De Omgevingswet brengt een groot aantal veranderingen met zich mee voor de gemeentelijke organisatie. Op beleidsmatig vlak gaat het om zaken als meer mogelijkheden voor maatwerk en ruimte voor initiatief. Op het vlak van de uitvoering gaat het om kortere termijnen, meer aandacht voor participatie en betere dienstverlening.

Dat vraagt van de gemeente een andere houding maar vooral ook efficiënte bedrijfsprocessen. Bij het opstellen van beleid willen we participatie van belanghebbenden beter dan voorheen verankeren. Bij het behandelen van een vergunningaanvraag willen we soepel en vooral snel samenwerken met ketenpartners. En met de initiatiefnemer willen we vooraf al afspraken gemaakt hebben over wat er in de aanvraag staat.

VNG heeft samen met Rijk, provincies en waterschappen een interbestuurlijk raamwerk van bedrijfsprocessen opgesteld. In dat raamwerk zijn de Omgevingswetgerelateerde bedrijfsprocessen benoemd en op hoofdlijnen uitgewerkt. Daarmee kunnen we elkaar beter begrijpen wanneer we samenwerken.

Voor de belangrijkste van deze bedrijfsprocessen biedt VNG een gedetailleerde uitwerking tot op processtapniveau. Die uitwerkingen laten voor de betrokken rollen binnen en buiten de gemeentelijke organisatie zien welke activiteiten uitgevoerd moeten worden en welke overwegingen daarbij gelden. Gemeenten kunnen deze referentieprocessen gebruiken als hulpmiddel bij het inrichten en aanpassen van hun eigen bedrijfsprocessen.

Meer informatie

De uitwerking van de bedrijfsprocessen voor de Omgevingswet is te vinden op Gemma online. Van enkele bedrijfsprocessen is daar ook een poster op A0-formaat beschikbaar.