De adviescommissie Archieven adviseert de VNG-directie beleidsmatig en vakinhoudelijk. De bestuurlijke advisering is ondergebracht bij de commissie Informatiesamenleving.

Actueel is onder andere het GGU-project Digitale archieven op orde en de herziening van de Archiefwet in verband met de verkorting van de overbrengingstermijn van blijvend te bewaren archiefbescheiden naar de archiefbewaarplaats

Een belangrijke taak van de adviescommissie is de ondersteuning van de VNG bij het opstellen van een ontwerpselectielijst van (inter)gemeentelijke archiefbescheiden. In een selectielijst is aangegeven hoe lang archiefbescheiden bewaard moeten worden. Deze wettelijk verplichte taak voert de VNG in mandaat van de leden uit.

Contact

De contacten met de adviescommissie en haar leden verlopen via de commissiesecretaris: Jamil Jawad.

E-mail: archief@vng.nl

Wie zijn de leden?

De samenstelling van de adviescommissie Archieven is conform de eisen in de Archiefwet 1995 en het Archiefbesluit 1995. De samenstelling vindt deels via voordracht door vakorganisaties plaats. De commissie bestaat uit de volgende leden:

Voorzitter

Steven Adriaansen, Burgemeester (gemeente Woensdrecht)

Gemeentesecretaris

Erik Prins, Gemeentesecretaris (gemeente Lisse) en directeur (HLTsamen)
Vereniging van Gemeentesecretarissen

Archivaris

 • Roland Bisscheroux, Gemeentearchivaris (Waterlands Archief)
  Koninklijke Vereniging van Archivarissen in Nederland (KVAN)
 • Yvonne Welings, Gemeentearchivaris (Gemeente Tilburg)
  Stichting BREED, netwerk voor kennisuitwisseling Records- en Informatiemanagement
 • Hannie Kool-Blokland, Gemeentearchivaris/directeur (Zeeuws Archief)
  Regionale Historische Centra (RHC’s)

Archiefinspecteur / ADI

 • Joost van Koutrik, Plv. Gemeentearchivaris (Het Utrechts Archief)
  Koninklijke Vereniging van Archivarissen in Nederland/Branchevereniging Archiefinstellingen Nederland (KVAN/BRAIN)
 • Migiza Victoriashoop, adviseur digitale informatiebeheer (Waterlands Archief)
  Koninklijke Vereniging van Archivarissen in Nederland (KVAN)
 • Herman Bongenaar, archiefinspecteur (Stadsarchief Amsterdam)
  Vereniging van Informatie- en Automatiseringsprofessionals in Nederlandse Gemeenten (VIAG)

Informatiemanager

 • Marco Klerks, Recordsmanager (Gemeente Rotterdam)
  Koninklijke Nederlandse Vereniging van Informatieprofessionals (KNVI)
 • Mathieu Rutten, Informatiemanager (gemeente ’s-Hertogenbosch)
  IMG 100.000+
 • Anne Kuzema, informatiemanager (gemeente Groningen)
  Dimpact

Deskundige privacy

Vacature

Deskundige relatie burger-overheid

Prof. dr. Paul Th. Van de Laar, Head of History Department I Chair Cities as Portals of Globalization I Jurriaanse Chair History of Rotterdam | Erasmus Universiteit
Deskundige op het terrein van de relatie tussen burger en overheid en de betekenis van overheidsinformatie voor deze relatie (art 3 lid 1 sub d Archiefbesluit)