De Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering (GGU) is een krachtig instrument waarmee gemeenten grote voordelen behalen door samen opgaven te organiseren. Wij willen als 1 lokale overheid de dienstverlening verbeteren door een doelgerichte en efficiënte organisatie op te zetten waarmee we kunnen anticiperen op de toekomst.

Welke activiteiten vallen onder de GGU?

We ontplooien activiteiten die vanuit gemeentelijk perspectief belangrijk en urgent zijn, versterken daarmee de uitvoerbaarheid, en ondersteunen daardoor de digitaliseringsopgaven in de domeinen. We werken voor alle gemeenten, van groot tot klein, van stad tot ommeland. Onze activiteiten moeten voor elke gemeente een duidelijke meerwaarde hebben. Uiteraard is niet elke activiteit vanaf het begin voor alle gemeenten bruikbaar, omdat deze eerst door een kleinere groep gemeenten ontwikkeld moeten worden. Is een activiteit eenmaal succesvol ontwikkeld, dan wordt deze opgeschaald voor gebruik door alle gemeenten.

Meedoen

Meedoen aan deze beweging is vanzelfsprekend, aangezien gemeenten een aantal vergelijkbare drijfveren hebben – eenduidig, voorspelbaar, transparant, betrouwbaar, overzichtelijk en kostenbewust werken – die we door samen te werken beter kunnen nastreven. Door met de GGU mee te doen, kunnen gemeenten hun aandacht richten op lokaal relevante vraagstukken.

Arne van Hout over Common Ground

Waar staan we nu met de GGU?

De GGU is 4 jaar onderweg. Nadat we de eerste jaren hebben gebruikt om een gezamenlijke beweging te mobiliseren, onze intenties te concretiseren en de eerste initiatieven te ontwikkelen met kleinere groepen gemeenten, is nu de fase aangebroken van verbreding en opschaling. Veel GGU-proposities zijn beproefd, en zijn te gebruiken door gemeenten die de gezamenlijke ontwikkelingen slim volgen. We werken op basis van het GGU Meerjarenprogramma 2020-2024 (pdf) en stellen elk voorjaar een Kadernota en elk najaar een Jaarplan op om onze activiteiten te concretiseren. Tussentijds presenteren we de resultaten van de GGU via voortgangsrapportages.

Waarom ontwikkelen gemeenten producten en diensten collectief?

Wij ondernemen gezamenlijk activiteiten als blijkt dat gemeenten deze als collectief sterker kunnen oppakken dan als ieder voor zich, of dat ze het binnen een kleiner verband doen – zoals bij gezamenlijke inkoop en het vaststellen van standaarden. Een andere motivering voor een collectieve aanpak ontstaat als de kans op succes door samenwerking aanzienlijk groter wordt, bijvoorbeeld bij de ontwikkeling van Common Ground, de voorbereiding op de Omgevingswet of het vaststellen van gegevensstandaarden binnen het domein werk en inkomen.

Door collectieve producten en diensten te ontwikkelen, houden gemeenten meer tijd en geld over voor lokaal maatwerk. We bundelen de expertise zodat gemeenten gebruik kunnen maken van schaarse kennis, bijvoorbeeld op het gebied van informatiebeveiliging. Hierdoor staan wij ook samen sterker in gesprekken met het rijk, ketenpartners en marktpartijen, en kunnen we gezamenlijk efficiencyvoordelen realiseren die ieder voor zich niet voor elkaar zou krijgen.

Welke resultaten kunnen gemeenten dit jaar verwachten?

We bieden gemeenten de meeste meerwaarde door maatschappelijke opgaven centraal te stellen. Omdat al deze opgaven een belangrijke informatiekundige component hebben, ondersteunen we deze door te investeren in de informatiekundige visie Common Ground. Door Common Ground te hanteren als leidend inrichtingsprincipe kunnen we de flexibiliteit en de continuïteit van de gemeentelijke informatiehuishouding verbeteren.

Verder blijven we belangrijke voorzieningen, producten en diensten beheren omdat deze dagelijks rendement opleveren voor gemeenten. Denk aan de verantwoordingsmethodiek ENSIA, de verwerkersovereenkomst voor een veilige verwerking van data, en de gezamenlijke inkoopvoorwaarden voor ICT: de GIBIT.

We leggen momenteel de nadruk op de implementatie van de Omgevingswet, op de vanwege de coronacrisis toenemende vraag binnen het domein van werk, inkomen en schulden en op het vergroten van de informatieveiligheid door de toename van digitale dreigingen.

Op welke manier wordt innovatie bevorderd?

Om van kansrijke ideeën werkende oplossingen te maken, hanteren we een voorspelbaar en transparant ontwikkelproces. Hiermee creëren we voor gemeenten beter inzicht in de ontwikkelcyclus en is eenvoudig onderscheid te maken tussen nieuwe ideeën die worden uitgeprobeerd, beproefde oplossingen die worden gemaakt en bestaande voorzieningen die worden beheerd.

Waarom laten we deze activiteiten niet over aan marktpartijen?

Door als gemeenten behoeften te bundelen, concepten te ontwikkelen en de eerste versie van producten uit te proberen, wordt duidelijk wat we precies nodig hebben. Een volgende stap kan zijn dat dit product goed gespecificeerd wordt aanbesteed bij een marktpartij, zoals we dat nu ook doen met de datagestuurde dashboards. Maar producten en diensten die de markt al aanbiedt, laten we aan marktpartijen over.