De profielschets voor de commissie Raadsleden & Griffiers is een aanvulling op de algemene profielschets waarin een aantal vereisten staan voor alle kandidaten, de gevraagde inzet van kandidaten en het daarmee gemoeide tijdsbeslag.

De commissie Raadsleden & Griffiers (R&G) telt 20 leden, inclusief de voorzitter. Alle vacatures worden in deze vacatureronde opengesteld.

De commissie R&G richt zich niet op een specifiek inhoudelijk beleidsterrein, maar heeft als doel 'het vergroten van de bewustwording van het belang van de rol en de positionering van de gemeenteraad in standpuntbepaling, activiteiten en publicaties van de VNG'. Dat betekent dat de commissie ook een iets andere werkwijze, waarbij het contact met andere 'vakcommissies' van groot belang is. 

Versterken rol en positie van de gemeenteraad en raadsleden

Gemeenteraden spelen op veel thema’s en in verschillende domeinen een belangrijke rol. De commissie R&G moet de positie van de gemeenteraad stevig verankeren in de bestuurlijke organisatie van de VNG. Bij thema’s op het fysieke, sociale en financieel-economische terrein, die bij andere commissies zijn belegd, is het van belang dat de inbreng van raadsleden en griffiers wordt meegenomen. Het gaat daarbij zowel om de voorbereiding op nieuwe taken en verantwoordelijkheden die gemeenteraden raken, als om de ervaringen bij taken die gemeenteraden reeds vervullen. Er wordt permanent gewerkt aan een stevige verankering van raadsleden en griffiers binnen de governance van de VNG. Streven is om ook in het brede palet aan VNG-uitingen het perspectief en het belang van de gemeenteraad recht te doen. 

De commissie ontwikkelt een eigen agenda, op basis van actualiteit en urgentie. Daarbij wordt gekozen voor thema’s waaraan deze commissie wezenlijk kan bijdragen. Dit vraagt om gemotiveerde commissieleden die vanuit hun ruime ervaring en kennis als raadslid of griffier een bijdrage kunnen leveren aan de doelstellingen van deze commissie. Daarnaast, doordat veel thema’s ook belegd zijn bij andere commissies, worden van leden van de commissie R&G ook ondernemende en verbindende vaardigheden verwacht. 

Beschikbare vacatures

De commissie R&G heeft 20 openstaande vacatures, inclusief de commissievoorzitter.

Opbouw profielschets

In deze profielschets wordt achtereenvolgens ingegaan op: 

 1. Doelstelling van de commissie R&G 
 2. Uitgangspunten en randvoorwaarden 
 3. Werkwijze en taken van de commissieleden 
 4. Vergaderfrequentie en locatie
 5. Agenda en mogelijke thema’s van de commissie 
 6. Gevraagde bestuurlijke netwerk en ervaring

Doelstelling commissie R&G

Het doel van de commissie is het vergroten van de bewustwording van het belang van de rol en de positionering van de gemeenteraad in standpuntbepaling, activiteiten en publicaties van de VNG.

Ter toelichting:

 • Met de commissie R&G wordt sinds 2018 de positie van raadsleden en griffiers in de VNG-governance versterkt. Het gaat nadrukkelijk om een én-én variant: raadsleden en griffiers blijven ook welkom in de reguliere commissies en bestuur van de VNG.
 • De commissie heeft een signalerende, adviserende en agenderende functie naar de andere commissies en het VNG-bestuur. De commissie staat nadrukkelijk in verbinding met de andere commissies en het bestuur.
 • De commissie ontwikkelt een eigen agenda en geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de andere commissies en het bestuur. Commissieleden kunnen bij andere commissies aanschuiven bij onderwerpen die voor raden van belang zijn en andersom. Zo kan bij belangrijke trajecten het geluid van raadsleden en griffiers tijdig worden meegenomen. Voor de agenda van de commissie zijn actualiteit en urgentie bepalend, waarbij gekozen wordt voor thema’s waaraan deze commissie wezenlijk kan bijdragen. 
 • De afgelopen jaren laten zien dat het samenwerken met leden van andere commissies (bijvoorbeeld in een werkgroep) een vruchtbare manier is om thema’s als bijvoorbeeld de Agenda Lokale democratie samen op te pakken. Ook voor een onderwerp als ondermijning of de rol van het openbaar bestuur bij digitalisering kan gedacht worden aan een werkgroep met enkele leden van de commissie R&G die samenwerken in de vorm van een werkgroep met leden van andere commissies. Op deze wijze kan de rol en positie van raadsleden geborgd worden. 
 • De commissie R&G zal geen vakinhoudelijke standpunten innemen, maar vanuit het perspectief van de gemeenteraad naar bepaalde vraagstukken kijken. Op deze manier heeft de commissie een toegevoegde waarde ten opzichte van het werk van de andere commissies en bestuur. 

Terug naar boven

Uitgangspunten en randvoorwaarden commissie R&G

Samenwerking met andere commissies

Het is belangrijk dat de commissie R&G samenwerkt met de andere vaste beleidscommissies. Het gelijktijdig agenderen van vraagstukken in meerdere betrokken commissies zorgt voor hogere kwaliteit en groter draagvlak. Een goede aansluiting op de agenda van bestuur en andere commissies is daarvoor van wezenlijk belang. 

Het is ook belangrijk dat er voor deze commissie voldoende ruimte is om inhoudelijk mee te denken met de andere commissies, met de focus op de rol en de positie van de gemeenteraad. De commissie moet tijdig en goed geïnformeerd inbreng kunnen leveren in het besluitvormingsproces.   

Focus commissie

Evenals bij de andere VNG-commissies ligt het zwaartepunt op onderwerpen die spelen in de belangenbehartiging richting rijk en de wijze waarop gemeenten (wettelijke) taken uitvoeren en organiseren. Naast de behartiging van eigen thema’s zal de commissie bij thema’s die bij andere commissies zijn belegd de rol en positie van de raad onder de aandacht brengen. De commissie kan een visie ontwikkelen over de toekomst van de gemeenteraad. Hiervan kan de VNG ook gebruik maken bij de ontwikkeling van producten en diensten voor raadsleden en griffiers.

De focus van de commissie ligt nadrukkelijk op de gemeenteraad als geheel. Dat laat overigens onverlet dat de betrokken beroeps- en belangenverenigingen Nederlandse Vereniging voor Raadsleden en de Vereniging van Griffiers de belangen van raadsleden en griffiers richting het rijk behartigen.

De verantwoordelijkheid voor onder andere opleiding en ondersteuning van raadsleden en griffiers blijft daarmee buiten deze commissie. Op dit moment pakken onder meer de VNG, VNG Connect en de beide beroeps- en belangenverenigingen deze verantwoordelijkheid op. Natuurlijk kan de commissie R&G wel een signaalfunctie hebben en bij stakeholders het belang van deze thema’s bepleiten. Het thema ‘rechtspositie van raadsleden’ is ondergebracht bij de VNG-adviescommissie Rechtspositie politieke ambtsdragers en valt daarmee ook buiten de scope van deze commissie. 

Terug naar boven

Werkwijze en taken commissieleden

In de commissie wordt gewerkt met portefeuillehouders voor de verschillende thema’s en onderwerpen . Bij aanvang van de nieuwe bestuursperiode wordt de portefeuilleverdeling in de commissie besproken en vastgesteld. In de meeste gevallen werken we met duo’s van een raadslid en griffier. Vanuit deze portefeuilleverdeling wordt ook meegelezen met de andere relevante VNG-commissies. 

Kandidaten dienen bereid te zijn om de hierna genoemde taken op zich te nemen en hiervoor voldoende tijd vrij te maken: 

 • Bijwonen van de tweemaandelijkse vergaderingen (in totaal zes vergaderingen per jaar). Bijwonen van 1 of meer heidagen per jaar waartoe de commissie kan besluiten 
 • Bijwonen en bijdragen aan het VNG Jaarcongres en Algemene Ledenvergadering (ALV) 
 • Optreden als ambassadeur van de doelgroepen raadsleden en griffiers binnen de VNG, in de media en vertegenwoordiging van de VNG op congressen, bijeenkomsten en andere gelegenheden
 • Optreden als ambassadeur van de VNG binnen de eigen provincie/regio

Binnen de commissie zelfstandig of met andere commissieleden fungeren als trekker van een bepaald thema (portefeuille). Gezien het specifieke karakter van deze commissie omvat dit ook het verbinden en afstemmen met portefeuillehouders van andere VNG commissies. Het exacte tijdsbeslag van de taken hangt samen met de portefeuille van het commissielid. 

Terug naar boven

Vergaderfrequentie en locatie

De commissie vergadert 6 keer per jaar, net als de andere VNG-commissies. In beginsel vinden minimaal 3 vergaderingen plaats bij de VNG in Den Haag, op de vergaderdagen van andere VNG-commissies en bestuur (donderdag). Zo kan de commissie waar nodig de verschillende andere commissies ontmoeten om te sparren en te overleggen. De commissie R&G bepaalt zelf het tijdstip en de locatie van de andere 3 vergaderingen. Daarnaast is er jaarlijks een (tweedaagse) heidag, waarbij soms inhoudelijk opgetrokken wordt met een andere commissie. 

Standing invitation: vergelijkbaar met de werkwijze van de commissie Europa & Internationaal kunnen leden van de commissie R&G op basis van de agenda deelnemen aan de vergaderingen van andere VNG-commissies. Het gaat nadrukkelijk niet om het standaard deelnemen aan vergaderingen van andere commissies, maar om deelname als een belangrijk thema voor raadsleden en griffiers op de agenda staat. Doel hiervan is de inbreng van raadsleden en griffiers in een zo vroeg mogelijk stadium mee te nemen in relevante (wetgevings)trajecten. Vice versa zijn leden van andere commissies welkom in de commissie R&G.

Terug naar boven

Agenda en mogelijke thema’s van de commissie R&G

Het is aan de commissie zelf om te bepalen welke portefeuilles of aandachtsgebieden zij wil behartigen en wie als portefeuillehouders op die aandachtsgebieden zullen optreden. Dit is conform de werkwijze van de andere commissies. Portefeuillehouders (individueel of in kleine groepjes) opereren als trekker op hun aandachtsgebied. Net als bij andere commissies worden deze portefeuillehouders gekoppeld aan de relevante VNG-medewerkers. De nadere uitwerking van deze werkwijze wordt aan de commissie overgelaten. 

In verband met een van de specifieke taken van de commissie R&G – het onder de aandacht brengen van de rol en taak van raadsleden bij onderwerpen die door andere commissies worden behandeld – wordt van de commissieleden verwacht dat zij daarnaast verbinding en samenwerking zoeken met portefeuillehouders uit andere commissies. 

Mede gezien de VNG agenda 2024 zijn er een aantal onderwerpen te noemen waarbij deze commissie in elk geval een rol speelt: 

 • Rol en positie van de gemeenteraad
 • Sterke lokale democratie (democratische vernieuwing, integriteit, ondermijning, desinformatie, rekenkamer) 
 • Lokale politieke partijen
 • Omgevingswet
 • Energietransitie
 • Digitale overheid

Terug naar boven

Gevraagde bestuurlijke netwerk en ervaring

Voor deze commissie worden raadsleden en griffiers gezocht met een grote gedrevenheid en betrokkenheid bij het lokaal bestuur. Vanuit hun eigen ervaring en expertise leveren zij een constructieve bijdragen aan de doelstellingen van deze commissie en de VNG als vereniging. Daarnaast is het hebben van een (regionaal) netwerk in het lokaal bestuur een pré.

Terug naar boven