In de rubriek ‘Vraag het de jurist’ beantwoordt Paul Norp van Stimulansz elke maand een veelgestelde vraag door gemeenten over toezicht en handhaving Wmo 2015 en Jeugdwet.

Vraag het de jurist

De adviseurs van Naleving krijgen regelmatig vragen van gemeenten met betrekking tot toezicht en handhaving binnen de Wmo en Jeugdwet. Paul Norp (jurist en Wmo-specialist) beantwoordt elke maand één van deze vragen. Deze maand is dat: ‘Is het voor het aanwijzen van een toezichthouder voldoende als in het aanwijzingsbesluit de volgende passage is opgenomen?

Besluit: een functionaris belast met taken op het gebied van toezicht rechtmatigheid Wmo, aan te wijzen als toezichthouder rechtmatigheid Wmo belast met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens de Wet maatschappelijke ondersteuning.

En zo ja, kan bovenstaande formulering ook gelden voor inhuurkrachten? De ingehuurde kracht is immers als functionaris belast met taken op het gebied van toezicht rechtmatigheid Wmo. En moet de inhuurkracht daarnaast niet als onbezoldigd ambtenaar aangesteld worden?'

Het moet voldoende duidelijk zijn wie er nu wordt aangewezen

De vraag is of er met deze formulering wel sprake is van een (aanwijzings)besluit in de zin van artikel 1:3 lid 1 van de Awb, want het is niet duidelijk wie er nu wordt aangewezen (en daardoor ook toezichtsbevoegdheden krijgt). Dat moet wel voldoende duidelijk zijn.

Gemeenten kunnen op zich bij besluit zowel op naam van een persoon als categoriaal personen een toezichthouder aanwijzen. Maar bij dat categoriaal aanwijzen noemt de gemeente dan een concrete functie (zie p. 32-33 van de VNG-handreiking Handhaving voor en door gemeenten). In de bovenstaande formulering is noch een naam, noch een bepaalde functie genoemd en dat is niet voldoende concreet.

In de genoemde handreiking wordt ook verwezen naar de suggestie om niet-ambtenaren te benoemen als onbezoldigd ambtenaar. Dat laatste kan discussie voorkomen, ook al omdat in artikel 1.1.1 lid 1 Wmo 2015 wordt uitgegaan van het begrip ‘toezichthoudend ambtenaar’. Onder het kopje meer informatie vindt u een link over het aanstellen van onbezoldigde ambtenaren.

Meer informatie