De VNG ontwikkelt staalkaarten voor het omgevingsplan. De staalkaarten bevatten (juridische) regels die als voorbeeld en inspiratie voor een gemeente kunnen dienen. Het geheel geeft inzicht in de nieuwe mogelijkheden die de systematiek van de Omgevingswet biedt.

Staalkaarten geven weer hoe een specifiek onderwerp (bijvoorbeeld een gebied of een thema) geregeld kan worden in het omgevingsplan, binnen de daarvoor geldende wettelijke eisen op grond van de Omgevingswet. Een staalkaart dient enerzijds ter inspiratie en anderzijds als een representatief voorbeeldmodel van een omgevingsplan. Het zijn dus géén modelverordeningen, maar ze laten wel mogelijkheden zien hoe zaken in het omgevingsplan geregeld kunnen worden. Het is uiteindelijk aan de raad om te bepalen wat de doelstellingen zijn van het omgevingsplan en hoe zij het gemeentelijk beleid omzet in het omgevingsplan. De VNG heeft gewerkt aan een geïntegreerde versie van de staalkaarten. Deze geïntegreerde versie laat zien hoe gebiedsgerichte regels en thematische regels samenvallen in het omgevingsplan.

Nieuwe casco en voorbeeldregels

De geïntegreerde versie van de staalkaarten bevat een geactualiseerd casco. Deze staalkaart vervangt het eerste product in de staalkaarten serie, het Casco voor het omgevingsplan uit 2018. Het casco omgevingsplan is een voorbeeldstructuur voor de juridische regels in het omgevingsplan. Deze structuur laat zien op welke wijze een omgevingsplan zou kunnen worden opgebouwd. Daarnaast zijn in de geïntegreerde versie van de staalkaarten voorbeeldregels opgenomen uit de voorheen gepubliceerde onderwerpgerichte staalkaarten. Dit betekent dat u deze versie voorbeeldregels terugvindt over bijvoorbeeld het Buitengebied en het Bedrijventerrein.

Totstandkoming van de geïntegreerde staalkaarten

De VNG heeft sinds 2019 diverse onderwerpgerichte staalkaarten gepubliceerd, zoals de Bestaande Woonwijk, het Buitengebied en het Bedrijventerrein. De onderwerpgerichte staalkaarten zijn nog steeds raadpleegbaar in PDF op deze pagina maar zijn niet actueel en zullen niet meer geactualiseerd worden. Dit houdt bijvoorbeeld in dat het nieuwe casco niet is toegepast op de onderwerpgerichte staalkaarten.

In elke onderwerpgerichte staalkaart staat in deel I toegelicht hoe die staalkaart tot stand is gekomen en welke ontwerpkeuzes er aan ten grondslag liggen. De gemaakte ontwerpkeuzes van de onderwerpgerichte staalkaarten zijn als uitgangspunt genomen voor de geïntegreerde versie van de staalkaarten. Als u dus benieuwd bent naar ontwerpkeuzes voor regels van de geïntegreerde versie van de staalkaarten, dan moet u het desbetreffende deel I van de onderwerpgerichte staalkaarten lezen.

LET OP: De staalkaart ‘Energietransitie gebouwde omgeving’ is een onderwerpgerichte staalkaart maar de regels uit deze staalkaart zijn niet opgenomen in de geïntegreerde versie van de staalkaarten.

Meer informatie