In deze processtap geeft u kennis van het voornemen om het omgevingsplan te wijzigen. Vervolgens voert u afstemming en participatie uit. Onder afstemming verstaan we hier de afstemming met andere bestuursorganen (ketenpartners). Onder participatie verstaan we het betrekken van inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties bij de voorbereiding en de besluitvorming. Aan het einde stelt u een rapportage op.