De profielschets voor het College voor Arbeidszaken is een aanvulling op de algemene profielschets waarin een aantal vereisten staan voor alle kandidaten, de gevraagde inzet van kandidaten en het daarmee gemoeide tijdsbeslag.

Thema's College voor Arbeidszaken periode 2022 - 2026

Arbeidsvoorwaarden van gemeentelijke sector

Onderwerpen

Ontwikkelingen/Stip op de horizon; Toekomst arbeidsvoorwaarden; Cao gemeenten en Samenwerkende Gemeentelijke organisaties (SGO) 2023 en verder.

Belang voor gemeenten

Een moderne cao geeft gemeenten perspectief. Na de normalisering wil het CvA toe naar moderne arbeidsvoorwaarden die: flexibel zijn voor werkgever en werknemer, in gezamenlijkheid tot stand komen, ruimte bieden voor eigen verantwoordelijkheid en maatwerk bieden voor HRM-beleid.  
Aandachtspunt komende periode; de reikwijdte van de gemeentelijk cao ten opzichte van andere cao’s.

De VNG streeft naar arbeidsvoorwaarden die gemeentelijke werkgevers helpen zich te positioneren op de arbeidsmarkt en die werkgevers en medewerkers helpen bij een vraaggestuurde organisatie van het werk.

Rol

 • Onderhandelaar, ambassadeur, expert

Aantal leden

Terug naar boven

Pensioen (ABP)

Belang voor gemeenten

Het kabinet en sociale partners willen het pensioenstelsel hervormen naar een toekomstbestendig stelsel (het pensioenakkoord). Het CvA richt zich op een effectieve belangenbehartiging om een betrouwbare, betaalbare en uitvoerbare APB-regeling te houden en een zorgvuldige implementatie.

Rol

 • Onderhandelaar, expert

Aantal leden

 • 5

Terug naar boven

Arbeidsvoorwaarden voor mensen met een arbeidsbeperking

Onderwerpen

Cao SW en Aan de Slag, Pensioen (PWRI), Banenafspraak

Belang voor gemeenten

De Kamer Inclusieve Arbeid van het CvA heeft tot taak het maken van afspraken en sluiten van collectieve arbeidsovereenkomsten voor werknemers die vallen onder de Cao SW en de Cao Aan de slag. 

De pensioenen van werknemers onder beide cao’s zijn ondergebracht bij Pensioenfonds Werk en (re)Integratie (PWRI). Bij het hervormen van het pensioenstelsel maken sociale partners keuzes en verzorgt PWRI de belangenbehartiging en implementatie om tot een betrouwbaar betaalbaar en uitvoerbare regeling te komen.

In 2023 moeten gemeenten 5250 banen voor mensen met een arbeidsbeperking hebben gecreëerd.  De VNG helpt gemeenten bij deze inspanning door te investeren in kennisdeling, samenwerking en ondersteunende activiteiten.

Rol

 • Onderhandelaar, ambassadeur, expert

Aantal leden

 • 5

Terug naar boven

Gemeentelijke arbeidsmarkt 

Onderwerpen

Ontwikkelingen arbeidsmarkt: 

 • vitaliteit/duurzame inzetbaarheid
 • krapte
 • vast versus flex

Diversiteit en Inclusie, A&O fonds

Belang voor gemeenten

De ontwikkelingen op de arbeidsmarkt gaan snel. Hoe kunnen werkgevers als het gaat om personeels- en organisatiebeleid anticiperen op ontwikkelingen. Met andere woorden: hoe blijft de gemeente ook in de toekomst een aantrekkelijk werkgever? 

De samenstelling van de gemeentelijke organisatie dient een afspiegeling te zijn van de samenleving. 
Het CvA ondersteunt gemeenten bij hun diversiteit en inclusie op de werkvloer door te informeren en enthousiasmeren en goede voorbeelden te delen.

Het CvA benoemt 3 leden voor het bestuur van het Arbeidsmarkt & Opleidingen fonds gemeenten. Het fonds is een samenwerkingsverband van gemeentelijke werkgevers en vakbonden en heeft als doel Nederlandse gemeenten vitaal en wendbaar te houden, zodat zij optimaal kunnen blijven aansluiten bij de veranderende samenleving. Het A&O fonds inspireert, ondersteunt en adviseert bij organisatieontwikkeling en professionalisering.

Rol

 • Ambassadeur, expert

Aantal leden

 • 8

Terug naar boven

Kwaliteit van het ambt

Onderwerpen

Integriteit en ondermijning, Rechtspositie politieke ambtsdragers

Belang voor gemeenten

Integriteit krijgt meer gewicht en voorlichting over integriteitsbeleid is nodig ter ondersteuning van de kwaliteit van openbaar bestuur en vertrouwen bij de inwoners. Daarnaast is er steeds meer aandacht voor ondermijning van het openbaar bestuur, waaronder gemeenten. De VNG levert producten en diensten om bestuurders en ambtenaren te ondersteunen in hun verantwoordelijkheid.

Een passende rechtspositie is een randvoorwaarde voor de aantrekkelijkheid van het ambt en draagt bij aan de kwaliteit van het lokaal bestuur. Daarnaast vraagt een passende rechtspositie om aansluiting bij maatschappelijke ontwikkelingen zoals diversiteit en inclusie, het combineren van bestuur en werk/ privé, etc.

Rol

 • Ambassadeur, expert

Aantal leden

 • 4

Terug naar boven

Arbeidsomstandigheden

Onderwerpen

Veilige en gezonde werkomgeving, Hybride werken

Belang voor gemeenten

Alle werknemers moeten veilig en gezond kunnen werken. Om daarvoor te zorgen is de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet). Werkgevers en werknemers zijn samen verantwoordelijk voor het gezond en veilig werken en voor de invulling van deze wet in de gemeentelijke sector. 

Door de Covid-crisis heeft hybride werken een enorm impuls gekregen waardoor nieuwe vraagstukken zijn ontstaan omtrent arbeidsomstandigheden, arbeidsvoorwaarden en fiscale zaken.

Rol

 • Onderhandelaar, ambassadeur, expert

Aantal leden

 • 7

Terug naar boven

Wat vragen wij van leden van het College voor Arbeidszaken (CvA)

Het CvA behartigt de collectieve werkgeversbelangen van gemeenten op het gebied van arbeidsvoorwaarden. Eén van de belangrijkste taken van het CvA is het sluiten van cao’s. De leden van het CvA hebben kennis van en affiniteit met:

 • Personeel & Organisatie
 • Arbeidsvoorwaardenbeleid
 • Arbeidsmarktbeleid
 • Arbeidsverhoudingen
 • Pensioen
 • Sociale zekerheid
 • Financiën

Terug naar boven

Samenstelling CvA en vereiste (tijds)investering CvA-leden

Het college bestaat op grond van het Reglement voor het College voor Arbeidszaken uit: 

 • 4 vertegenwoordigers uit de gemeenten < 20.000 inwoners
 • 9 vertegenwoordigers van gemeenten  20.000- 50.000 inwoners
 • 6 vertegenwoordigers van gemeenten 50.000- 100.000
 • 6 vertegenwoordigers van 100.000+ gemeenten
 • 4 vertegenwoordigers van de G4 gemeenten (één uit elke G4 gemeente)

Twee zetels zijn beschikbaar voor raadsleden. Zij vertegenwoordigen de gemeenteraden die binnen de gemeente een eigenstandige positie hebben als werkgever van de griffie. De andere zetels zijn beschikbaar voor burgemeesters en wethouders.

Daarnaast heeft het CvA een aantal adviseurs:

 • 4 vertegenwoordiger namens de VGS (Vereniging van Gemeentesecretarissen)
 • 2 vertegenwoordiger namens de VvG (Vereniging van Griffiers)

Deze adviseurs zijn geen lid van het CvA. De adviseurs worden niet benoemd door de VNG maar aangewezen door de betreffende verenigingen. Tevens heeft het CvA een aantal toehoorders vanuit de Werkgeversvereniging Samenwerkende Gemeentelijke Organisaties (WSGO) .

Representativiteit van het CvA

De representativiteit van het CvA is van belang voor voldoende draagvlak bij gemeenten voor het maken van bindende afspraken voor gemeenten. Daarom wordt bij de samenstelling van het CvA rekening gehouden met een redelijke spreiding van leden over de provincies, politieke partijen en over de verhouding man/vrouw. Het CvA kiest uit zijn midden een eerste en tweede vicevoorzitter. (De voorzitter wordt net als de voorzitter van alle andere commissies benoemd door het bestuur.)

Onderhandelingen cao's

Het CvA onderhandelt samen met de WSGO over twee cao’s. Dat zijn de Cao Gemeenten voor gemeenten en de Cao SGO voor andere gemeentelijke organisaties zoals gemeenschappelijke regelingen. De beide cao’s kennen dezelfde arbeidsvoorwaarden en de VNG en de WSGO streven ernaar dat dit zo blijft zodat er 1 arbeidsvoorwaardenpakket is voor de gemeentelijke sector. De voorzitter en de vicevoorzitter zijn tevens voorzitter en lid van het WSGO-bestuur. Deze personele unie ondersteunt het doel van één arbeidsvoorwaarden pakket voor de gemeentelijke sector.

Vereiste (tijds)investering van CvA-leden

 • Bijwonen van en participeren in 5 tot 7 vergaderingen (duur: een dagdeel) per jaar
 • Een 1-daagse heisessie
 • Eventueel een training/studiebijeenkomst
 • Beschikbaar voor extra werkzaamheden in commissies of besturen waarin het CvA participeert of verzocht wordt een bijdrage te leveren
 • Beschikbaarheid om de VNG te vertegenwoordigen bij belangrijke bijeenkomsten op het werkterrein van het CvA
 • 1 lid van de portefeuille pensioen is lid van de onderhandelingsdelegatie ABP-regeling in de Pensioenkamer

De leden van het CvA worden geacht de standpunten van het CvA (de werkgeversvisie) toe te lichten, zowel richting VNG-leden die niet in het CvA zitten als aan organisaties buiten de VNG.

Terug naar boven

Specifieke profielschets voorzitter College voor Arbeidszaken

Specifieke vereisten

Voor de voorzitter van het CvA zijn naast de algemene vereisten voor VNG commissies de volgende specifieke vereisten gewenst:

 • De voorzitter van het CvA is eerste woordvoerder van de onderhandelingsdelegatie van het CvA  en is voorzitter van het bestuurlijk overleg met de bonden
 • De voorzitter van het CvA beschikt over onderhandelingsvaardigheden en heeft media-ervaring
 • De voorzitter van het CvA kan een team leiden dat het belang van de gezamenlijke gemeentelijke werkgevers voorop stelt
 • De voorzitter van het CvA is tevens de voorzitter van het bestuur van de WSGO

Vereiste extra tijdsinvestering voorzitter CvA

Het voorbereiden en bijwonen van de onderhandelingen over de Cao gemeenten en Cao SGO leggen in de praktijk een groter beslag op de agenda dan de reguliere vergaderingen. Daarnaast is er frequent contact tussen de voorzitter en de secretaris van het College. 

Terug naar boven

Samenstelling en vereisten onderhandelingsdelegatie CvA

Samenstelling onderhandelingsdelegatie

Het CvA benoemt uit zijn midden een onderhandelingsdelegatie. De onderhandelingsdelegatie voert namens de gemeentelijke werkgevers de onderhandelingen met de vakbonden over de Cao Gemeenten en Cao SGO. Deze delegatie bestaat uit:

 • De voorzitter van het CvA
 • De 4 leden van de G4
 • 2 leden van het CvA namens 100.000+ gemeenten
 • 2 leden van het CvA namens 100.000- gemeenten
 • 1 gemeentesecretaris als adviseur

Vereisten onderhandelingsdelegatie

De leden van de onderhandelingsdelegatie hebben ervaring met het voeren van onderhandelingen. Daarnaast beschikken zij over de kwaliteit om in een team samen te werken waarbij het belang van de gezamenlijke gemeentelijke werkgevers vooropstaat. 

Het voorbereiden en de deelname aan de onderhandelingen (de duur en frequentie liggen niet vast) leggen een groter beslag op de agenda dan de reguliere CvA-vergaderingen. Voorafgaand aan elke CvA-vergadering komt de onderhandelingsdelegatie bijeen.

Terug naar boven

Zelfstandige Publieke Werkgevers (ZPW)

Het CvA benoemt uit zijn midden, een vertegenwoordiger voor de ZPW (zelfstandige publieke werkgevers aan). Deze vertegenwoordiger vervult ook een DB-functie bij de ZPW. Tevens is er een CvA bestuurder lid van de onderhandelingsdelegatie in de Pensioenkamer voor de ABP-regeling. 

Terug naar boven

Bestuur A&O fonds

Daarnaast benoemt het CvA uit zijn midden drie bestuurders die namens het CvA zitting nemen in het bestuur van het A&O fonds Gemeenten. Het A&O fonds Gemeenten is een paritair fonds, samenwerkingsverband van gemeentelijke werkgevers en vakbonden, en ondersteunt gemeenten en hun medewerkers door het initiëren en stimuleren van initiatieven die ertoe bijdragen dat de sector zich als geheel blijft ontwikkelen.

Terug naar boven

Kamer Inclusieve Arbeid

Het CvA kent een aparte Kamer voor zijn rol als werkgeversorganisatie voor de sociale werkvoorziening en voor mensen die onder de Participatiewet vallen, de Kamer Inclusieve Arbeid (KIA). De KIA voert onderhandelingen voor de Cao Sociale Werkvoorziening (SW) en Cao Aan de Slag. De KIA is samengesteld uit:

 • 3 leden van het CvA
 • 3 leden van de VNG-commissie Participatie, Schuldhulpverlening en Integratie (PSI) 
 • 1 lid van de VNG-commissie Financiën
 • Maximaal 4 leden die geen lid zijn van het bestuur of een commissie van de VNG 

De Kamer kan zich tijdens vergaderingen en/of onderhandelingen laten bijstaan door externe adviseurs. De adviseurs zijn geen lid. 

De voorzitter van de KIA is een lid uit de delegatie van het CvA. De KIA vergadert 5 keer per jaar.  Het voorbereiden en de deelname aan de onderhandelingen (de duur en frequentie liggen niet vast) leggen een groter beslag op de agenda dan de reguliere KIA-vergaderingen.

Terug naar boven

Adviescommissie Rechtspositie politieke ambtsdragers

De Adviescommissie Rechtspositie politieke ambtsdragers (Rpa) heeft tot taak het bestuur en de algemene directie van de VNG gevraagd en ongevraagd van advies te voorzien op het gebied van de rechtspositie van politieke ambtsdragers (burgemeesters, wethouders en raads- en commissieleden). 
De voorzitter van de adviescommissie voert ook namens de VNG het overleg met BZK in het Overleg Rechtspositie Decentrale Politieke Ambtdragers (ORDPA) om de arbeidsvoorwaarden van decentrale politieke ambtsdragers te optimaliseren en waar nodig te herzien.

De adviescommissie kent een aparte benoemingsprocedure. Eén lid van het CvA zal tevens lid zijn van deze Adviescommissie. 

Terug naar boven