Wat doet het College voor Arbeidszaken (CvA)

De VNG heeft het College voor Arbeidszaken ingesteld voor de collectieve belangenbehartiging op het terrein van arbeidsvoorwaarden. Deze vindt vooral plaats door met vakorganisaties in het Landelijk Overleg Gemeentelijke Arbeidsvoorwaarden (LOGA) afspraken te maken over arbeidsvoorwaarden voor het personeel werkzaam in de gemeentelijke sector.
 

Daarnaast krijgt de collectieve belangenbehartiging onder andere vorm door participatie van het CvA in het landelijk pensioenoverleg (ABP, overheidsbreed) en door de lobby richting ministerie als het gaat om wet- en regelgeving.

Het reglement van het CvA is een onderdeel van de statuten van de VNG, zie ook het Reglement CvA.

Contact met de commissie

De contacten met het College voor Arbeidszaken en haar leden verlopen via de commissiesecretaris Chantal de Koster.

E-mail: Chantal.deKoster@vng.nl

Onderstaand een overzicht van de leden die in het College voor Arbeidszaken zitten:

Dhr. Heerts (Ton), burgemeester Apeldoorn

Collegevoorzitter en lid van het VNG-bestuur

Mw. Bruines (Saskia), wethouder Den Haag

Lid

Mw. Voortman (Linda), wethouder Utrecht

Lid

Mw. Meliani (Touria), wethouder Amsterdam

Lid

Dhr. van Olden (Huib), wethouder 's-Hertogenbosch

Lid

Dhr. Fluitman (Marcel), wethouder Zeist

Lid

Dhr. Koelewijn (Bort), burgemeester Kampen

Lid

Dhr. Schreurs (Frans), wethouder Roermond

Lid

Dhr. Vermorken (David), wethouder Gilze en Rijen

Lid

Dhr. Frische (Geert), wethouder Echt-Susteren

Lid

Mw. Hofstede (Gea), wethouder Rheden

Lid

Dhr. Schneider (Dion), wethouder Kerkrade

Lid

Dhr. Seton (Jan), burgemeester Borger-Odoorn 

Lid

Dhr. Vlecken (Raymond), burgemeester Landgraaf

Lid

Mw. van Aart (Hanne), burgemeester Loon op Zand

Lid

Dhr. Gorter (Gerrit Jan), burgemeester Zeewolde

Lid

Dhr. Roolvink (Lex), burgemeester Grave

Lid

Dhr. Berkhout (Frank), Wethouder Amstelveen

Lid

Dhr. Kraanen (Kees), Wethouder Amersfoort

Lid

Dhr. Roest (Ad), Wethouder Venlo

Lid

Mw. Veltman-Kamp (Hester), Wethouder Ede

Lid

Dhr. Verloop (Marco), Wethouder Veenendaal

Lid

Dhr. Iedema (Jan), wethouder Zoetermeer

Lid

Dhr. Kuiper (Jan), wethouder Nieuwegein

Lid

Dhr. Vroomen (Hans), burgemeester Ommen

Lid

Dhr. Van Gils (Arjan), Wethouder Rotterdam

Lid

Mw. Ten Have (Liesbeth), Raadslid Elburg

Lid

 

Adviserende leden

Mw. Mosterman (Nancy), Griffier Lelystad

Dhr. Heijlman (Luuk), Gemeentesecretaris Ouder-Amstel

Dhr. Van Twuijver (Wim), Gemeentesecretaris Alkmaar

Dhr. De Graaf (Andreas), Gemeentesecretaris Voorschoten

Mw. Doesburg (Annet), Gemeentesecretaris Waadhoeke


Meer informatie

Thema's CvA

Het college houdt zich bezig met de volgende thema's:

 • Werken aan arbeidsvoorwaarden
 • Van ambtenaar naar werknemer
 • Diversiteit en werkgeverschap
 • Gemeentelijke arbeidsmarkt in kaart
 • Kwaliteit van het ambt

Kamer Inclusieve Arbeid (KIA)

De Kamer Inclusieve Arbeid (KIA) van het College voor Arbeidszaken (CvA) functioneert als het werkgeversverband van alle gemeenten voor de sociale werkvoorziening. Om deze werkgeverstaak te kunnen uitvoeren is de KIA statutair ondergebracht bij het CvA als een zelfstandige ‘kamer’. De KIA onderhandelt onder meer met de vakbonden over de cao SW.

De KIA hanteert voor zijn werkwijze het reglement van het CvA (dit  reglement is onderdeel van de statuten van de VNG).

Op 1 januari 2015 is de Participatiewet in werking getreden en is de SW afgesloten voor nieuwe instroom. Naar aanleiding van die ontwikkeling is de aandacht van de KIA verbreed naar de mensen die vallen onder de Participatiewet en niet zelfstandig het wettelijk minimumloon kunnen verdienen.

De KIA bestaat uit 3 leden van het CvA, 3 leden van de VNG-commissie Participatie, Schuldhulpverlening en Integratie (PSI), 1 lid van de commissie Gemeentefinanciën en 3 of 4 leden van buiten de VNG-organisatie. Ook kent de KIA 3 adviseurs, 2 vanuit Cedris en 1 vanuit het pensioenfonds voor de sector (PWRI). De voorzitter van de KIA is een lid uit de delegatie van het CvA.

Secretaris

Secretaris van de KIA is Rogier van Luxemburg.

E-mail: Rogier.vanluxemburg@vng.nl

KIA-leden

 • Dhr. H. van Olden (voorzitter, CvA)
  Gemeente ’s-Hertogenbosch
 • Mw. L. Voortman (CvA)
  Gemeente Utrecht

 • Dhr. R. Vlecken (CvA)
  Gemeente Landgraaf

 • Mw. L. Bloemen (van buiten)
  Gemeente Zoeterwoude

 • Dhr. B. Nederveen (Commissie Financiën)
  Gemeente Westerkwartier

 • Dhr. L. van der Beek (PSI)
  Gemeente Woensdrecht

 • 2 vacatures vanuit PSI

 • 2 vacatures voor leden van buiten de VNG-organisatie

Adviseurs externe organen:

 • Dhr. C. Bethlehem
  Pensioenfonds PWRI
 • Dhr. J. Edzes
  Cedris, EMCO-groep, Emmen

 • Dhr. W. Peters
  Cedris, UW, Utrecht

Ondersteuning VNG en Cedris:

Onderhandelingsdelegatie

Uit zijn midden kiest de KIA een onderhandelingsdelegatie die namens de KIA met de vakbonden bindende afspraken kan maken. De onderhandelingsdelegatie onderhoudt gedurende het onderhandelingsproces korte lijnen met de overige leden van de KIA.

Beleidsplan College voor Arbeidszaken: Trots

Het beleidsplan heeft als titel 'Trots'. Het CvA drukt hiermee uit dat gemeenten trots mogen zijn op wat ze doen, waar ze voor staan en op hun arbeidsvoorwaarden. Dat is belangrijk want goede arbeidsvoorwaarden hebben een positief effect op de tevredenheid, betrokkenheid en trots van werknemers en bestuurders en daarmee op de lokale democratie en gemeentelijke dienstverlening voor de inwoners. Daarmee wordt de basis gelegd om de maatschappelijke opgaven aan te gaan en de gemeentelijke organisatie die daarbij hoort, vorm te geven.

Cao gemeenten

Het College voor Arbeidszaken maakt met de vakbonden FNV, CNV en CMHF afspraken over de arbeidsvoorwaarden voor het gemeentelijk personeel. Deze afspraken worden vastgelegd in de cao Gemeenten.  

Wanneer vergadert het college?

Het college vergadert in 2020 op de volgende momenten (locatie VNG):

 • Woensdag 11 maart
 • Woensdag 13 mei
 • Woensdag 1 juli
 • Woensdag 9 september
 • Woensdag 28 oktober
 • Woensdag 9 december

Bekijk voor alle vergaderdata het Vergaderschema VNG-bestuur en -commissies 2020 (pdf)

N.B. De onderhandelingsdelegatie heeft een uur voor aanvang van iedere vergadering vooroverleg.