De profielschets voor de commissie Financiën is een aanvulling op de algemene profielschets waarin een aantal vereisten staan voor alle kandidaten, de gevraagde inzet van kandidaten en het daarmee gemoeide tijdsbeslag.

Over de commissie Financiën

Gemeenten staan de komende jaren voor financiële uitdagingen. Aan de ene kant zijn er belangrijke maatschappelijke opgaven die investeringen en aan de andere kant is het structurele financiële perspectief voor gemeenten onzeker. De gezochte commissieleden hebben belangstelling voor en kennis van gemeentefinanciën. Ze hebben daar een visie op, zijn in staat dit vertalen naar de praktijk en kunnen genomen besluiten uitdragen naar hun achterban. Bij voorkeur heeft het commissielid financiën in zijn/haar portefeuille. De commissie vergadert ongeveer 8 keer per jaar. Het gemiddeld tijdsbeslag is 2 dagen per maand.

Thema's commissie Financiën periode 2022 - 2026

Financiële- en interbestuurlijke verhouding

Belang voor gemeenten

 • De financiële positie van gemeenten staat al jaren onder druk. Met het rijk bespreken wij hoe we de financiële positie structureel willen verbeteren
 • Normeringssystematiek: welke afspraken maken we met het rijk ten aanzien van het accres gemeentefonds
 • Herijking gemeentefonds: is een lopend traject over de nieuwe verdeling van de middelen in het gemeentefonds
 • Wijze waarop gemeenten bekostigd worden optimaliseren: toename aantal specifieke uitkeringen en regionale bekostigingsvormen en dito verantwoordingslast
 • Positie medeoverheden in gezamenlijke opgaven: voldoende aandacht en betere waarborgen voor passende vergoeding bij taakwijzigingen
 • Introductie fondsen als nieuwe bekostigingsvorm

Belangrijkste rol VNG

Voor dit thema geldt dat leden voornamelijk verbinder en onderhandelaar zijn. Inhoudelijke kennis van het onderwerp is zeer gewenst. Vanuit het VNG-bureau is ondersteuning op inhoudelijke expertise.

Aantal leden/portefeuillehouders

3

Nieuwe financieringssystematiek/verruiming belastinggebied

Belang voor gemeenten

In het regeerakkoord is opgenomen dat, voor meer financiële stabiliteit en een grotere autonomie, een nieuwe financieringssystematiek voor de periode na 2025 wordt uitgewerkt, waarbij de mogelijkheid voor een groter eigen belastinggebied wordt betrokken.

Belangrijkste rol VNG

Leden zijn voornamelijk verbinder en onderhandelaar. Inhoudelijke kennis is zeer gewenst. Vanuit het VNG-bureau is ondersteuning op inhoudelijke expertise.

Aantal leden/portefeuillehouders

3

Relatie met andere VNG-commissies

Belang voor gemeenten

Veel onderwerpen van VNG-commissies hebben een relatie met gemeentelijke financiën en dus ook met de commissie financiën: passende vergoeding bij taakwijzigingen, (her)verdeelvraagstukken. Dit vergt intensieve interactie en afstemming tussen de verschillende commissies. Denk hierbij aan de volgende onderwerpen:

 • Bestaanszekerheid / Werk&Inkomen
 • Zorg, jeugd en onderwijs
 • Klimaatakkoord
 • Woningbouwopgave
 • Omgevingswet
 • Stikstof/Landelijk gebied
 • Actuele thema’s als crises (corona, Oekraïne) en toeslagenaffaire

Belangrijkste rol VNG

Voor dit thema geldt dat leden voornamelijk verbinder en onderhandelaar zijn. Inhoudelijke kennis van het onderwerp is een pre. Vanuit het VNG-bureau is ondersteuning op inhoudelijke expertise.

Aantal leden/portefeuillehouders

10

Financieel Beheer

Belang voor gemeenten

Betreft het voldoen aan financiële regelgeving en de administratieve uitvoerbaarheid die daarbij blijvend moet worden bewaakt. Naast adequate kwaliteit is het streven om de administratieve druk voor gemeenten niet hoger te laten zijn dan noodzakelijk. Speerpunten:

 • Risico en de flexibiliteit binnen de begroting
 • Begrotings- en verantwoordingsvoorschriften
 • Interne controle en accountantscontrole
 • EMU-saldo
 • Wet houdbare overheidsfinanciën (HOF)
 • Informatie voor derden (IV3)
 • Lokale rekenkamerfunctie
 • Provinciaal financieel toezicht

Belangrijkste rol VNG

Voor dit thema geldt dat leden voornamelijk verbinder en onderhandelaar zijn. Inhoudelijke kennis van het onderwerp is een pre. Vanuit het VNG-bureau is ondersteuning op inhoudelijke expertise.

Aantal leden/portefeuillehouders

2

Belastingen

Belang voor gemeenten

 • Uitvoerbaarheid permanent bewaken. Formele rijksregels gelden vaak ook voor gemeenten.
 • WOZ; gevolgen eventuele rijksregelgeving rond vermogen en (eigen) woning; oplossen probleem no cure no pay; invloed Wet Open overheid
 • Invordering; kwijtschelding en toeslagenaffaire
 • Gevolgen corona voor eigen inkomsten
 • Gevolgen Omgevingswet voor leges
 • Aanpassing instrumentarium aan verduurzaming
 • Gemeenten als belastingplichtige: vennootschapsbelasting en BTW (compensatiefonds)

Belangrijkste rol VNG

Voor dit thema geldt dat leden voornamelijk verbinder en onderhandelaar zijn. Inhoudelijke kennis van het onderwerp is een pre. Vanuit het VNG-bureau is ondersteuning op inhoudelijke expertise.

Aantal leden/portefeuillehouders

2