De Woningwet gaat over het werkterrein van de woningcorporaties. In de Woningwet staat dat de woningcorporatie ‘naar redelijkheid moet bijdragen aan het gemeentelijk beleid’. Over het aantal te bouwen sociale huurwoningen, over de betaalbaarheid van de woningen, over energiebesparing, leefbaarheid en de staat van onderhoud van de woningen maakt uw college van B&W elk jaar prestatieafspraken met de corporatie. Corporaties, maar ook projectontwikkelaars, zijn belangrijke partners van de gemeente als het om het wonen gaat. Immers, de gemeente bouwt zelf geen woningen.

De projectontwikkelaars bouwen de koopwoningen en de duurdere huurwoningen. De corporaties bouwen in de regel de sociale huurwoningen (en eventueel de wat duurdere middenhuurwoningen). De inwoners van uw gemeente die door hun inkomen of andere omstandigheden moeilijk goede en betaalbare huisvesting kunnen vinden, zijn vaak aangewezen op een sociale huurwoning van de corporatie.

Gemeentelijke woonvisie

Voordat het college van burgemeester en wethouders afspraken maakt met de woningcorporatie dient de gemeenteraad een woonvisie vast stellen. In die woonvisie beschrijft de gemeenteraad wat ze wil op het brede terrein van het wonen. De woonvisie is vormvrij, het kan een uitgebreide volkshuisvestelijke agenda zijn of een beknopt ‘wensenlijstje’.

In een woonvisie kunt u uitgangspunten formuleren over bijvoorbeeld de betaalbaarheid en beschikbaarheid van het wonen: hoe hoog mogen de huren zijn? Welke woningvoorraad wilt u sowieso behouden en waar? Welke soort woningen moeten er nog bij komen? Op waarstaatjegemeente.nl bij de Lokale Monitor Wonen kunt u precies nakijken hoe het met de betaalbaarheid in uw gemeente is gesteld.

In de woonvisie kunt u ook aangeven op welke wijze u diverse specifieke doelgroepen gehuisvest zou willen zien, zoals ouderen, starters op de woningmarkt, mensen die aangewezen zijn op begeleid wonen, vergunninghouders en arbeidsmigranten.

Naast het bouwen en beheren van sociale huurwoningen hebben corporaties – samen met de gemeente en andere partners – de taak om bij te dragen aan de leefbaarheid van wijken en buurten. In de woonvisie kunt u vermelden wat de inzet is van de gemeente en wat u van de corporatie verwacht.

Verkoop en liberaliseren van huurwoningen (het overhevelen van sociale huurwoningen naar het duurdere segment) is een issue waarover de gemeente een uitspraak kan doen in de woonvisie. Over de woonruimteverdeling kan de gemeente regels stellen op basis van de Huisvestingswet.

Klimaat en energie

Klimaat en energie, en het klimaatbestendig maken van de (sociale) woningvoorraad is een vraag die iedere gemeente moet beantwoorden. Bij het maken van afspraken met corporaties over verduurzaming is aandacht nodig voor de balans tussen energie-investeringen en woonlasten; in welke mate kunnen zittende en toekomstige huurders meebetalen aan de investeringen en toch hun woonlasten binnen de perken houden? In de prestatieafspraken zullen huurdersorganisaties hierbij een belangrijke rol spelen.

Wat mag u van uw corporatie verwachten?

De corporatie is een belangrijke partner voor de gemeente. Het college wordt jaarlijks op diverse manieren geïnformeerd over de financiële positie van de woningcorporatie. Op die manier weet de gemeente wat ze van de corporatie kan verwachten. We adviseren u om u goed te laten informeren over wat u van uw corporatie(s) mag verwachten.

Meer informatie