een set voorbeeldregels. Deze regels sluiten aan op de geïntegreerde staalkaarten van de VNG. U kunt ze gebruiken ter inspiratie voor uw eigen omgevingsplan.

Bij het opstellen van de voorbeeldregels sluiten we aan op de inhoudelijke overwegingen en bevindingen uit de Handreiking Verordening afvoer hemelwater en grondwater en omgevingsplan (de Handreiking).