12 december 2019
Ledenbrief
Lbr. 19/106
Onafhankelijke cliëntondersteuning heeft in de Wmo 2015 een expliciete rol gekregen. Het geeft inwoners de mogelijkheid om zich te laten bijstaan in hun interactie met de gemeente. De Wmo 2015 bepaalt dat gemeenten gratis onafhankelijke cliëntondersteuning moeten bieden. Met deze brief informeren wij u over de cliëntondersteuning in de Wmo...
26 september 2019
Ledenbrief
Lbr. 19/074
Er is een nieuw systeem (PGB2.0) in ontwikkeling om het gebruik van persoonsgebonden budgetten (pgb) door burgers (budgethouders) toegankelijker en eenvoudiger te maken. Dit nieuwe systeem vervangt het huidige (1.0) systeem. De invoering van PGB2.0 draagt bij aan verschillende doelen, waaronder: betere ondersteuning van de budgethouder en zijn/haar zorgverlener, verhogen...
22 augustus 2019
Ledenbrief
Lbr. 19/065
Vanaf volgend jaar zijn er twee wijzigingen in de inning van eigen bijdragen Wmo. De AMvB wordt in september gepubliceerd, via deze ledenbrief informeren we u alvast over de gevolgen van de wijzingen voor cliënten en gemeenten.
Handreiking
Online raadpleegvare versie van de handreiking In de Wmo 2015 en de Jeugdwet zijn de wettelijke kaders opgenomen voor verstrekking van het pgb. De uitgangspunten zijn in deze wetten verankerd, met mogelijkheden voor gemeenten om eigen keuzes te maken. De uitgangspunten zijn grotendeels gelijk voor Wmo 2015 en Jeugdwet. Deze...
13 december 2018
Ledenbrief
Lbr. 18/081
Hoe kan de verstrekking van vergoedingen voor informele hulp uit een pgb zo worden geregeld dat niet onbedoeld een arbeidsrelatie ontstaat? Een op 10 december gepubliceerde ministeriële regeling voorziet in een structurele oplossing. In een ledenbrief geven we hierover uitleg. De brief gaat in op wat de regeling inhoudt en...
Handreiking
De Wmo-verstrekking kan ook bij beschermd wonen een pgb zijn. Gezien de kwetsbaarheid van de doelgroep is er extra risico op misbruik, zo is in de praktijk gebleken. De handreiking is bedoeld om gemeenten te ondersteunen bij de uitvoering van het pgb beschermd wonen. Sinds 1 januari 2015 zijn alle...