Dit stappenplan helpt gemeenten bij het doorlopen van het proces voor het wijzigen van het omgevingsplan. In dit proces onderscheiden we 4 fasen: voorbereiden, ontwerpen, besluiten en bekendmaken. De fase rechtsbescherming volgt daarop, maar behoort formeel niet tot het proces. Bij elke stap vermelden we technische en organisatorische randvoorwaarden en praktische aandachtspunten voor gemeenten. Het gebruik van STOP is hierbij uitgangspunt. Per stap vermelden we eventuele bijzonderheden bij het gebruik van TAM-IMRO in plaats van STOP.

Dit stappenplan is onderdeel van Wijzigen omgevingsplan met STOP en van Wijzigen omgevingsplan met TAM-IMRO.

Motieven voor het wijzigen van het omgevingsplan

Het wijzigen van het omgevingsplan begint altijd met een verzoek tot wijziging. Hier kunnen verschillende motieven voor zijn:

  • Initiatieven mogelijk maken
  • Beleid omzetten in regels
  • Beheer omgevingsplan
  • Opbouwen integraal omgevingsplan

In de Keuzehulp instrumentarium wijzigen omgevingsplan leest u meer over de verschillende motieven om het omgevingsplan aan te passen. Hier gaan we ook in op de keuze tussen het wijzigen van het omgevingsplan met STOP versus TAM-IMRO.

Randvoorwaarden voor het wijzigen van het omgevingsplan

Voor het succesvol doorlopen van dit stappenplan moet de gemeente de generieke randvoorwaarden voor het nemen van wijzigingsbesluiten voldoende op orde hebben. Lees meer over het op orde brengen van de basis

Overigens kent het wijzigen van het omgevingsplan met TAM-IMRO andere randvoorwaarden dan het wijzigen van het omgevingsplan met STOP. En aan veel van deze randvoorwaarden wordt al voldaan, omdat TAM-IMRO aansluit bij de huidige werkwijze. Ook zijn er voor TAM-IMRO minder randvoorwaarden, omdat een wijziging met TAM-IMRO ‘los’ staat van de structuur van het integraal omgevingsplan. De relatie tussen de wijziging met TAM-IMRO en het omgevingsplan van rechtswege verdient daarentegen wel aandacht. Zie hiervoor de bijsluiter TAM-IMRO omgevingsplan

Bronnen

Dit stappenplan is primair gebaseerd op het bedrijfsproces voor het wijzigen van het omgevingsplan zoals gepubliceerd op GEMMA online.

Adviesbureau BRO heeft in opdracht van een aantal gemeenten ook een stappenplan voor het wijzigen van het omgevingsplan opgesteld. Dit volgt op hoofdlijnen dezelfde stappen, waarbij sommige stappen wat meer en andere wat minder uitgewerkt zijn.

Updates

Mogelijk volgen nog enkele aanvullingen en/of aanpassingen op het stappenplan op basis van het werkende proces 'Wijzigen omgevingsplan', het Proces wijzigen van het omgevingsplan en de Procedure voor het wijzigen van een omgevingsplan (iplo.nl).

Verder passen we het stappenplan aan op basis van voortschrijdend inzicht en feedback van gemeenten en andere partijen. 

Meer informatie

Op 22 maart 2024 organiseerden we een bijeenkomst van het Netwerk omgevingsplan over het werken met het stappenplan wijzigen omgevingsplan. U kunt de sessie hier terugkijken

Meer gedetailleerde informatie over het omgevingsplan vindt u op de websites van het Informatiepunt Leefomgeving en het programma Aan de slag met de Omgevingswet. De informatie op de VNG website is complementair hieraan, met focus op praktische en procesgerichte ondersteuning van gemeenten.

Proclaimer

Dit stappenplan is generiek. Het proces kan (binnen de wettelijke begrenzing) in elke gemeente net iets anders verlopen. Bijvoorbeeld bij het al dan niet voor inspraak ter inzage leggen van een voorontwerpbesluit. Ook kunnen de afspraken met de gemeenteraad en de ambtelijke organisatie van gemeente tot gemeente verschillen of kunnen verschillen tussen de plansoftware tot net iets andere keuzes leiden.

Uw reactie

Heeft u vragen of ideeën over dit stappenplan? Wij horen graag van u. U kunt contact met ons opnemen via omgevingswet@vng.nl, onder vermelding van 'omgevingsplan'.