Sociaal domein

De dossiers Wmo 2015, Veilig Thuis, Jeugdhulp, Participatiewet en Passend Onderwijs vindt u onder de beleidsvelden Maatschappelijke Ondersteuning, Jeugd, Sociale Zaken en Onderwijs. Op deze pagina vindt u alle informatie over het brede sociaal domein. Denk bijvoorbeeld aan kennisontwikkeling en onderzoek.

Keten Zorg & Veiligheid

Het VNG-netwerk Keten Zorg & Veiligheid helpt gemeenten bij de opgave mensen die te maken hebben met een opeenstapeling van persoonlijke problemen (psychische klachten, een verstandelijke beperking, een verslaving e.d.) goede ondersteuning en zorg te bieden.

De coöperatieve samenleving

Bewoners nemen steeds meer het initiatief om het publieke domein vorm te geven. Het aantal coöperaties (bijvoorbeeld voor zorg of energie) neemt toe. Hoe ziet de coöperatieve samenleving eruit? Waar komt deze beweging vandaan? Hoe vergroten we de kans op een duurzaam succes? Hoe pakken we de beweging, ambities en talenten vast? Bekijk onze themapagina: