Wat doet het College voor Arbeidszaken (CvA)

De VNG heeft het College voor Arbeidszaken ingesteld voor de collectieve belangenbehartiging op het terrein van arbeidsvoorwaarden. Deze vindt vooral plaats door met vakorganisaties in het Landelijk Overleg Gemeentelijke Arbeidsvoorwaarden (LOGA) afspraken te maken over arbeidsvoorwaarden voor het personeel werkzaam in de gemeentelijke sector.

Daarnaast krijgt de collectieve belangenbehartiging onder andere vorm door participatie van het CvA in het landelijk pensioenoverleg (ABP, overheidsbreed) en door de lobby richting ministerie als het gaat om wet- en regelgeving.

Het reglement van het CvA is een onderdeel van de statuten van de VNG, zie ook het Reglement CvA (pdf).

Contact met de commissie

De contacten met het College voor Arbeidszaken en haar leden verlopen via de commissiesecretaris Yacinta Schrover.

E-mail: yacinta.schrover@vng.nl

Thema's CvA

Het college houdt zich bezig met de volgende thema's:

  • Arbeidsvoorwaarden voor gemeenten
  • Werkgever voor mensen met een arbeidsbeperking
  • Kwaliteit van het ambt

Beleidsplan 2023 - 2026

‘Samen bereiken we meer’, zo heet het meerjarenbeleidsplan (pdf, 403 kB) van het College voor Arbeidszaken. Het college wil hiermee benadrukken dat gemeenten weliswaar verschillend zijn maar samen aan de lat staan voor goed werkgeverschap zodat huidige en nieuw te werven werknemers graag in onze sector werken.

In het beleidsplan beschrijft het college op hoofdlijnen hoe zij van 2023 tot en met 2026 invulling geeft aan haar taken. Dat is een lange periode, maar het laat ook ruimte om buiten de benoemde aandachtsgebieden activiteiten te ontplooien voor toekomstige ontwikkelingen en uitdagingen.

Cao Gemeenten

Het College voor Arbeidszaken maakt met de vakbonden FNV, CNV en CMHF afspraken over de arbeidsvoorwaarden voor het gemeentelijk personeel. Deze afspraken worden vastgelegd in de cao Gemeenten.  

Collegevergaderingen 2024

  • Woensdag 17 januari

  • Woensdag 20 maart

  • Woensdag 15 mei

  • Woensdag 3 juli

  • Woensdag 4 september

  • Woensdg 20 november