Hoe maak je een gemeente Omgevingswetproof? Aan de ene kant moet het instrumentarium, zoals omgevingsvisie en omgevingsplan, op orde zijnAan de andere kant moeten organisatorische veranderingen doorgevoerd worden. Met de gemeentelijke processen als vertrekpunt kom je ver. De insteek is praktisch, concreet en geeft beweging. De VNG ontwikkelt daarom speciaal voor gemeenten een model voor Werkende Processen.

De Omgevingswet heeft een directe impact op de gemeentelijke processen. In onderstaande afbeelding zijn de belangrijkste eisen weergegeven.


Wat is een werkend proces?

Er is sprake van een werkend proces als:

 • gemeentelijke- en ketenactiviteiten zijn afgestemd;
 • de klant centraal staat en er efficiënt en transparant een product of dienst wordt voortgebracht;
 • er wordt gewerkt conform bedoeling en eisen van de Omgevingswet;
 • medewerkers zijn toegerust met de juiste competenties en vaardigheden;
 • een adequate informatievoorziening het proces ondersteunt;
 • er een afgesproken doorlooptijd op van toepassing is;
 • het proces geïmplementeerd is.

Totstandkoming

De bedrijfsprocessen die vermeld zijn op Gemma online, de dienstverleningsconcepten en de inhoud van de Omgevingswet hebben als basis gediend voor de werkende processen. Na conceptuele uitwerking zijn de werkende processen met pilot gemeenten in werksessies doorlopen en aangescherpt. Een belangrijk uitgangspunt bij de totstandkoming van de processen is dat de procesmodellen overzichtelijk en laagdrempelig zijn. Hiermee bereiken we dat verschillende doelgroepen – HR medewerkers, ICT, procesdeskundigen, lijnafdelingen en management - meedenken en actief meewerken aan het Omgevingswetproof maken van gemeentelijke processen.


Aan de slag met werkende processen

Aan de hand van het procesmodel en toetsvragen kunnen gemeenten zichzelf toetsen en tot implementatie overgaan door middel van een verbetercyclus. De cyclus kent 4 fasen waarbij de VNG content levert voor de fasen “model” en ”toetsing”. 

1.  Model: 
Een uitgewerkt VNG procesmodel en gerelateerd informatievoorzieningenmodel dienen als basis. Eventuele gemeente specifieke proceseisen worden toegevoegd.

2.  Toetsing: 
Toetsing van het procesmodel vindt bij voorkeur plaats met alle stakeholders in één werksessie aan de hand van de VNG toetsvragen.

3.  Actieplan opzetten: 
Op basis van de toetsing wordt een proces-actieplan opgesteld met actiehouders.

4. Implementeren: 
Inrichting van de procesonderdelen vindt plaats a.d.h.v. het actieplan, na evaluatie kan de cyclus opnieuw doorlopen worden.


Profielen

Met de komst van de Omgevingswet is het belangrijk dat HR adviseurs in kaart brengen wat de impact van de Omgevingswet is op competenties en vaardigheden. Deze informatie kan worden toegepast op activiteiten zoals opleiden, evalueren en het aantrekken van nieuwe medewerkers. Om HR adviseurs hierbij te ondersteunen heeft VNG profielen opgesteld. Bij de werkende processen zijn de eerste versies van deze profielen opgenomen. De profielen zijn proces specifiek en per werkend proces zijn er 3 profielen uitgewerkt. 

Wij zijn zeer benieuwd naar feedback en reacties op de profielen zodat we de toepasbaarheid kunnen vergroten en het verder kunnen aanscherpen. Eventuele feedback en reacties kunnen gestuurd worden naar omgevingswet@vng.nl. De verdere uitleg staat in het document “leeswijzer competentieprofielen Omgevingswet”.


  Toolkit werkende processen

  Op basis van de Gemma Bedrijfsprocessen Omgevingswet en de impact die de wet heeft, is ervoor gekozen om de volgende processen uit te werken:

  Verkennen en begeleiden initiatief

  Behandelen vergunningaanvraag (regulier en uitgebreid)

  Toezicht- en Handhaving

  Wijzigen Omgevingsplan 

  Beleidsproces


  Meer informatie