College van Dienstverleningszaken

Het College van Dienstverleningszaken (CvD )heeft, net als het College voor Arbeidszaken, een bijzondere positie binnen de governance van de VNG. Waar reguliere beleidscommissies binnen de VNG zich richten op strategie, belangenbehartiging en beleid, richt het CvD zich primair op gezamenlijke gemeentelijke uitvoering. Dit betekent dat ze het bestuur adviseert over het vaststellen van standaarden voor de gemeentelijke uitvoering (waaronder ICT-oplossingen, werkprocessen, koppelvlakken, architectuur etc.) en over initiatieven voor versnelling in de opschaling.

Het einddoel is dat meer gemeenten sneller de ontwikkelde voorzieningen gaan gebruiken die de toegankelijkheid en kwaliteit van de lokale dienstverlening verbeteren. Het College monitort de uitvoering van deze projecten uit het programmaplan en rapporteert daarover aan bestuur en ALV.

Contact met de commissie

De contacten met het college en haar leden verlopen via de commissiesecretaris

Linda van Ruijven

Leden College van Dienstverleningszaken

Leden van  College van Dienstverleningszaken zijn:

Frans Backhuijs

Burgemeester Nieuwegein
Marcel Meijs Gemeentesecretaris Tilburg

 

Arjen Gerritsen

 

Burgemeester Almelo
Irma Woestenberg (als vz. Taskforce) Gemeentesecretaris Den Bosch
     

Taskforce

Het College van Dienstverleningszaken wordt op zijn beurt geadviseerd door de Taskforce Samen Organiseren. Daarin zitten gemeentesecretarissen, directeuren Dienstverlening, een lid namens de ketenpartners en vertegenwoordigers van de koepelverenigingen VDP, IMG 100.000+, VIAG en FAMO.

Meer informatie