Zowel de Wmo 2015 als de Jeugdwet kennen het persoonsgebonden budget (pgb). De introductie van het pgb ging gepaard met de invoering van het z.g. 'trekkingsrecht', dat loopt via de SVB. 

Nieuws

Handreiking pgb (Wmo en Jw)

In 2014 maakte de VNG een handreiking die inzicht bood in de wettelijke kaders en de beleidsruimte van gemeenten bij de vormgeving van hun pgb-beleid. De handreiking werd in het voorjaar van 2019 geactualiseerd.

VNG Kenniscentrum Handhaving en Naleving

VNG Kenniscentrum Handhaving en Naleving (KCHN) adviseert en ondersteunt gemeenten bij de handhavingstaken van de wetten in het sociaal domein: de Jeugdwet, de Wmo, de Participatiewet en de Wet kinderopvang.

Zo toetst u (uw) pgb-vaardigheid!

Welke kennis en vaardigheden heb je nodig om als budgethouder, vertegenwoordiger of gewaarborgde hulp te kunnen werken met een persoonsgebonden budget (pgb)? Voor medewerkers van gemeenten, zorgverzekeraars en zorgkantoren is een kader ontwikkeld om dit te toetsen.

Integraal pgb: pilots Delft en Woerden

De gemeenten Delft en Woerden kregen de ruimte om te experimenteren met een integraal pgb (i-pgb). Een i-pgb is één budget dat iemand ter beschikking krijgt om alle ondersteuning in te kopen die nodig: thuis, op school, op het werk, voor het vervoer etc.