De profielschetsen voor de commissie Europa en Internationaal (E&I) zijn een aanvulling op de algemene profielschets waarin een aantal vereisten staan voor alle kandidaten, de gevraagde inzet van kandidaten en het daarmee gemoeide tijdsbeslag.

Voor de leden van de commissie gelden daarnaast een aantal extra vereisten die u ook op deze pagina vindt.
 

Profielschets vicevoorzitter commissie E&I, tevens lid bestuur

Taken en vereisten

Profiel

De vicevoorzitter van de commissie Europa en Internationaal heeft een meer inhoudelijke en meer intern gerichte rol, en opereert daarmee aanvullend op de vertegenwoordigende rol van de voorzitter en de verschillende delegatieleiders. De vicevoorzitter maakt deel uit van VNG bestuur en is de persoon die Europese en internationale zaken inhoudelijk in het VNG bestuur voor het voetlicht brengt en zorgt voor de verbinding met de dossiers uit de verschillende beleidscommissies van de VNG. Het voorgaande leidt ertoe dat de positie van de vicevoorzitter van de commissie E&I in het bestuur analoog is aan de positie van de voorzitters van de andere adviescommissies. 

Taken

 • Bijwonen en (bij afwezigheid van de voorzitter) voorzitten van de vergaderingen van de commissie Europa en Internationaal (3 keer per jaar)
 • Samenwerken met de voorzitters van de CvdR-delegatie, Congres-delegatie en internationale delegatie
 • Bijwonen maandelijkse vergaderingen bestuur (11 keer per jaar)
 • Europese en internationale aangelegenheden op de kaart zetten binnen de VNG en bij de leden. 
 • Optreden als ambassadeur van de VNG binnen eigen provincie en contact onderhouden met de eigen provinciale afdeling
 • Eventueel deelname aan de VNG-delegatie naar bijeenkomsten van Europese en internationale gremia (zoals de Europese koepelvereniging Council of European Municipalities and Regions en de wereldkoepel United Cities and Local Governments)
 • De voorzitter en de delegatieleiders nemen deel aan bestuurlijke overleggen over Europese en internationale aangelegenheden. De vicevoorzitter wordt hiervoor gevraagd indien deze bestuurders afwezig zijn

Vereisten (algemeen)

 • Beschikt over voldoende gezag en leidinggevende capaciteiten
 • Legt binnen bestuur verantwoording af over het werk van de commissie Europa en Internationaal, weet inbreng van de commissie overtuigend, helder en toegankelijk te verwoorden; en beschikt hiervoor over ruime dossier- en proceskennis
 • Brengt standpunten commissie met verve aan derden over
 • Kan mensen enthousiasmeren en verbinden
 • Hanteert een vlotte vergadertechniek

Vereisten (Europees en internationaal)

 • Affiniteit met de Europese Unie, de Raad van Europa, de Verenigde Naties en gemeentelijke Europese en internationale samenwerking
 • Bij voorkeur te beschikken over relevante kennis en ervaring van Europese en internationale besluitvormingsprocessen, ontwikkelingen en actuele beleids- en wetsvoorstellen, strategieën en programma’s
 • Over een goede kennis van de Engelse taal te beschikken (kennis van Frans en/of andere talen is een pre)

Gemiddeld tijdsbeslag

 • 3 dagen per maand

Aantal leden

 • 1

Terug naar boven

Profielschets leden commissie E&I

Toelichting vacatures

De commissie Europa en Internationaal heeft 8 vacatures:

De vacatures in de internationale delegatie zijn ontstaan door de mandaatwisseling van de VNG-governance na de gemeenteraadsverkiezingen. Het Europees Comité van de Regio’s (CvdR) en het Congres van Lokale en regionale Overheden van de Raad van Europa (Congres) hebben een mandaatperiode van vijf jaar. Hierdoor zijn de tijdstippen van de mandaatwisselingen van deze organisaties niet gelijk aan de vierjarige cyclus van de gemeenteraadsverkiezingen en Nederland c.q. de mandaatperiode van de VNG-governance. Voor deze delegaties wordt in het voorjaar van 2022 alleen geworven bij het vertrek van één of meerdere leden.  

Meer informatie

Terug naar boven

Vacature in de gemeentelijke delegatie naar het Europees Comité van de Regio’s

Profiel/portefeuille

Europees ontwikkelingsbeleid, dubbelmandaat met Internationale delegatie, (plv. lidmaatschap CvdR)

Deze vacature is ontstaan door het vertrek van Mw. Marcelle Hendrickx uit de commissie Europa & Internationaal.

Beleidsterreinen

 • Europese ontwikkelingssamenwerking (beleid en instrumenten)
 • Europees nabuurschapsbeleid

Vereisten

 • Affiniteit en ervaring met genoemde beleidsterreinen in huidige of vorige bestuurlijke functies
 • Affiniteit en ervaring met gemeentelijke internationale samenwerking in huidige of vorige bestuurlijke functies
 • Ervaring met participatie in relevante Nederlandse en of Europese of internationale netwerken
 • In staat zijn om de verbinding te maken tussen deze portefeuille en de bredere VN-agenda voor duurzame ontwikkeling, en in het verlengde daarvan de VNG-inzet voor de Global Goals

Inzet

 • Deelname aan de vergaderingen van de commissie Europa en Internationaal (3-4 keer per jaar bij de VNG)
 • Bestuurlijke deelname aan de politieke vergadering van het Europese netwerk van gemeenten actief in internationale samenwerking, PLATFORMA (1 fysieke bijeenkomst per jaar)
 • Plaatsvervangend lidmaatschap van het Comité van de Regio’s. Op basis van agenda en actualiteiten deelname aan de vergaderingen van de commissie CIVEX (5 keer per jaar, waaronder één vergadering buiten Brussel)
 • Inzetbaar voor belangenbehartiging naar Europese gremia: Europese Commissie en Europees Parlement

Aantal leden

 • 1

Aanvullende Europese regels

De VNG en de Europese Unie stellen eisen aan de voordracht van gemeentelijke leden op basis van hun functie, partijachtergrond en regionale verspreiding. Voor de vacatures in de delegatie naar het CvdR gelden ook aparte EU-criteria. Voor deze vacatures kunnen uitsluitend burgemeesters, wethouders en raadsleden worden geworven. Gemeentesecretarissen en raadgriffiers kunnen volgens Europese verdragen niet in het CvdR worden benoemd. 

Terug naar boven

7 vacatures voor de internationale delegatie commissie E&I

De 7 vacatures in de internationale delegatie zijn onderverdeeld naar profiel/portefeuilles:

Door rechts naast de titel van de vacature op het pijltje naar beneden te klikken, klapt de tekst van de vacature uit.

Aanvullende Europese en internationale vereisen

Terug naar boven

Algemene en Europese en internationale vereisten voor leden commissie E&I

Deze vereisten zijn een aanvulling op bovengenoemde vereisten per vacature. Daarnaast zijn ze een aanvulling op de algemene profielschets waarin een aantal vereisten staan voor alle kandidaten, de gevraagde inzet van kandidaten en het daarmee gemoeide tijdsbeslag.

De rollen van de commissieleden zijn onderhandelaar en ambassadeur. Vereisten zijn: 

 • Affiniteit (kennis en ervaring) met de vakinhoudelijke beleidsterreinen in huidige of vorige bestuurlijke functies;
 • Affiniteit met de Europese Unie, de Raad van Europa, de Verenigde Naties en gemeentelijke Europese en internationale samenwerking;
 • Affiniteit met de   VN-agenda voor duurzame ontwikkeling (Sustainable Development Goals) en de VNG-inzet voor de Global Goals.
 • Europese en internationale aangelegenheden op de kaart zetten binnen de VNG en bij de leden. Dat wil zeggen:
  • advisering van het bestuur, de verschillende beleidscommissies van de VNG en VNG International over Europese en internationale ontwikkelingen
  • een ambassadeursrol vervullen in Nederland t.a.v. de thematiek uit de commissie. Deze rol houdt in dat commissieleden met enige regelmaat Europese en internationale onderwerpen onder de aandacht brengen van andere gemeenten
 • Bereid zijn om de VNG te vertegenwoordigen in Europese en internationale gremia (zoals de Europese koepelvereniging Council of European Municipalities and Regions, de wereldkoepel United Cities and Local Governments, het Comité van de Regio’s, het Congres van Lokale en Regionale Overheden van de Raad van Europa) en/of in programma’s van VNG International. Hiervoor dient de bestuurder:
  • de benodigde tijd ter beschikking te kunnen stellen
  • de bereidheid te hebben om te reizen
  • bij voorkeur te beschikken over relevante kennis en ervaring van Europese en internationale processen
  • over een goede kennis van de Engelse taal te beschikken (kennis van Frans, Spaans of andere talen is een pre)
 • De leden van de commissie E&I zijn verantwoordelijk voor het uitdragen van de standpunten van de VNG in de Europese Unie, de Raad van Europa, de Verenigde Naties en tijdens Europese of internationale debatten en bestuurlijke overleggen in Nederland. 

Terug naar boven

Achtergrondinformatie commissie Europa en Internationaal

Structuur commissie E&I

De commissie E&I heeft een eigen werkwijze en reglement binnen de VNG-governance. De commissie heeft een vertegenwoordigende rol, namelijk het behartigen van de belangen van de Nederlandse gemeenten in de Europese Unie, de Raad van Europa, de Verenigde Naties en tijdens Europese of internationale debatten en bestuurlijke overleggen in Nederland. De commissie heeft een voorzitter, een vicevoorzitter en drie delegatieleiders. De leden van de commissie zijn werkzaam in een aantal delegaties. Meer informatie over de commissie E&I vindt u op de commissiepagina.

Deelname aan andere VNG-commissies

Om de Europese en de Nederlandse besluitvormingsprocessen aan elkaar te verbinden, is het van belang dat leden van de commissie E&I op basis van bestuurlijke vakinhoudelijke portefeuilles kunnen deelnemen aan vergaderingen van de voor hen relevante VNG-commissies. In het Reglement van de commissie E&I is daarom vastgelegd dat leden van die commissie kunnen deelnemen aan de betreffende commissies (standing invitation), of als gastspreker de Europese werkzaamheden indien nodig toe te lichten.

Het Europees Comité van de Regio’s (CvdR) 

Het CvdR is een assemblee van lokale en regionale vertegenwoordigers van de EU. Het CvdR is de spreekbuis van decentrale overheden. 

Voornaamste opdracht

De voornaamste opdracht van het CvdR is om in het Europese besluitvormingsproces de decentrale overheden uit de EU te vertegenwoordigen en hun belangen te behartigen door het opstellen van adviezen voor de Europese Commissie, de Raad van de Europese Unie en het Europees Parlement. 
In het algemeen, beoordeelt het CvdR wetsvoorstellen (richtlijnen en mededelingen) aan de hand van de volgende vier uitgangspunten: subsidiariteit en proportionaliteit, interbestuurlijke verhoudingen (multi-level governance), uitvoerbaarheid en financiële consequenties en bestuurslasten. 

Nederlandse delegatie

De instelling is een belangrijke partner voor de Nederlandse decentrale overheden (gemeentelijke en provinciale leden vormen samen de Nederlandse delegatie) in Brussel. De Nederlands delegatie bestaat uit 12 leden en 12 plaatsvervangende leden. Het gemeentelijke deel van de delegatie bestaat uit 12 leden (6 leden en 6 plaatsvervangers). De gemeentelijke delegatieleden zijn qualitate qua lid van de commissie E&I.


Dubbelmandaten

Binnen de commissie Europa en Internationaal zijn twee dubbelmandaten ingericht. Dit vindt plaats voor bestuurlijke onderwerpen die in twee delegaties spelen en waarvoor het de voorkeur heeft om in de twee organisaties een gelijkluidende boodschap uit te laten dragen. De twee dubbelmandaten zijn:

 • Europees ontwikkelingsbeleid: dit betreft een dubbelmandaat CvdR en de internationale delegatie
 • Europese governance en goed bestuur: dit betreft een dubbelmandaat CvdR en het Congres

De internationale delegatie

De internationale delegatie van de commissie Europa en Internationaal adviseert het VNG-bestuur en de VNG-directie over het internationale beleids- en projectenwerk, en verbindt de strategie en prioriteiten van de VNG met het internationale perspectief. De leden van de internationale delegatie vertegenwoordigen waar nodig de VNG in internationale debatten en bijeenkomsten. Tevens adviseren de leden van de internationale delegatie VNG International over (aspecten van) de implementatie van de projecten die VNG International uitvoert op het gebied van decentralisatie en versterking van lokaal bestuur, elders in de wereld. 


Het Congres van de Lokale en Regionale Overheden van de Raad van Europa 

De Raad van Europa speelt een belangrijke rol in het Europese veld als bewaker van democratische waarden, rechtsstaatbeginselen en mensenrechtenstandaarden. De Raad van Europa telt 47 landen, waaronder 28 lidstaten van de Europese Unie (EU). 

Het Congres van lokale en regionale autoriteiten (kortweg het Congres) is een orgaan van de Raad van Europa en biedt een forum voor lokale en regionale bestuurders uit de 47 landen van de Raad van Europa voor het bespreken van vraagstukken over lokale democratie, mensenrechten en lokale autonomie. De leden zijn actief in de verschillende commissies van het Congres. 

Nederlandse delegatie naar het Congres

De Nederlandse delegatie naar het Congres bestaat uit 7 leden (4 gemeentelijke en 3 provinciale leden) en 7 plaatsvervangende leden (3 gemeentelijke en 4 provinciale leden). Plaatsvervangende leden kunnen alleen aan de werkzaamheden van het Congres deelnemen als de leden verhinderd zijn of als zij rapporteur zijn of deel uitmaken van een verkiezingswaarnemingsdelegatie. De gemeentelijke (plv.) leden zijn lid van de commissie E&I. 

Terug naar boven