Sinds 1 juli 2021 geldt de cao Aan de Slag, een geheel nieuwe cao voor mensen met een arbeidsbeperking.

Achtergrond

Met de invoering van de Participatiewet op 1 januari 2015 is geen nieuwe instroom van mensen in de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) meer mogelijk. Toch zullen er altijd mensen zijn die niet volledig meekunnen met het reguliere arbeidsproces vanwege een lichamelijke, psychische of verstandelijke handicap. Voor hen zijn gemeenten vanaf de invoering van de Participatiewet verantwoordelijk voor de begeleiding naar de arbeidsmarkt. Gemeenten kunnen daar verschillende instrumenten voor inzetten.

In 2020 hebben gemeenten beslist dat er ook voor deze werknemers een cao moet komen. Doelstelling van de cao is om mensen die niet zelfstandig het wettelijk minimumloon kunnen verdienen te begeleiden naar regulier werk. De cao wordt om die reden een doorstroom-cao genoemd. De huidige cao heeft een looptijd van twee├źneenhalf, van 1 juli 2021 t/m 31 december 2023.

Voor wie geldt de cao?

De cao geldt voor mensen met een arbeidsbeperking die:

 • niet zelfstandig het minimumloon kunnen verdienen; 
 • met behulp van subsidie werken (loonkostensubsidie) of werken in een veilige, aangepaste omgeving (beschut werk); 
 • in dienst zijn bij een (onderdeel van een) gemeente, gemeenschappelijke regeling of andere publieke organisatie die belast is met de uitvoering van de Participatiewet (de wet die ervoor moet ervoor zorgen dat meer mensen werk vinden, ook mensen met een arbeidsbeperking). Deze organisaties hebben als doel mensen te begeleiden naar een reguliere baan, eventueel via detachering; 
 • in het doelgroepenregister banenafspraak zijn opgenomen. Daarin staan de mensen die vallen onder de afspraak die het kabinet en werkgevers hebben gemaakt om te zorgen voor extra banen voor mensen met een arbeidsbeperking.

Wie is werkgever?

Vanwege de vrijheid die gemeenten is gegeven bij de decentralisatie van deze taak zien we dat er verschillende oplossingen zijn gevonden om de taak uit te voeren. Soms bij en door de gemeente zelf, maar vaak is de uitvoering belegd bij een lokaal bedrijf dat al belast was met de uitvoering van de WSW. Die verscheidenheid aan werkgevers heeft er toe geleid dat de VNG niet alleen de cao kan afsluiten. De VNG kan immers alleen gemeenten binden. Daarom is gezocht naar een logische partner, dat is Cedris, de koepelorganisatie van SW-bedrijven, geworden.

De onderhandelingsdelegatie van de Kamer Inclusieve Arbeid van de VNG voert, namens gemeenten en de leden van Cedris, onderhandelingen met de vakbonden en sluit met hen cao-akkoorden.

De cao in het kort

 • De cao heeft een looptijd van 1 juli 2021 tot en met 31 december 2023.
 • De formele arbeidsduur is 37 uur per week.
 • Er zijn drie generieke functieprofielen. Die horen bij drie verschillende niveaus van taken en verantwoordelijkheden. De 3 profielen sluiten aan bij de 3 loon-/functieschalen.
 • Bij een fulltime dienstverband heeft een medewerker recht op 148 uur wettelijk verlof en 37 uur bovenwettelijk verlof.
 • Medewerkers vanaf 18 jaar bouwen pensioen op bij Stichting Pensioenfonds Werk- en (re)Integratie (PWRI).
 • Een medewerker die vanuit de werkgever met loonkostensubsidie in dienst treedt bij een reguliere werkgever, heeft een terugkeergarantie naar de oorspronkelijke werkgever. Dit geldt wanneer de medewerker buiten zijn schuld om binnen 24 maanden na indiensttreding bij de reguliere werkgever wordt ontslagen. Of wanneer het contract van de medewerker niet wordt verlengd. Voorwaarde is wel dat de werknemer nog werknemer is in de zin van deze cao.
 • Ontwikkeling, begeleiding en opleiding zijn heel belangrijk. Samen met SBCM (Kenniscentrum en arbeidsmarkt & opleidingsfonds voor de sociale werkgelegenheid) wordt een opleidingsprogramma opgesteld.

Meer informatie