De ambitie in het Klimaatakkoord is dat in 2030 alle nieuwe auto’s emissieloos zijn. We gaan dan naar een wagenpark van 1,9 miljoen elektrische personenvoertuigen. Daarnaast wordt nog een sterke groei verwacht in elektrische bussen, bestelauto’s, vrachtwagens, binnenvaartschepen, light electric vehicles (LEVs) en overig elektrisch transport/vervoer.

Nationale Agenda Laadinfrastructuur

Om het toenemend aantal elektrische voertuigen van stroom te kunnen voorzien ontstaat een toename in de laadbehoefte. De Nationale Agenda Laadinfrastructuur (NAL) werkt aan het waarmaken van deze opgave.

De NAL is een meerjarige beleidsagenda met ambities en acties die ervoor gaan zorgen dat we straks altijd en overal, makkelijk en slim kunnen laden. Een groot aantal van de afspraken en acties wordt lokaal en regionaal uitgevoerd. Markt, overheid en netbeheer werken nauw samen en ondersteunen gemeenten en regio’s om een dekkend, betrouwbaar en toekomstbestendig laadnetwerk en energiesysteem te realiseren.

Er zijn in totaal 6 samenwerkingsregio’s, bestaande uit de 5 MIRT regio’s en de G4. Deze samenwerkingsregio’s geven in regionaal verband vorm aan de acties uit de NAL. Partijen werken samen om de uitrol van integraal laadinfrastructuur mogelijk te maken onder begeleiding van een regionaal NAL projectbureau.

Rol van gemeenten

Onderzoeken energiebehoefte laadinfrastructuur

De uitvoering van de Nationale Agenda Laadinfrastructuur wordt door provincies en gemeenten vertaald in regionale mobiliteitsplannen, waarin de lokale behoeften voor laadinfrastructuur worden opgenomen. 

Activiteiten gemeenten: 

 • Afstemmen met netbeheerders 
 • (Laten) onderzoeken elektriciteitsvraag en ontwikkeling in de toekomst 
 • Periodiek bijwerken van beeld over energiebehoefte 
 • Uitkomsten verwerken in een integrale visie laadinfrastructuur 

Aansluiten bij de regionale aanbesteding voor laadinfrastructuur  

Activiteiten gemeenten: 

 • Capaciteit organiseren voor het faciliteren en versnellen van samenwerking regio’s 
 • Opstellen van beleid waaruit wensen en eisen voor aanbestedingsprocedure volgen 
 • Aanwijzen laadlocaties en begeleiding inspraak daarover 
 • (Financieel) bijdragen aan aanbesteding 
 • (Financieel) bijdragen aan contractering 
 • Aansturen en (blijven) afstemmen met marktpartijen

Rol van de VNG

De VNG neemt deel aan de stuurgroep NAL. Hierin wordt de voortgang besproken en komen knelpunten in de uitvoering ter sprake. De VNG zorgt dat de belangen van gemeenten goed worden meegenomen in de NAL-organisatie. 

De afspraken over en financiering van de NAL-regio’s lopen tot eind 2023. IenW, IPO en de VNG zijn tevreden over de regionale samenwerking en overleggen over het vervolg. In 2023 worden nieuwe beleidsconvenanten met de NAL-regio’s gesloten voor de komende jaren om afspraken te maken over de uitrol van de laadinfrastructuur. 

Meer informatie 

Europese verplichtingen

Voor een bredere toepassing van elektrisch vervoer is in de herziene Europese Energy Performance of Buildings Directive (EPBD III) de verplichting vastgelegd voor het aanleggen van laadinfrastructuur in de private gebouwde omgeving. Het gaat onder meer om 

 • verplichting om leidinginfrastructuur aan te leggen bij woningbouw met meer dan 10 parkeervakken 
 • verplichting om minimaal 1 laadpunt aan te leggen bij utiliteitsbouw  met meer dan 20 parkeervakken 

Meer informatie

Laadinfrastructuur voor elektrisch vervoer: EPBD III (rvo.nl)