Nummer 11, 30  juni 2017

Tekst: VNG

In juni vergaderden de commissies Werk en Inkomen, Milieu, Energie en Mobiliteit en Financiën. Waarover spraken zij? U leest een kort verslag op deze pagina. Kijk voor de volledige verslaglegging elders op VNG.nl.

Werk en Inkomen

De commissieleden stonden uitgebreid stil bij het macrobudget en de verdeling van de BUIG (Bundeling Uitkeringen Inkomensvoorziening Gemeenten). De commissie blijft van mening dat het verdeelmodel tot onacceptabele uitkomsten leidt en dat het beschikbare macrobudget ontoereikend is voor een goede uitvoering van de taken. De algemene ledenvergadering heeft op 14 juni in Goes een motie hierover aangenomen.

Voorafgaand aan het Algemeen Overleg over armoede- en schuldenbeleid van 21 juni in de Tweede Kamer heeft de commissie opnieuw aandacht gevraagd voor het pamflet Naar een betere aanpak van schulden en armoede van de VNG en ketenpartners. Een aantal punten daaruit is inmiddels in gang gezet of gerealiseerd, zoals de vereenvoudiging van de beslagvrije voet en het wettelijk breed moratorium. De commissie vraagt aandacht voor de openstaande punten: de aanpak van structurele oorzaken van armoede en schulden en een grondige herziening van het toeslagensysteem. De overheid is nu vaak de oorzaak van het ontstaan van schulden. Het is zo complex geworden dat mensen vaak bijna onbewust in de schulden komen. Daarnaast mist de commissie op systeemniveau een doorzettingsmacht om écht werk te maken van:
-    het aanpakken van de bijzondere incassobevoegdheden van de rijksoverheid;
-    de vereenvoudiging van de inkomensvoorzieningen;
-    een goede sturing op en financiering van het beschermingsbewind.

Milieu, Energie en Mobiliteit 

De governance van de energietransitie is een belangrijk thema. De inzet is om met het Rijk als gelijkwaardige partner op te trekken, zodat er een nationaal programma komt met lokaal eigenaarschap. Aandachtspunten zijn hoe gemeenten omgaan met het socialiseren van de kosten, met maatschappelijke weerstand en met beperkte ambtelijke capaciteit, hoe vrijblijvendheid kan worden voorkomen en wat we kunnen leren van ervaringen in andere landen zoals Duitsland en Denemarken. 

Kristel Lammers en Erik Dolle spraken over de Omgevingswet en het digitaal stelsel Omgevingswet (DSO). De oproep was om als gemeenten vooral aan de slag te gaan met de wet, zoals met het maken van omgevingsvisies. Voor het DSO geldt dat er een nauwe relatie is met Samen Organiseren. Het advies is daarom om nu nog geen afspraken met softwareleveranciers te maken, maar de gezamenlijke uitwerking over standaardisering af te wachten. 

Op het gebied van mobiliteit heeft de VNG succesvol gelobbyd voor het beperken van de snelheid van landbouwvoertuigen. Aandachtspunten voor de verdere uitwerking van het Nationaal Wegen Bestand zijn de balans tussen kosten en baten en het feit dat de commissie erbij betrokken wil zijn. De commissie wil in gesprek met het ministerie van IenM over nieuwe voertuigen zoals de speed pedelec. 

Tot slot sprak de commissie over de evaluatie van het VTH-stelsel (vergunningverlening, toezicht en handhaving, red.), de start van de onderhandelingen over de Raamovereenkomst Verpakkingen, de Bouwagenda en windenergie.

Financiën 

Een delegatie van het ministerie van BZK gaf een toelichting op het rapport Rekening houden met verschil, dat inmiddels naar de Tweede Kamer is gestuurd (zie pagina 7). Het rapport heeft als uitgangspunt het stelsel van financiële verhoudingen, dat door de jaren heen steeds complexer is geworden. Daardoor is de huidige verdeling weinig transparant voor lokale bestuurders. Bovendien krijgen gemeenten met grote regelmaat te maken met aanpassingen. Dit komt de stabiliteit van gemeentefinanciën – en daarmee het beleid – niet ten goede. Daarnaast zijn er belangrijke nieuwe gemeentelijke opgaven, waarvan het van belang is dat ze meer weerspiegeld worden in de beschikbare financiële arrangementen. Deze ontwikkelingen geven aanleiding tot een aantal wensen voor de invulling van de financiële verhoudingen. Het rapport behandelt daarvoor een aantal opties. De bedoeling is te peilen of daarmee een goed weg is ingeslagen. 

Het wetsvoorstel Private kwaliteitsborging bouwen is behandeld in de Tweede Kamer. Daarbij is een motie aangenomen die de minister van BZK oproept een bestuursakkoord te sluiten met gemeenten over een substantiële verlaging van de leges. De commissie heeft gediscussieerd over een reactie hierop.
 

Meer over de commissies en het vergaderschema op deze pagina.