Bereikbaarheid

Verschillende factoren zijn van belang voor de bereikbaarheid van een gemeenten, zoals de aanwezigheid van openbaar vervoer en de mate van verstedelijking. Wat zijn aspecten waar u als raadslid aandacht aan kunt besteden?

 • Welke gebieden moeten goed bereikbaar zijn? Wat mag de reistijd zijn naar zo’n gebied (zoals de dorpskern, het station of een belangrijk industrieterrein).
 • Kijk naar de bereikbaarheidsketen in plaats van naar losse vervoersstromen. Zijn er voldoende parkeermogelijkheden rond bus-, tram, metro- en treinstations rond de stadsrand? Ook voor fietsers?
 • Hoe is de logistiek in de stad te optimaliseren? Denk aan venstertijden en lokale ‘hubs’ waar goederen worden verzameld en gebundeld de stad in worden gebracht (met elektrische voertuigen).
 • Sluiten bouwplannen aan op de mobiliteitsbehoefte? Zijn er mogelijkheden om nieuwbouw te concentreren rond openbaarvervoervoorzieningen? Hoe zit het bij nieuwbouw met voorzieningen voor laadpalen en parkeerplaatsen voor deelauto’s
 • Zijn experimenten mogelijk met de inrichting van wegen? Denk aan ‘shared space’ waarbij auto’s te gast zijn in een gebied. Of fietsers de ruimte delen met wandelaars.
 • Is doelgroepenvervoer te combineren met het openbaar vervoer zoals in het project Publiek Vervoer van de provincies (en gemeenten) Drenthe en Groningen

Fiets

In de ketenmobiliteit wordt de fiets belangrijker, ook voor de middellange afstanden dankzij de opkomst van de elektrische fiets. Belangrijke thema’s zijn:

 • Kwalitatieve fietsvoorzieningen rond openbaarvervoerstations, economische en toeristische zones, bijvoorbeeld stallingsplekken, laadvoorzieningen voor elektrische fietsen, reparatieplekken en het aanbieden van deelfietsen.
 • Hoogwaardige fietsroutes. De gemeenteraad kan daar normen aan verbinden en die verankeren in de omgevingsvisie. Bijvoorbeeld: dorpsbewoners die op de fiets naar de stad komen, doen er maximaal 10 minuten over om vanaf de stadsrand het stadshart te bereiken. Dit vraagt goed asfalt, rechte paden en veel voorrangssituaties.
 • Veilige fietsroutes, denk aan vrij liggende fietspaden zonder obstakels en een fietsvriendelijke infrastructuur.

Elektrisch en duurzaam personenvervoer

Het Rijk heeft besluiten dat nieuwe auto’s in 2013 emissievrij moeten kunnen rijden. Dit betekent dat de gemeente met een aantal zaken aan de slag moet.

 • Publieke laadpalen. Waar in de gemeente moeten laadpalen staan en wanneer moet dit gerealiseerd zijn? Het maken van een gridplan voorkomt dat elke aanvraag voor een laadpaal apart moet worden behandeld.
 • Door elektrische auto’s neemt de vraag naar elektriciteit toe. De gemeente moet dit in kaart brengen in samenwerking met omringende gemeenten.
 • Stimuleren van elektrisch en duurzaam personenvervoer stimuleren met bijvoorbeeld milieuzones, aparte parkeertarieven voor elektrische auto’s en parkeervergunningen voor deelauto’s tegen een gereduceerd tarief (‘helft van de prijs’).

Veiligheid

Verkeersveiligheid is een belangrijk onderwerp voor de raad. Het gaat om weginrichting, gedrag, educatie, handhaving en burgerbetrokkenheid. Dit zijn aandachtspunten voor de raad:

 • Is er een paragraaf over verkeersveiligheid opgenomen in het veiligheidsplan? Staat het onderwerp op de agenda van de driehoek (burgemeester, officier van justitie en politie)?
 • Wat zijn de verkeerveiligheidsrisico’s in uw gemeente? Wat kan eraan gedaan worden? Voorbeelden: fietsstroken aanleggen op een drukke busroute, stimuleren gebruik fietshelmen, praktijk-fietsles op school.
 • De provincie beheert de zogeheten ‘Brede Doeluitkering’, mede bedoeld is voor het verbeteren van de verkeersveiligheid bij gemeenten. Een valkuil voor de lokale politiek is dat geld voor het verbeteren van de verkeersveiligheid pas beschikbaar komt na een ongeval