Sorteren
Deze agenda richt zich op sectoren en plekken waar de coronacrisis grote economische impact heeft gehad.
Gemeente Aalten wil verder met de vernieuwing van het sociaal beleid. In de maanden april en mei zijn een 10-tal gesprekstafels georganiseerd. Het thema was: “Zo persoonlijk mogelijk blijven meedoen”. Vanwege de beperkingen vonden de gesprekken digitaal plaats.
Doelstelling is om de klant echt centraal te stellen in het dienstverleningsproces. Daarom is ervoor gekozen om klanten mee te laten denken over de vraag "hoe de klantbeleving verbeterd kon worden"
Het Overleefhuis' is een belevings- en ervaringsgericht project met de inzet van ervaringsdeskundigen. Het doel van het project is het vergroten van inlevingsvermogen, versterking van verbinding tussen hulpverlener en hulpvrager en daarmee uiteindelijk ook betere/ effectievere dienstverlening.
Al geruime tijd is de klimaatverandering een belangrijk vraagstuk. Als gevolg van de toename van broeikasgassen wordt het klimaat warmer en neemt de kans op overstromingen, wateroverlast, hitte en droogte toe. Dit alles blijft niet zonder gevolgen. De leefbaarheid van...
De gemeente Breda voert sinds 2008 een actief klimaatbeleid en wil graag koploper in Nederland zijn op dit gebied. Dit rapport geeft een stand van zaken op dit moment weer.
De uitvoering van het Nationaal Sportakkoord moet lokaal gaan plaatsvinden, gebaseerd op lokale ambities en energie.
Doel van de aanpak is om de speelruimte van ondermijnende criminaliteit verder te verkleinen.
Een eerste onderzoek naar wat de alternatieven voor aardgas zijn in de Drechtsteden is afgerond. De resultaten van dit onderzoek staan in de Transitievisie Warmte.
Tien gemeenten gaan aan de slag met een pilot logeerzorg om mantelzorgers te ontlasten. Zij krijgen een coördinator om partijen bij elkaar te brengen en om de mantelzorgers te ondersteunen bij de toegang tot de logeerzorg.