De profielschets voor de commissie Economie, Klimaat, Energie en Milieu (EKEM) is een aanvulling op de algemene profielschets waarin een aantal vereisten staan voor alle kandidaten, de gevraagde inzet van kandidaten en het daarmee gemoeide tijdsbeslag.

Thema's commissie EKEM periode 2022-2026

Economie

 1. Economische impact Corona
 2. Regionaal-economische samenwerking / regiodeals
 3. Samenwerking economie-onderwijs-arbeidsmarkt / Human Capital Agenda
 4. Ondersteuning breed MKB en ondernemersdienstverlening
 5. Regionale werklocaties: vitale binnensteden en dorpskernen, bedrijventerreinen en campussen
 6. Inkoopbeleid en aanbesteding

Belang voor gemeenten

 • Economische impact van beperkende overheidsmaatregelen (o.a. lockdowns) en steunmaatregelen.
 • Betere afstemming van nationale en regionale belangen.
 • Faciliteren werkgevers en arbeidsmarkt van de toekomst t.b.v. uitvoering maatschappelijke en transitie opgaven.
 • Samenwerken aan (regionaal) vestigingsklimaat met provincies en rijk (woon, werk en kennislocaties) – incl. datacentra en verloodsing.
 • Versterking publieke dienstverlening aan ondernemers lokaal en organisatie regionaal (samenwerking één overheid) o.a. aanpak schuldenproblematiek ondernemers.
 • Pilotaanpak ondersteuning MKB infrastructuur (estafette met koplopers).
 • Bevorderen van regionaal-economische agenda’s en samenwerking met economic boards en ontwikkelmaatschappijen.
 • Wet Markt en overheid.

Belangrijkste rol VNG

 • Onderhandelaar/lobbyist
 • Ambassadeur/verbinder
 • Expert

Aantal leden/portefeuillehouders

5

Klimaat en Energie

 1. Strategie en interbestuurlijke afspraken (delegatie-leiding)
 2. Verduurzaming gebouwde omgeving, warmtetransitie
 3. Elektra, Infra & RES
 4. Industrie
 5. Duurzame mobiliteit
 6. Uitvoeringsondersteuning

Belang voor gemeenten

 • Interbestuurlijk komen tot afspraken en uitvoeringskaders klimaatakkoord, relatie en doorwerking regeerakkoord (en EU-beleid ‘Fit for 55’).
 • Actieve deelname aan de verschillende overleggen rond het Klimaatakkoord en met de nationale programma’s (denk ook aan de interbestuurlijke overlegstructuren)
 • Adviseren op tactische/operationele vraagstukken rond de uitvoeringsondersteuning

Belangrijkste rol VNG

Regisseur, onderhandelaar, verbinder, initiator

Aantal leden/portefeuillehouders

6

Grondstoffen

 1. Afval
 2. Circulaire economie

Belang voor gemeenten

 • Bestrijding van zwerfafval.
 • Ondersteunen en faciliteren van gemeenten bij de transitie naar een circulaire economie, bijvoorbeeld via het programma VANG-huishoudelijk afval.
 • Afspraken met het ministerie van IenW over producentenverantwoordelijkheid voor diverse afvalstromen.

Belangrijkste rol VNG

 • Onderhandelaar/lobbyist
 • Ambassadeur/verbinder

Aantal leden/portefeuillehouders

4

Milieu

 1. Strategie en interbestuurlijke afspraken
 2. Luchtkwaliteit
 3. Geluidhinder
 4. Asbest
 5. Externe veiligheid
 6. Bodemkwaliteit

Belang voor gemeenten

 • Integrale afweging van milieurisico’s en de wijze waarop deze risico’s en vervuiling voor de omgeving kunnen worden beperkt.
 • Interbestuurlijke afspraken en uitvoeringskaders op externe veiligheid, VTH, geluid en bewaken van de afspraken.
 • Verbetering van kennisinfrastructuur en borging voor milieu.
 • Nieuwe en bestaande wet- en regelgeving, zoals de nieuwe EU-normen voor luchtkwaliteit, en externe veiligheid en geluid onder de omgevingswet.
 • Versterking van de uitvoeringskracht voor de milieuthema’s.

Belangrijkste rol VNG

Samenwerken en verbinden in de regio, lobbyist/onderhandelaar richting het rijk

Aantal leden/portefeuillehouders

5

Afstemming met commissie Europa & Internationaal

Een aantal leden van de commissie Europa & Internationaal behartigt in Europees en/of internationaal verband belangen van de gemeenten op onderwerpen op het terrein van economie en milieuonderwerpen (klimaat & energie, grondstoffen en milieu). Deze leden kunnen volwaardig deelnemen aan de werkzaamheden van de commissie EKEM. Zo wordt de afstemming van de inzet van de VNG op lokaal, nationaal en internationaal niveau optimaal geborgd.