Er is bij inwoners grote behoefte om invloed uit te oefenen op de democratische besluitvorming. Tegelijkertijd beseffen gemeenten dat een sterke lokale democratie voortdurend om aandacht en onderhoud vraagt. Het is juist nu van belang om inwoners blijvend te betrekken.

Uit de praktijk blijkt dat dit verder moet gaan dan alleen inspraak bij de voorbereiding van beleid, en dat gemeenten nadenken over en streven naar een stevige inrichting van participatie.

VNG Voorbeeld Verordening participatie [en uitdaagrecht]

Het rijk heeft een wetsvoorstel in voorbereiding om inspraak uit te breiden naar ‘participatie’ en eventueel  ook ‘uitdaagrecht’: de Wet versterking participatie op decentraal niveau. Los van dit wetgevingstraject gaan de ontwikkelingen bij gemeenten door en zien we in de praktijk dat de Inspraakverordening wordt gemoderniseerd en verbreed tot een participatieverordening. De VNG stelde daarom een Voorbeeld Verordening participatie [en uitdaagrecht] op.

Geen model maar voorbeeld voor een verordening

Omdat het wetsvoorstel nog in de ontwerpfase verkeert, presenteren we geen model maar een voorbeeld voor een verordening. Hiermee willen we gemeenten inspireren tot andere participatiemogelijkheden dan inspraak en deze participatie van een wettelijke basis te voorzien. Gemeenten die al op het ontwerpwetsvoorstel vooruit willen lopen, kunnen gebruik maken van de voorbeeldverordening. 

Handreiking ‘Aan de slag met participatie’

Ter inspiratie is door Berenschot in samenwerking met de VNG een handreiking ‘Aan de slag met participatie’ gemaakt. De handreiking  bevat een
routekaart en gemeentelijke praktijkvoorbeelden die tot de verbeelding spreken.

Meer informatie

De voorbeeldverordening en de handreiking zijn per ledenbrief naar de gemeenten verzonden.