College van Dienstverleningszaken

Contact met de commissie

De contacten met het college en haar leden lopen via de commissiesecretaris Linda van Ruijven

Het e-mailadres van de commissie is: samenorganiseren@vng.nl

Wat doet het college?

Het College van Dienstverleningszaken (CvD) heeft, net als het College voor Arbeidszaken, een bijzondere positie binnen de governance van de VNG.

Waar reguliere beleidscommissies binnen de VNG zich richten op strategie, belangenbehartiging en beleid, richt het CvD zich primair op gezamenlijke gemeentelijke uitvoering. Dit betekent dat ze het bestuur adviseert over het vaststellen van standaarden voor de gemeentelijke uitvoering (waaronder ICT-oplossingen, werkprocessen, koppelvlakken, architectuur etc.) en over initiatieven voor versnelling in de opschaling.

Het einddoel is dat meer gemeenten sneller de ontwikkelde voorzieningen gaan gebruiken die de toegankelijkheid en kwaliteit van de lokale dienstverlening verbeteren. Het College monitort de uitvoering van deze projecten uit het programmaplan en rapporteert daarover aan bestuur en ALV.

Het College van Dienstverleningszaken houdt zich bezig met de volgende onderwerpen:

  • Adviseren over vaststellen van standaarden
  • Adviseren en monitoren activiteiten en besteding middelen Fonds Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering (GGU)

Taskforce

Het College van Dienstverleningszaken wordt op zijn beurt geadviseerd door de Taskforce Samen Organiseren. Daarin zitten gemeentesecretarissen, directeuren Dienstverlening, een lid namens de ketenpartners en vertegenwoordigers van de koepelverenigingen VDP, IMG 100.000+, VIAG en FAMO.

Wanneer vergadert het college?

Het college vergadert op de volgende momenten (locatie VNG):

2019

  • Donderdag 18 april, 10.30 – 12.30 uur
  • Donderdag 4 juli, 10.30-12.30 uur
  • Donderdag 12 september, 10.30 – 12.30 uur
  • Donderdag 7 november, 10.30 – 13.00 uur
  • Donderdag 21 november, 10.30 – 12.30 uur

Bekijk voor alle vergaderdata het Vergaderschema VNG-bestuur en -commissies 2019 (pdf)