De profielschets voor de commissie Bestuur en Veiligheid is een aanvulling op de algemene profielschets waarin een aantal vereisten staan voor alle kandidaten, de gevraagde inzet van kandidaten en het daarmee gemoeide tijdsbeslag.

Over de commissie Bestuur en Veiligheid

De commissie Bestuur en Veiligheid werkt op onderwerpen nauw samen met andere VNG-commissies en -colleges. Rond (lokaal)democratische en interbestuurlijke onderwerpen trekt de commissie samen op met de commissie Raadsleden en Griffiers. Voor het onderwerp digitalisering/digitale veiligheid zijn de commissie Informatiesamenleving en het College voor Dienstverleningszaken de vaste partners. Op het snijvlakdomein van zorg en veiligheid zijn er contacten met de commissie Zorg, Jeugd en Onderwijs. Er worden ook gezamenlijke heidagen, vergaderingen en werkbezoeken georganiseerd.

Thema’s commissie Bestuur en Veiligheid periode 2022-2026

Lokale democratie en bestuur

Belang voor gemeenten

 • Vitale lokale democratie: colleges en raden goed in positie en ondersteund en participatie van inwoners.
 • Vitale lokale partijen, met goede ondersteuning en adequate financiering
 • Goede interbestuurlijke samenwerking lokaal – regionaal – landelijk
 • Evaluatie gemeentelijke instituten en ambten
 • Vitale lokale media

Belangrijkste rol VNG

 • Agenderen, aanjagen, belangenbehartiging

Aantal leden/portefeuillehouders dat bij benadering nodig is

 • 4/5 (er zal in de praktijk sprake zijn van overlap)

Veiligheid

Belang voor gemeenten

 • Fysieke veiligheid: adequate crisisbeheersing en organisatie veiligheidsregio’s
 • Sociale veiligheid: aanpak maatschappelijke onrust, polarisatie, desinformatie, ondermijnende criminaliteit 
 • Digitale veiligheid: goede beveiliging aan de poort en steun bij (online aangejaagde) incidenten
 • Zorg en veiligheid: uitvoering programma Zorg en veiligheid en de meerjarenagenda zorg- en veiligheidshuizen. Aanpak mensenhandel.
 • Weerbare overheid en bescherming van mensen met een publieke taak

Belangrijkste rol VNG

 • Agenderen, aanjagen, belangenbehartiging, uitvoering

Aantal leden/portefeuillehouders dat bij benadering nodig is

 • 5/6 (er zal in de praktijk sprake zijn van overlap)

Asiel en migratie

Belang voor gemeenten

 • Uitvoering van de integrale uitvoeringsagenda asiel en migratie
 • Monitoren aanpak overlastgevende asielzoekers

Belangrijkste rol VNG

 • Agenderen, aanjagen, belangenbehartiging, uitvoering

Aantal leden/portefeuillehouders dat bij benadering nodig is

 • 2 (er zal in de praktijk sprake zijn van overlap)

(Staats)recht en constitutionele onderwerpen

Belang voor gemeenten

 • Bescherming van grond- en mensenrechten, waaronder aanpak discriminatie
 • Monitoren van de relevante juridische ontwikkelingen, waaronder de WOO
 • Uitvoering verkiezingsagenda rond modernisering van het verkiezingsproces
 • Effectieve lokale regelgeving: met modelverordeningen en inzet van de APV

Belangrijkste rol VNG

 • Agenderen, aanjagen, belangenbehartiging, uitvoering, monitoring

Aantal leden/portefeuillehouders dat bij benadering nodig is

 • 2/3 (er zal in de praktijk sprake zijn van overlap)