De Omgevingswet brengt een groot aantal veranderingen met zich mee voor de gemeentelijke organisatie. Op beleidsmatig vlak gaat het om zaken als meer mogelijkheden voor maatwerk en ruimte voor initiatief. Op het vlak van de uitvoering gaat het om kortere termijnen, meer aandacht voor participatie en betere dienstverlening.

Dat vraagt van de gemeente een andere houding maar vooral ook efficiënte bedrijfsprocessen. Bij het opstellen van beleid willen we participatie van belanghebbenden beter dan voorheen verankeren. Bij het behandelen van een vergunningaanvraag willen we soepel en vooral snel samenwerken met ketenpartners. En met de initiatiefnemer willen we vooraf al afspraken gemaakt hebben over wat er in de aanvraag staat.

VNG heeft samen met Rijk, provincies en waterschappen een interbestuurlijk raamwerk van bedrijfsprocessen opgesteld. In dat raamwerk zijn de Omgevingswetgerelateerde bedrijfsprocessen benoemd en op hoofdlijnen uitgewerkt. Daarmee kunnen we elkaar beter begrijpen wanneer we samenwerken.

Voor de belangrijkste van deze bedrijfsprocessen biedt VNG een gedetailleerde uitwerking tot op processtapniveau. Die uitwerkingen laten voor de betrokken rollen binnen en buiten de gemeentelijke organisatie zien welke activiteiten uitgevoerd moeten worden en welke overwegingen daarbij gelden. Gemeenten kunnen deze referentieprocessen gebruiken als hulpmiddel bij het inrichten en aanpassen van hun eigen bedrijfsprocessen.

Meer informatie

De uitwerking van de bedrijfsprocessen voor de Omgevingswet is te vinden op Gemma online. Van enkele bedrijfsprocessen is daar ook een poster op A0-formaat beschikbaar.

Gemeenten en omgevingsdiensten bereiden hun organisatie voor op de komst van de Omgevingswet. In verschillende werkgroepen en projectteams wordt hard gewerkt aan het inregelen van de VTH-processen. Zijn de ICT-systemen aangepast aan de gewenste proceskeuzes?

De VNG biedt ICT-architectuur, procesontwerpers/projectleiders VTH en programmaleiders een actie-afstemplaats aan (twee halve dagen). Heel concreet: het kritisch doorlopen van alle aandachtspunten. Het bevoegd gezag zal in een team zijn eigen keuze doorlichten en nader afstemmen. Dit gebeurt in een online break-out room. Elke organisatie noteert zijn acties. Na deze twee halve dagen zijn jullie in staat zelf een aantal cruciale keuzes te maken en vervolgens in te regelen. Op basis daarvan kunnen integrale ketentesten worden uitgevoerd.

Voor deze afstemplaats kunt u zich aanmelden via deze link. Deelname is gratis. In de flyer vindt u meer informatie over de Actie-afstemplaats netwerkkaart.

Meer informatie