Veel gemeenten werken aan een strategie of plan van aanpak voor de transitie van het omgevingsplan van rechtswege naar het integraal omgevingsplan. Op deze webpagina delen we voorbeelden. U kunt ze gebruiken als bron van inspiratie voor uw eigen transitieplan.

Inhoud van de plannen

De verzamelde plannen geven een beeld hoe gemeenten in de praktijk de transitie aanvliegen. In veel plannen is aandacht voor onderwerpen als (een verkenning van) het omgevingsplan van rechtswege, de structuur en uitgangspunten van het integrale omgevingsplan, de wijze van transitie (o.a. gebiedsgerichte versus themagerichte aanpak), de instrumentkeuze voor wijzigingen (BOPA, wijzigen met TAM-IMRO, wijzigen met STOP/TPOD) en de bruidsschat. Een aantal plannen gaat ook nader in op de ambities van de gemeente op het gebied van dienstverlening, de relatie met de omgevingsvisie en de rol van de gemeente (faciliterend of regisserend). Onderwerpen als de rol van de gemeenteraad en bedrijfsvoering zien we in de verzamelde plannen minder terug.

De status van de verzamelde plannen varieert van ambtelijke notities, collegevoorstellen en raadsvoorstellen tot publicatie op Officielebekendmakingen.nl.

Deel uw plan ook

Wij streven ernaar om deze lijst van voorbeelden voortdurend aan te vullen. Heeft u ook een transitieplan voor het omgevingsplan en wilt u dit delen? Neem dan contact met ons op via omgevingswet@vng.nl onder vermelding van ‘Transitieplan omgevingsplan’.