Wat is de bruidsschat? Onder de Omgevingswet verhuizen veel regels van het rijk naar gemeenten. Het rijk zorgt er met het Invoeringsbesluit voor dat deze regels automatisch in het omgevingsplan komen. Dit heet ook wel de 'bruidsschat' en deze is voor iedere gemeente gelijk op het moment van inwerkingtreding van de wet.  

Wanneer regels van het rijk naar gemeenten overgaan moet een voorziening getroffen worden om te voorkomen dat deze regels vervallen voordat de gemeente vergelijkbare of vervangende regels heeft kunnen stellen. Het gaat dus om een tijdelijke oplossing, bedoeld om een rechtsvacuüm te voorkomen.  Deze voorziening wordt de bruidsschat genoemd.  

Wat zit er in de bruidsschat?  

De bruidsschat bestaat uit ongeveer 600 regels uit het huidige Activiteitenbesluit, Bouwbesluit en het Besluit omgevingsrecht (Bor). De regels hebben betrekking op een grote diversiteit aan onderwerpen, zoals horeca, detailhandel, recreatie, lozingen, emissies van geluid, geur en trillingen door bedrijven en bouwen.  

De regels zijn aangepast aan de terminologie van de Omgevingswet. Dit is beleidsneutraal of beleidsarm gedaan: de essentie van de regels is ongewijzigd. Ze voldoen ook niet aan álle eisen van de Omgevingswet, waaronder instructieregels van rijk en provincie. Ook is vanzelfsprekend het lokale maatwerk nog niet vormgegeven. Gemeenten moeten dus met de bruidsschat aan de slag. Op deze pagina is voor gemeenten de benodigde informatie verzameld om met de bruidsschat aan de slag te gaan. Kijk voor meer informatie over de bruidsschat op de website van het Informatiepunt Leefomgeving

De bruidsschat bekijken 

Bij de inwerkingtreding van de Omgevingswet verhuizen de regels uit de bruidsschat naar het tijdelijk deel van het omgevingsplan van iedere afzonderlijke gemeente. Dit gaat automatisch en van rechtswege via het invoeringsbesluit. De bruidsschat en de toelichting zijn te raadplegen via het Informatiepunt Leefomgeving.  

Gemeenten moeten de bruidsschat overnemen in het omgevingsplan

Het is zaak dat gemeenten aan het einde van de overgangsfase alle bruidsschatregels hebben verwerkt tot eigen regels, of hebben laten vervallen. Daarnaast geldt dat de bruidsschatregels niet komen te vervallen als een gemeente ze niet zelf schrapt. Regels uit lokale verordeningen die opgenomen moeten worden in het omgevingsplan lopen het risico onverbindend te worden verklaard, omdat een regel einde van de overgangsfase in het omgevingsplan voor een regel in de verordening gaat.