Het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) ondersteunt bij het werken volgens de Omgevingswet. Er zijn tijdelijke alternatieve maatregelen (TAMs) voor organisaties die bij de voorbereiding en inwerkingtreding van de wet nog geen gebruik kunnen maken van lokale of landelijke onderdelen van het DSO. Deze vangnetten zorgen er voor dat deze organisaties de belangrijkste uitvoeringsprocessen kunnen blijven uitvoeren, totdat ze het DSO wel kunnen gebruiken. Een van de tijdelijke alternatieve maatregelen is TAM-IMRO.

TAM-IMRO

TAM-IMRO is bedoeld voor gemeenten die nog geen gebruik kunnen maken van het planvormingsdeel van het DSO. Bijvoorbeeld doordat de plansoftware nog niet alle daarvoor benodigde functies biedt. Het kan ook zijn dat de gemeente te weinig tijd rest om het planproces goed te beproeven. Of dat er nog onvolkomenheden zijn in de landelijke voorziening. Met TAM-IMRO kunnen gemeenten toch hun omgevingsplannen wijzigen.

TAM-IMRO is door de Minister in 2021 beschikbaar gesteld om urgente gebiedsontwikkeling niet te laten vertragen. Ook de algemene ledenvergadering van de VNG van juni 2022 heeft het belang van continuering van urgente gebiedsontwikkeling onderstreept.

Meer informatie over TAM-IMRO en de inwerkingtreding van de Omgevingwet:

Techniek

Kort gezegd houdt TAM-IMRO in dat de huidige techniek voor planvorming tijdelijk kan worden gebruikt onder de Omgevingswet. Deze techniek betreft de bestaande uitwisselingsstandaard IMRO (Informatiemodel Ruimtelijke Ordening) en de bestaande voorziening Ruimtelijke Plannen. IMRO is een bekende en functionerende techniek. TAM-IMRO vraagt niet om alternatieve software. Het gaat meer om langduriger gebruik van de bestaande systemen en koppelingen.

Meer informatie:

Documentatie

Geonovum heeft technische documentatie opgesteld voor het gebruik van deze TAM. TAM-IMRO wordt hier omschreven als noodmaatregel. Recente inschattingen geven een beeld dat veel gemeenten helaas toch van deze maatregel gebruik moeten maken.

Bijsluiter TAM-IMRO

De inzet van TAM-IMRO heeft ook nadelen en beperkingen. Zo kunnen bij gebruik van TAM-IMRO niet alle functionaliteiten van het DSO volledig worden gebruikt. In augustus en september 2022 heeft de VNG samen met 5 gemeenten de TAM beproefd. De bevindingen van de proef zijn gebruikt om te komen tot een bijsluiter TAM-IMRO omgevingsplan. Deze bijsluiter bevat praktische handvatten voor het gebruik van TAM-IMRO door gemeenten. Ook geeft de bijsluiter inzicht in de consequenties van het gebruik van de TAM voor de dienstverlening en de bedrijfsvoering.

Onzekerheid over datum inwerkingtreding

De bijsluiter moet gelezen worden tegen de achtergrond van onzekerheid over de invoeringsdatum van de Omgevingswet. Meer hierover leest u op onze webpagina Omgaan met een onzekere invoeringsdatum: handelingsperspectieven voor gebiedsontwikkelingen.

Uw reactie

Heeft u vragen of suggesties over het gebruik van TAM-IMRO? We horen graag van u. U kunt contact met ons opnemen via omgevingswet@vng.nl o.v.v. TAM-IMRO. 

Meer informatie