Dit stappenplan helpt gemeenten bij het doorlopen van het proces voor het wijzigen van het omgevingsplan. In dit proces onderscheiden we 4 fasen: voorbereiden, ontwerpen, besluiten en bekendmaken. De fase rechtsbescherming volgt daarop, maar behoort formeel niet tot het proces. Bij elke stap vermelden we technische en organisatorische randvoorwaarden en praktische aandachtspunten voor gemeenten.

Dit stappenplan is onderdeel van Wijzigen omgevingsplan.

Startpunten voor het wijzigen van het omgevingsplan

Een verzoek is in het stappenplan altijd het startpunt van het proces wijzigen omgevingsplan. Dit kan een expliciet extern verzoek zijn (bijvoorbeeld van een projectontwikkelaar), maar ook een interne beleidswens om het omgevingsplan te wijzigen. Ook kan sprake zijn van een extern verzoek met een dwingend karakter, bijvoorbeeld wanneer de gemeente instructieregels van de provincie moet verwerken in het omgevingsplan.

Randvoorwaarden voor het wijzigen van het omgevingsplan

Voor het succesvol doorlopen van dit stappenplan moet de gemeente de generieke randvoorwaarden voor het nemen van wijzigingsbesluiten voldoende op orde hebben. Lees meer over het op orde brengen van de basis

Bronnen

Dit stappenplan is primair gebaseerd op het bedrijfsproces voor het wijzigen van het omgevingsplan zoals gepubliceerd op GEMMA online.

Adviesbureau BRO heeft in opdracht van een aantal gemeenten ook een stappenplan voor het wijzigen van het omgevingsplan opgesteld. Dit volgt op hoofdlijnen dezelfde stappen, waarbij sommige stappen wat meer en andere wat minder uitgewerkt zijn.

Updates

Mogelijk volgen nog enkele aanvullingen en/of aanpassingen op het stappenplan op basis van het werkende proces 'Wijzigen omgevingsplan', het Proces wijzigen van het omgevingsplan en de Procedure voor het wijzigen van een omgevingsplan (iplo.nl).

Verder passen we het stappenplan aan op basis van voortschrijdend inzicht en feedback van gemeenten en andere partijen. 

Meer informatie over het omgevingsplan

Meer gedetailleerde informatie over het omgevingsplan vindt u op de websites van het Informatiepunt Leefomgeving en het programma Aan de slag met de Omgevingswet. De informatie op de VNG website is complementair hieraan, met focus op praktische en procesgerichte ondersteuning van gemeenten.

Proclaimer

Dit stappenplan is generiek. Het proces kan (binnen de wettelijke begrenzing) in elke gemeente net iets anders verlopen. Bijvoorbeeld bij het al dan niet voor inspraak ter inzage leggen van een voorontwerpbesluit. Ook kunnen de afspraken met de gemeenteraad en de ambtelijke organisatie van gemeente tot gemeente verschillen of kunnen verschillen tussen de plansoftware tot net iets andere keuzes leiden.

Uw reactie

Heeft u vragen of ideeën over dit stappenplan? Wij horen graag van u. U kunt contact met ons opnemen via omgevingswet@vng.nl, onder vermelding van stappenplan omgevingsplan.