Het ‘Besluit CO2-reductie werkgebonden personenmobiliteit’, een uitvloeisel van het Klimaatakkoord, treedt naar verwachting op 1 juli 2024 in werking. Gemeenten hebben hiermee op verschillende manieren te maken: als bevoegd gezag van de regeling, als opdrachtgever aan de omgevingsdiensten voor toezicht en handhaving en als werkgever van hun eigen medewerkers.

Inhoud van het besluit

Het besluit is een uitwerking van het doel uit het Klimaatakkoord om de CO2-emissies door werkgebonden personenmobiliteit (woon-werkmobiliteit en zakelijke mobiliteit) in 2030 met 1 Mton terug te dringen. Op grond van het besluit moeten werkgevers met meer dan 100 werknemers jaarlijks voor 1 juli gegevens verstrekken over de werkgebonden personenmobiliteit van hun werknemers in het kalenderjaar daarvoor. 

Het gaat om gegevens over het aantal gereisde kilometers, de gebruikte vervoermiddelen en brandstof. Werkgevers verstrekken die gegevens via een digitaal platform dat RVO momenteel ontwikkelt. Op basis van die gegevens berekent het platform de CO2-emissie automatisch. Via een rapportage krijgen werkgevers inzicht in hun emissies en worden ze gestimuleerd om reducerende maatregelen te nemen.

Het ministerie van IenW monitort of de afgesproken CO2-reductie wordt gehaald. Als dat niet het geval is, zal er vanaf 2026 een norm (emissiegrenswaarde) voor individuele werkgevers in de wetgeving worden opgenomen. Deze norm maximeert de CO2-emissie door werkgebonden personenmobiliteit van een werkgever en is een stok achter de deur om de reductiedoelstelling in 2030 te halen.

Gemeenten als bevoegd gezag

Gemeenten zijn bevoegd gezag op het gebied van toezicht en handhaving van de regeling. Zij verlenen opdracht aan de omgevingsdiensten, die verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van toezicht- en handhavingstaken. Eerder hebben we kritische vragen gesteld over de rol (en verdeling) van het bevoegd gezag en de vergoeding van de uitvoeringslasten. Hierover zijn we momenteel nog in gesprek met IenW. In 2025 wordt de regeling zowel inhoudelijk (of een norm nodig is of niet) als procesmatig (verantwoordelijkheidsverdeling) geëvalueerd.

Lees de meest recente VNG-inbreng over de regeling (pdf, 216 kB)

Gemeenten als werkgever

Veel gemeenten hebben meer dan 100 medewerkers in dienst en moeten daarom in de toekomst de reisgegevens van hun medewerkers verstrekken. Dat betekent dat zij hun administratie, als die nu is ingericht op alleen het aantal kilometers, zo moeten aanpassen dat het registreren van die extra gegevens mogelijk wordt. De VNG vindt het belangrijk dat we als decentrale overheden het goede voorbeeld geven.

Meer informatie

Lees meer op de website over de regeling (co2reductiemobiliteit.nl)