Papiergeld

Gemeentelijke Basisprocessen Inkomen (GBI)

Project

Gerelateerde thema's

Om de dienstverlening op het gebied van inkomenszekerheid te verbeteren, nemen gemeenten samen het initiatief om op basis van ervaringen goede oplossingen te bedenken die snel en eenvoudig toepasbaar zijn. Eerst worden deze toepassingen door koplopergemeenten beproefd en waar nodig verbeterd, daarna kunnen andere gemeenten de toepassing ook gebruiken. Door gezamenlijk op te trekken binnen het inkomensdomein wordt bijgedragen aan een betere en gepersonaliseerde dienstverlening en efficiëntere processen.

Doel van dit project

Binnen de Gemeentelijke Basisprocessen Inkomen worden per proces standaarden ontwikkeld die bijdrage aan de inkomensketen, zodat de dienstverlening naar de inwoner verbetert. Samenwerking tussen gemeenten speelt een grote rol. De resultaten rondom GBI voor 2021 zijn op bladzijde 19 beschreven in het jaarplan GGU (PDF). 

Samenwerkingspartners

De Gemeentelijke Basisprocessen Inkomen is van-, voor en door de gemeenten. VNG faciliteert de gemeenten hierbij. Verder wordt ook samengewerkt met leveranciers.

Beschrijving

Gemeenten bundelen hun krachten, via multidisciplinaire teams en werkgroepen, om samen de processen en informatievoorziening binnen de inkomensketen te ontwerpen, zodat het door andere gemeenten en hun softwareleveranciers kan worden (her)gebruikt. VNG faciliteert hierbij. Gemeenten werken samen waar het kan, maar houden oog voor lokale accenten en prioriteiten. 

Bij het ontwerpen van de processen worden standaarden ontwikkeld en gebruikt. Daarbij wordt gewerkt aan een gemeenschappelijk architectuur, onder andere ontologie en koppelvlakspecificaties, die aansluit op GEMMA en de common ground-principes. De processen en informatievoorziening zijn gebaseerd op de ideale dienstverlening vanuit het perspectief van de inwoner. 

De volgende processen worden op dit moment door de GBI-gemeenten uitgewerkt: 

Bbz (Besluit bijstandsverlening zelfstandigen) 

Op deze regeling wordt een groot beroep gedaan, nu de TOZO-regeling is vervallen. Binnen het samenwerkingsverband wordt extra aandacht besteed aan het proces rondom de aanvraag van Bbz vanuit het perspectief van ondernemers. 

IIT (Individueel InkomensToeslag) 

De IIT is een onderdeel van de participatiewet met relatief veel beleidsruimte. Hierdoor is veel diversiteit ontstaan, waardoor gemeenschappelijk automatiseren en innoveren wordt belemmerd. Doel is om een klantvriendelijk en efficiënt proces te ontwerpen met de inzet van standaarden. 

ALO (Aanvraag Levensonderhoud) 

Voor de ALO wordt gewerkt aan standaardisatie van het onderliggende informatiemodel. Zo ontstaat eenheid van taal, waardoor gegevensuitwisseling daadwerkelijk mogelijk wordt. Het biedt de mogelijkheid om ook systemen van verschillende leveranciers met elkaar te verbinden en zo de common ground-belofte van vrije softwarekeuze dichterbij te halen. 

Terug- en invordering 

Het proces Terug- en invordering is arbeidsintensief en vraagt om maatwerk om inwoners zo goed mogelijk te helpen. De informatiepositie van de professional is vaak nog summier. De inwoner heeft vaak onvoldoende zicht op het eigen dossier. Door dit proces gezamenlijk te (her)ontwerpen ontstaat de mogelijkheid om ook gezamenlijk nieuwe software te laten bouwen. 

Ontstaan van GBI 

GBI is in 2015 gestart als een gezamenlijke beweging van meerdere grote gemeenten. Deze voorloper gemeenten zijn gezamenlijk gaan kijken naar de dienstverlening, organisatie, processen en gebruikte informatievoorziening binnen het gemeentelijke inkomensdomein. (Participatiewet). 

Meer weten?

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Stuur dan een mail naar gbi@vng.nl