Adviescommissies en colleges

De VNG heeft 9 adviescommissies, 1 tijdelijke commissie en 2 colleges.

De 9 adviescommissies zijn actief op de volgende terreinen:

De 2 colleges zijn actief op de volgende terreinen:

Taken adviescommissies en colleges VNG

Alle adviescommissies en colleges hebben als taak:

 • Zich op het gebied van zowel belangenbehartiging, platformfunctie als dienstverlening in te zetten ten behoeve van de gemeenten. 
 • Adviseren aan het bestuur over de belangenbehartiging;
 • Voorbereiden van beleidsstandpunten van het bestuur;
 • Namens het bestuur vertegenwoordigen van de Vereniging in voorkomende bestuurlijke overleggen in Den Haag, Brussel en internationaal op dat beleidsterrein;
 • Extern uitdragen van de verenigingsstandpunten in Nederland, Europa en internationaal.

De adviescommissie Europa & Internationaal heeft als specifieke taak: 

 • Het behartigen van de belangen van de Nederlandse Gemeenten in de Europese Unie, de Raad van Europa, de Verenigde Naties en tijdens Europese of internationale debatten en bestuurlijke overleggen in Nederland; 
 • De ontwikkelingen op de Europese en internationale aspecten van gemeentelijke beleidsterreinen actief volgen en verbinden met de vakinhoudelijke werkzaamheden op deze beleidsterreinen in de verschillende adviescommissies van de VNG.

Tijdelijke Commissie Asiel & Migratie (TCAM)

De TCAM heeft als speciafieke taak om de inzet van VNG en gemeenten op de samenhangende deelterreinen te stroomlijnen en versterken:

 • De opvang en ondersteuning van Oekraïense ontheemden;
 • De huisvesting van statushouders;
 • De Landelijke Vreemdelingen Voorzieningen (LVV);
 • De locaties en eventuele (tijdelijke) overige taken van gemeenten bij de opvang van asielzoekers;
 • Overige aspecten op het terrein van asiel en migratie die gemeenten raken.

Het CvA heeft als specifieke taak: 

 • De zorg voor de totstandkoming van afspraken met andere overheden over het arbeidsvoorwaardenbeleid in de overheidssector en van overeenkomsten met werknemersorganisaties over de arbeidsvoorwaarden van het personeel in de sector gemeenten. 

Het CvD heeft als specifieke taak: 

 • Het verbeteren van de gemeentelijke uitvoeringspraktijk. Het College doet dit onder meer door het adviseren van het bestuur over standaarden ter verbetering van de kwaliteit en efficiëntie van gezamenlijke gemeentelijke uitvoering, het doen van voorstellen aan het bestuur ter bevordering van samenwerking tussen gemeenten, het voeren van overleg met het bestuur, leden van de vereniging en derden en het informeren van de leden hierover.

De adviescommissies vergaderen in de regel maandelijks of tweemaandelijks in de week voorafgaand aan de bestuursvergadering. De commissies vergaderen in de ochtend en het bestuur in de middag. Op die manier kunnen de commissievoorzitters de meest recente stand van zaken rapporteren aan het bestuur.

Overige commissies

De VNG heeft nog 2 andere commissies:

Tijdelijke expertiseteams

In opdracht van bestuur/commissies/Algemene directie kunnen tijdelijke en compacte teams worden ingesteld. Deskundigen op een bepaald terrein van binnen en buiten het lokaal bestuur. Zij brengen binnen een bepaalde periode een inhoudelijke advies uit over een concreet vraagstuk.

Meer informatie