De VNG en Movisie willen weten hoe het ervoor staat met de implementatie van het VN-verdrag Handicap in Nederland. Om ontwikkelingen inzichtelijk te maken, voeren we voor de derde keer een 'flitspeiling' uit. We vragen alle gemeenten om deze enquête in te vullen. Dit kan tot 31 januari.
Alle gemeenten zijn verplicht om een Lokale Inclusie Agenda te maken waarin zij aangeven hoe zij uitwerking geven aan het VN-verdrag Handicap. Om gemeenten daarbij te helpen, maakte de VNG vorig jaar samen met gemeenten en ervaringsdeskundigen de Handreiking Lokale Inclusie Agenda. Hoe werkt het in de...
Het sociaal domein heeft de afgelopen jaren voor onrust gezorgd. Inwoners waarderen de zorg die ze van gemeenten ontvangen en de samenwerking tussen hulpverleners gaat beter. Maar gemeenten hebben zich verkeken op zaken als financiële tekorten en meer gebruik van specialistische jeugdhulp.
Per 1 januari 2021 wordt de Wet langdurige zorg (Wlz) opengesteld voor mensen met een psychische stoornis. In februari 2020 worden twee informatiebijeenkomsten georganiseerd over de veranderingen voor pgb-houders die vanaf 1 januari 2021 zorg ontvangen vanuit de Wlz.
De geplande aanlevering van gegevens aan het CAK door gemeenten voor de invoering van het abonnementstarief per 2020 wordt uitgesteld. Het CAK is op basis van uitgevoerde testen tot de conclusie gekomen dat volledige overgang per 1 januari 2020 niet verantwoord is.
Cliëntondersteuning en de problemen van het Hulpmiddelencentrum met de levering en betaling van Wmo-hulpmiddelen zijn de hoofdondwerpen van een ledenbrief waarmee we gemeenten informeren over de stand van zaken bij diverse Wmo- en jeugdhulp-beleidsthema’s.
Delft en Eindhoven lijken op het oog veel op elkaar: sterke kenniseconomie, technische universiteit en een zeer diverse bevolking. Hoe gaan beide steden om met de publieke en politieke opgaven van diversiteit?
Met een slag op de beursgong openden Tim van Zanten (ervaringsdeskundige LFB en Stichting Prokkel) en Maartje van Boekel (VNG-project Iedereen doet mee!) vandaag de handelsdag op de beurs. Daarmee vragen zij aandacht voor netwerkbijeenkomsten in januari in alle provincies van Nederland.
Het Verbindend Landelijk OndersteuningsTeam (VLOT) draait inmiddels op volle toeren en de regioadviseurs ondersteunen en adviseren de regio’s vraaggericht. De vragen vanuit de regio’s zijn zeer uiteenlopend en liggen op een breed scala van thema’s.
Tijdens vijf bijeenkomsten verdeeld over het land kwam de afgelopen tijd een grote groep gemeenten bij elkaar om van elkaar te leren en elkaar te inspireren hoe zij (willen gaan) werken aan het VN-verdrag Handicap.