Enkele gemeentelijke verordeningen zijn bij inwerkingtreding van rechtswege onderdeel geworden van (het tijdelijk deel van) het omgevingsplan. Daarnaast is er een groep gemeentelijke verordeningen met bepalingen over de fysieke leefomgeving die bij inwerkingtreding (nog) geen deel uitmaken van het omgevingsplan. In de transitieperiode moeten of mogen gemeenten deze bepalingen overhevelen naar het omgevingsplan. Ook deze groep verordeningen vraagt nu al uw aandacht.

Waar gaat het om?

Meer informatie over verordeningen en het omgevingsplan vindt u hier:

Let op: Voor het deel van de verordeningen buiten het omgevingsplan die voor 2032 omgezet moeten worden naar het omgevingsplan bestaat speciaal overgangsrecht (art. 22.8 Omgevingswet). De in deze verordeningen opgenomen vergunning- of ontheffingsplichten zijn geen onderdeel van het omgevingsplan van rechtswege, maar zijn op grond van het overgangsrecht direct bij inwerkingtreding van de Omgevingswet aangemerkt als vergunningplicht onder de Omgevingswet. Voor dergelijke vergunningplichtige activiteiten gelden dus ook de procedures van de Omgevingswet. Wees hier alert op en voorkom procedurele fouten. Wacht niet te lang met omzetten naar het omgevingsplan. 

Voorgaande is onder meer aan de orde bij vergunning- of ontheffingsplichten krachtens het vervallen artikel 2.2 Wabo (reclame aanbrengen, bomen kappen, aanleggen van een (uit)weg, opslaan roerende zaken, ontsieren van een monument). Maar ook bijvoorbeeld bij regels in verordeningen voor het aanleggen van kabels en leidingen. Deze regels zien op activiteiten die ‘onderdelen van de fysieke leefomgeving wijzigen’ en worden op grond van artikel 22.8 Omgevingswet aangemerkt als omgevingsplanactiviteit. 

Tips

1. Pas grondslagen en verwijzingen van verordeningen aan

In de bestaande verordeningen staan/stonden grondslagen en verwijzingen naar regelgeving die op het moment van inwerkingtreding van de Omgevingswet is vervallen. De grondslagen en verwijzingen moe(s)ten daarom worden aangepast met het oog op de Omgevingswet. Deze juridische-technische aanpassingen moest u vóór inwerkingtreding van de Omgevingswet doorgevoerd en vastgesteld hebben. of anders zo spoedig mogelijk daarna. Heeft u dit niet gedaan, dan moet u dit alsnog zo spoedig mogelijk doen. Alleen dan kunt u na inwerkingtreding tot 2032 doorwerken met de verordeningen.

Een aantal modelverordeningen is al juridisch-technisch aangepast met het oog op de Omgevingswet. Hier kunt u gebruik van maken. Zie hiervoor de webpagina Overzicht VNG adviezen aanpassen verordeningen vóór inwerkingtreding Omgevingswet.

Voor verordeningen waarvoor geen aangepaste modelverordening bestaat of u geen gebruik maakt van de modelverordening, moet u zelf de benodigde juridisch-technische aanpassingen doen. Inventariseer in elke verordening de grondslagen en verwijzingen naar andere wetgeving. Pas deze aan naar de nieuwe situatie. U kunt hierbij gebruikmaken van de transponeringstabel op iplo.nl.

Let op: Ook al betreft het geen inhoudelijke wijzigingen, de gemeenteraad moet de aangepaste gemeentelijke verordeningen opnieuw vaststellen en bekendmaken. 

2. Oriënteer u op de verhuizing van regels uit verordeningen naar het omgevingsplan

Hoewel u voor de verordeningen tot 2032 de tijd hebt om ze om te zetten naar het omgevingsplan, bevelen we aan om u hier nu alvast een beeld van te vormen. Dit is onder meer belangrijk bij het opzetten van de structuur van uw omgevingsplan.

De VNG heeft een serie hulpmiddelen gepubliceerd waar u gebruik van kunt maken als u aan de slag gaat met de verordeningen. Per verordening gaat het om een handreiking en waar relevant voorbeeldbepalingen en/of voorbeeldregels voor het omgevingsplan. Bekijk de hulpmiddelen voor verordeningen en het omgevingsplan

3. Maak een verzamelverordening

U kunt ervoor kiezen om de regels over de fysieke leefomgeving in de verordeningen eerst bijeen te brengen in een (verzamel)verordening fysieke leefomgeving. Diverse voorbeelden van zo'n verordening vindt u op Lokaleregelgeving.overheid.nl. De gemeente Leiden publiceerde een Handreiking Verordening fysieke leefomgeving en B1.