Gemeenten kunnen op verschillende wijzen plannen en initiatieven faciliteren. Hier vindt u een eerste versie van de keuzehulp.

In de keuzehulp gaan we beknopt in op de stappen die er zijn bij het kiezen voor een omgevingsvergunning voor een buitenplanse omgevingsplanactiviteit (BOPA) of het wijzigen van het omgevingsplan. Ook gaan we in op de vraag in welk technisch formaat een planwijziging wordt doorgevoerd: IMRO of STOP/TP.

De stappen kunnen per initiatief worden toegepast. In de praktijk zullen de verschillende opties gelijktijdig door de gemeente worden toegepast. Dat wil zeggen: er kunnen meerdere BOPA's, TAM-omgevingsplannen en reguliere planwijzigingen gelijktijdig in procedure zijn.

De komende tijd werken we de keuzehulp verder uit. We voegen dan ook verwijzingen toe naar relevante informatie elders op de websites van de VNG, Aan de slag met de Omgevingswet en IPLO. 

Maak een overzicht van alle initiatieven die afwijken van het bestemmingsplan. Voor de initiatieven waar medewerking aan wordt verleend, doorloopt u de volgende stappen. 

Bezie per initiatief of het huidig recht (Wro/Wabo) of nieuwe recht (Omgevingswet) naar verwachting van toepassing wordt bij het faciliteren van het initiatief. Als een initiatief nog in procedure gebracht kan worden vóór de inwerkingtreding van de Omgevingswet, dan kunt u gebruikmaken van het huidig recht.  

  • Als het gaat om een vergunningaanvraag voor het afwijken van het bestemmingsplan is het moment van aanvraag bepalend. Als vóór inwerkingtreding van de Omgevingswet een aanvraag wordt gedaan, is het huidig recht van toepassing.
  • Als het gaat om een wijziging van het bestemmingsplan is het moment van ter inzage leggen van het ontwerp-bestemmingsplan bepalend. Als dat vóór inwerkingtreding is, is het huidig recht van toepassing. Volgens het overgangsrecht kunt u dan de procedure ook afronden onder de Wro. Indien gebruik moet worden gemaakt van nieuw recht volgt de keuze BOPA of planwijziging.

Omgaan met onzekere invoeringsdatum

De onzekerheid over de invoeringsdatum levert dilemma’s op voor de voorbereiding van gebiedsontwikkelingen die rond de invoeringsdatum in procedure gaan. Gemeenten zijn al gestart met de voorbereidingen voor deze gebiedsontwikkelingen of starten op korte termijn. De onzekere situatie is vanuit gemeentelijk perspectief bepaald niet ideaal. De situatie vraagt bovenal om flexibiliteit en wendbaarheid. Hier vindt u praktische handelingsperspectieven om slim om te gaan met de onzekerheid.

Als een BOPA mogelijk is, verdient dit rond inwerkingtreding (meestal) de voorkeur. De gemeente kan op een later moment de BOPA verwerken in het nieuwe omgevingsplan, als de structuur daarvoor staat en er meer ervaring is met het omgevingsplan en de techniek daarvoor. Een aantal voordelen van het gebruik van de BOPA: 

  • Faciliteert snelle besluitvorming. Een vergunning kan direct na de aanvraag worden verleend, terwijl na wijziging van het omgevingsplan alleen een grondslag voor de uitvoering beschikbaar is. 

  • De initiatiefnemer bepaalt zelf waarvoor hij of zij een vergunning aanvraagt. 

Als de BOPA niet gebruikt kan worden, moet u het omgevingsplan wijzigen en volgt de keuze planwijziging met STOP/TP of TAM-IMRO.  

Deze keuze is aan de orde als een planwijziging nodig is. 

4a. Planwijziging met gebruikmaking van STOP/TP 

Indien u in staat bent het omgevingsplan te wijzigen in STOP/TP verdient dit de voorkeur. Onder ‘in staat zijn’ verstaan we het volgende: 

  • Beschikken over werkende plansoftware, inclusief de functionaliteiten om het plan te wijzigen, die u hebt kunnen beproeven. 

  • Voldoende kennis van en oefening met het opstellen en wijzigen van het omgevingsplan. Dit om problemen en tegenvallers in het traject te voorkomen. 

  • Een afgestemde basisstructuur voor het omgevingsplan. 

Als het bovenstaande nog niet op orde is, of het doorlopen hiervan nog als te risicovol wordt ingeschat, kan - als het plan of initiatief urgent is - gebruikt worden gemaakt van een tijdelijke alternatieve maatregel: TAM-IMRO. 

4b. Planwijziging met gebruikmaking van TAM-IMRO 

Als de inzet van een BOPA niet mogelijk is, het publiceren in STOP/TP evenmin aan de orde is en een initiatief toch urgent gerealiseerd moet worden, biedt TAM-IMRO een alternatief. Dit omdat deze variant qua inhoud zowel voldoet aan de Omgevingswet als aan de technische standaarden uit de (bestaande) Wro. Het TAM-IMRO omgevingsplan kan worden gepubliceerd via Ruimtelijkeplannen.nl en wordt via de zogenoemde overbruggingsfunctie getoond in het DSO.  

In de bijsluiter TAM-IMRO onderscheiden we 3 varianten van het TAM-IMRO omgevingsplan:

  • Basisvariant 

  • Chw-variant 

  • Omgevingswetconforme variant

Lees meer over de varianten

Voor de volledigheid merken we op dat het toepassen van TAM-IMRO voordelen biedt voor die situaties dat niet aangeleverd kan worden in STOP/TPOD. TAM-IMRO heeft echter ook consequenties voor de dienstverlening en de bedrijfsvoering. 

Lees meer over de consequenties van TAM-IMRO voor dienstverlening en bedrijfsvoering

Wijzigen omgevingsplan: keuzehulp instrumentarium