De VNG wil de uitvoeringskracht bij gemeenten versterken door 15 pilots te financieren en te ondersteunen die bijdragen aan instroom, efficiënte processen, leiderschap en behoud. Goede ideeën en innovatieve oplossingen worden in de lokale praktijk beproefd en opgedane kennis en ervaringen worden gemeentebreed gedeeld. Uiteindelijk hopen we met deze inzichten en arbeidsbesparende werkvormen de uitvoeringskracht van gemeenten een flinke impuls te geven

Onderzoeksagenda

Naast de pilots voert de VNG ook onderzoek uit op specifieke thema’s. De inzet van artificial intelligence voor arbeidsbesparende werkvormen, de wijze hoe verschillende generaties elkaar kunnen versterken, en de statuur van de uitvoering binnen functiewaardering zijn voorbeelden. Op dit moment voeren wij met (samenwerkingsverbanden van) gemeenten, netwerkpartners uit de wetenschap, maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven het gesprek over deze thema’s en werken we onze kennis verder uit. 

Leer en ontwikkelnetwerken

De leer- en ontwikkelnetwerken draaien om regionale of thematische verbinding en kennisdeling rond actuele thema's voor uitvoeringskracht en arbeidsmarktkrapte. In deze netwerken komen de oplossingen van de 15 pilots aan bod en de wijze waarop zij die opschalen, maar wordt ook gekeken hoe op andere thema’s kennis kan worden gedeeld tussen gemeenten.

Praktische informatie

De Pilots Uitvoeringskracht & Arbeidsmarktkrapte zijn mogelijk dankzij een subsidie van het overheidsbrede programma Werk aan Uitvoering (WaU). De uitvoering vindt plaats in nauwe samenwerking met Vereniging Directeuren Publieksdiensten (VDP) en het A&O fonds Gemeenten.

De resultaten van de pilots dragen bij aan het VNG-programma Arbeidsmarktkrapte (linken). Dit driejarig programma zet zich in om oplossingen te vinden voor de effecten van arbeidsmarktkrapte bij gemeenten.

Wilt u contact met ons opnemen? Neem dan contact op via pilotsuitvoeringskracht@vng.nl.