De Omgevingswet zorgt voor meer mogelijkheden voor initiatieven en voor lokaal maatwerk. Gemeenten stellen regels in hun omgevingsplan, maar kunnen er ook meer ruimte mee bieden.

Flexibiliteit en rechtszekerheid combineren

Als gemeente wilt u zowel flexibel zijn als zekerheid kunnen bieden. Inwoners en ondernemers moeten immers weten waar ze aan toe zijn. De uitdaging bij het maken van een omgevingsplan is om zowel ruimte als rechtszekerheid te bieden. Maatwerk kan hier een brug tussen vormen. Daarvoor is wel een goede onderbouwing nodig.

Infographic

Doelenbenadering

Met een doelenbenadering kunnen gemeenten maatwerk bieden en tegelijk de rechtszekerheid waarborgen. De doelenbenadering bestaat uit een aantal stappen.

Doelen van de wet
De maatschappelijke doelen (artikel 1.3 Ow) 

Algemene Doelen omgevingsplan
Specialisatie van maatschappelijke doelen waarvoor omgevingsplan wordt opgesteld. Bijvoorbeeld evenwichtige toedeling van functies aan locaties, beschermen milieu, behoud cultureel erfgoed.

Subdoelen omgevingsplan
Voor gebieden of thema's doelen combineren of concretiseren. Bijvoorbeeld gebiedsgericht voor herstructurerings- of transformatiegebieden of specifiek voor thema zoals energietransitie of duurzaamheid. 

Oogmerken
Geven aan om welk(e) doel(en) het gaat bij de regulering van activiteiten en bevatten zo nodig een nadere uitwerking of begrenzing. Bijvoorbeeld regels voor bouwactiviteiten met het oog op een goede omgevingskwaliteit, gericht op het behoud van monumentale waarden. 

Regels
De keuze of en hoe regels voor een activiteit worden gesteld: geen regels, wel regels in de vorm van een zorgplicht of algemene regels al dan niet in combinatie van een meld- of vergunningplicht.

Bestuurlijke afweging en maatwerk

Wanneer een gemeente een initiatief moet beoordelen dat in strijd is met een of meerdere regels van het omgevingsplan, kan worden overwogen te kiezen voor een maatwerkoplossing. De doelenbenadering biedt daarbij houvast. Bij de beoordeling bepaalt u hoe het initiatief afwijkt van de oogmerken en of kan worden aangesloten bij andere oogmerken of andere doelen van het omgevingsplan. De maatwerkvoorwaarden die verbonden worden aan het toestaan van een initiatief  zorgen voor samenhang met de doelen en de oorspronkelijke regels. Onderbouw de afweging aan de hand van noodzaak, geschiktheid en proportionaliteit.

Meer informatie: