Contact met de commissie

De contacten met de adviescommissie en haar leden verlopen via de commissiesecretaris: Jamil Jawad.

E-mail: archief@vng.nl

De samenstelling van de adviescommissie Archieven is conform de eisen in de Archiefwet 1995 en het Archiefbesluit 1995. De samenstelling vindt deels via voordracht door vakorganisaties plaats. De commissie bestaat uit de volgende leden:

Peter de Baat, burgemeester (gemeente Montferland)

Voorzitter en lid Commissie Informatiesamenleving


Erik Prins, Gemeentesecretaris (gemeente Lisse) en directeur (HLTsamen)

Vereniging van Gemeentesecretarissen


Joost van Koutrik, Plv. Gemeentearchivaris (Het Utrechts Archief)

Koninklijke Vereniging van Archivarissen in Nederland/Branchevereniging Archiefinstellingen Nederland (KVAN/BRAIN)


Dhr. A.P.J. Glaudemans archiefinspecteur Streekarchief Gooi en Vechtstreek

Koninklijke Vereniging van Archivarissen in Nederland/Branchevereniging Archiefinstellingen Nederland (KVAN/BRAIN)


Roland Bisscheroux, Gemeentearchivaris (Waterlands Archief)

Koninklijke Vereniging van Archivarissen in Nederland/Branchevereniging Archiefinstellingen Nederland (KVAN/BRAIN)


Yvonne Welings, Gemeentearchivaris (Gemeente Tilburg)

Stichting BREED, netwerk voor kennisuitwisseling Records- en Informatiemanagement


Lieuwe Zoodsma, Gemeentearchivaris/directeur (Noord-Hollands Archief)

Regionale Historische Centra (RHC’s)


Leo de Jager, Informatiemanager (Gemeente Den Haag)


Gert Zwagerman, Informatiemanager (Gemeente Amsterdam)

Koninklijke Nederlandse Vereniging van Informatieprofessionals (KNVI)


Herman Bongenaar, Informatiemanager

Vereniging van Informatie- en Automatiseringsprofessionals in Nederlandse Gemeenten (VIAG)


Mathieu Rutten, Informatiemanager (gemeente ’s-Hertogenbosch)

IMG 100.000+


Prof. dr. Paul Th. Van de Laar, Head of History Department I Chair Cities as Portals of Globalization I Jurriaanse Chair History of Rotterdam | Erasmus Universiteit

Deskundige op het terrein van de relatie tussen burger en overheid en de betekenis van overheidsinformatie voor deze relatie (art 3 lid 1 sub d Archiefbesluit)


Anne Kuzema, informatiemanager, gemeente Groningen

Dimpact


Adviseurs

Dhr. Th. Peters, Productportfoliomanager GEMMA bij VNG Realisatie
Dhr. A. Plat, Projectleider / adviseur Duurzame Toegankelijkheid, VNG Realisatie

Wat doet de commissie?

De adviescommissie Archieven adviseert de VNG over thema’s op het gebied van archiefbeleid. De adviescommissie adviseert de VNG-directie beleidsmatig en vakinhoudelijk. (De bestuurlijke advisering is ondergebracht bij de commissie Informatiesamenleving).
Actueel is onder andere het GGU-project Digitale archieven op orde en de herziening van de Archiefwet in verband met de verkorting van de overbrengingstermijn van blijvend te bewaren archiefbescheiden naar de archiefbewaarplaats

Een belangrijke taak van de adviescommissie is de ondersteuning van de VNG bij het opstellen van een ontwerpselectielijst van (inter)gemeentelijke archiefbescheiden. In een selectielijst is aangegeven hoe lang archiefbescheiden bewaard moeten worden. Deze wettelijk verplichte taak voert de VNG in mandaat van de leden uit.