De profielschets voor de commissie Ruimte, Wonen en Mobiliteit is een aanvulling op de algemene profielschets waarin een aantal vereisten staan voor alle kandidaten, de gevraagde inzet van kandidaten en het daarmee gemoeide tijdsbeslag.

Thema's commissie Ruimte, Wonen en Mobiliteit periode 2022 - 2026

Omgevingsrecht

 • Omgevingswet
 • Omgevingsplan
 • Digitaal stelsel Omgevingswet
 • Monitoring Omgevingswet en Wkb

Belang voor gemeenten

De Omgevingswet treedt 1-1-2023 in werking, knelpunten en consequenties wet- en regelgeving aankaarten; implementatieondersteuning van gemeenten; bijdrage leveren aan het verbeteren van het digitaal stelsel; serviceorganisatie en tijdelijke maatregelen; financiële consequenties voor gemeenten aankaarten

Aantal leden/portefeuillehouders

3

Ruimtelijke inrichting en grondbeleid

 • NOVI
 • Provinciale en gemeentelijke omgevingsvisies
 • Samenwerkingsafspraken NOVI
 • Regie op ruimtelijke ordening, interbestuurlijke verhoudingen
 • Gebiedsgerichte aanpak
 • Locatiekeuze specifieke functies
 • Bodem en ondergrond
 • Gezonde leefomgeving
 • Openbare ruimte
 • Grondbeleid en kostenverhaal
 • Voorkeursrecht en onteigening

Belang voor gemeenten

De NOVI wordt naar aanleiding van regeerakkoord aangevuld; er is grote druk op de ruimte onder meer voor woningbouw, energie en klimaatverandering; actief grondbeleid wordt belangrijk voor woningbouw en transformatie van landelijk gebied

Aantal leden/portefeuillehouders

4

Water en klimaatadaptatie

 • Water
 • Deltaprogramma
 • Klimaatadaptatie en klimaatbestendig bouwen
 • Waterketen (riolering)
 • Waterbodem en funderingsschade

Belang voor gemeenten

De komende periode ligt naar verwachting de nadruk op klimaatadaptatie: klimaatbestendig bouwen, invulling agenda klimaatadaptatie 2030 en funderingsproblematiek. Ook komt meer nadruk op water en bodem als sturend principe in de RO. Vanuit de VNG leggen we nadruk op uitvoeringskracht gemeenten t.a.v. genoemde vraagstukken en juiste invulling van rollen en verantwoordelijkheden bij de uitwerking

Aantal leden/portefeuillehouders

3

Landelijk gebied

 • Toekomst landbouw
 • Natuur
 • Biodiversiteit
 • Stikstof
 • Dierenwelzijn

Belang voor gemeenten

De focus voor het Landelijk gebied (70% van Nederland en 40% van de Nederlandse bedrijven) ligt op de gebiedsgerichte aanpak. De opgaven krijgen hier hun beslag en komen samen in het werkgebied van bijna alle gemeenten. Het streven is om meer aan de voorkant mee te luisteren, schrijven, meepraten en beslissen om de gemeenten in staat te stellen hun expertise en ervaring met het gebied optimaal te benutten. Uitvoeringskracht is hierbij noodzakelijk.

Aantal leden/portefeuillehouders

3

Wonen

 • Woningbouwopgave
 • Kwaliteit woningvoorraad
 • Betaalbaarheid
 • Relatie met corporaties
 • Wet goed verhuurderschap
 • Woonruimteverdeling
 • Huisvesting aandachtsgroepen
 • Wonen en zorg
 • Vakantieparken
 • Leefbare wijken
 • Leegstand

Belang voor gemeenten

In het regeerakkoord krijgt wonen een hoge prioriteit. Het ministerie heeft zes programma’s op dit terrein benoemd, die allemaal voor de VNG relevant zijn. Er is nieuwe wetgeving in voorbereiding (aanpassing Huisvestingswet; Wet goed verhuurderschap) en het regeerakkoord zal tot meer veranderingen leiden. De woningbouwproductie wordt opgevoerd. De financiering van onrendabele toppen op woningbouwprojecten is niet goed geregeld. Voor allerlei aandachtsgroepen wordt nieuw beleid ontwikkeld.

Aantal leden/portefeuillehouders

4

Mobiliteit

 • Mobiliteitsfonds en spelregels MIRT
 • Verkeersveiligheid
 • Lopen en fietsen
 • Betalen naar gebruik
 • Elektrische laadinfrastructuur
 • Relatie mobiliteit en gebiedsontwikkeling
 • Mobiliteitsdata

Belang voor gemeenten

Er is extra geld voor ontsluiting van woningbouwlocaties. Over de verdeling en de MIRT-gelden moeten spelregels worden afgesproken. De VNG besteedt veel aandacht aan lopen, fietsen en verkeersveiligheid. De VNG wil voor betalen naar gebruik geen vlakke heffing, maar differentiatie naar plaats en tijd.

Aantal leden/portefeuillehouders

4

VTH en bouwregelgeving

 • Bouwbesluit / Besluit bouwwerken leefomgeving
 • Wet kwaliteitsborging bouwen
 • Rijksprogramma Industrieel bouwen
 • Rijksprogramma Funderingsproblematiek
 • Toekomst VTH-stelsel milieu en impact op bouw
 • Vergunningverlening, meldingen, toezicht en handhaving op bouw en sloop
 • Relatie met Omgevingsdiensten

Belang voor gemeenten

Bouwbesluit / BBL moet volgens regeerakkoord passend gemaakt worden aan de opgaven (verduurzaming/ energietransitie).
Na implementatie Wkb 1-1-2023 is het zaak focus te leggen op grondige evaluatie van dit ‘nieuwe’ Wkb stelsel.
Bedrijfsmatige sloopmeldingen moeten over naar omgevingsdiensten. Kost gemeenten veel geld, daar is destijds niet in voorzien bij overgang sloopvergunning naar -melding.

Aantal leden/portefeuillehouders

3