U leest hier meer informatie over (de uitgangspunten voor) de kandidaatstellingsprocedure voor de werving van nieuwe leden voor het VNG-bestuur en de -commissies. 

Uitgangspunten

De belangrijkste uitgangspunten voor de kandidaatstellingsprocedure zijn:

 • Alleen de voorzitter en vicevoorzitter van de VNG en een beperkt aantal leden van de commissie Europa & Internationaal hebben een doorlopende termijn. Alle overige vacatures worden opengesteld (inclusief de commissie- en collegevoorzitterschappen)
 • Bij de selectie van kandidaten staat kwaliteit nadrukkelijk voorop
 • De bestuurlijke organisatie is herkenbaar voor de achterban, maar hoeft niet per se exact representatief te zijn op criteria als gemeentegrootte en partijpolitieke kleur
 • Profielschetsen voor het bestuur, de commissies en colleges bevatten de belangrijkste thema’s voor de komende vier jaar
 • Op basis van de thema’s in de profielschetsen worden de leden voor bestuur, commissies en colleges geworven
 • Naast de provinciale afdelingen worden ook andere gremia gevraagd om aanbevelingen te doen voor kandidaten uit hun specifieke achterban. In de huidige vacatureronde zijn dat enerzijds de netwerken G4, G40, M50, P10, K80 en R8 en anderzijds de verenigingen van doelgroepen Nederlands Genootschap van Burgemeesters (NGB), Wethoudersvereniging, Vereniging van Gemeentesecretarissen (VGS), Vereniging van Griffiers (VvG) en de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden (NVvR).

Kandidaatstelling

Aanmelding kandidaten

Alle raadsleden, griffiers, secretarissen, wethouders en burgemeesters kunnen zich kandidaat stellen voor het lidmaatschap van bestuur, commissies en colleges. Voor de commissie E&I, de commissie R&G, het CvA en het CvD gelden aanvullende vereisten die u terugvindt in de betreffende profielschetsen.

 • Via de speciale vacaturesite kunnen belangstellenden zich registreren en hun voorkeur voor een of meerdere vacatures aangeven 

Vertrouwelijkheid gegevens kandidaten (privacy)

Indien u zich aanmeldt zal uw kandidatuur bekend worden gemaakt aan de betreffende provinciale afdeling van de VNG, de vereniging van uw doelgroep (burgemeester, wethouder, secretaris, griffier, raadslid) en het betreffende gemeentelijk netwerk (G4, G40, M50, P10, K80 en R8). De K80 met een groot aantal kleinere gemeenten en de R8 met acht grote herindelingsgemeenten, zijn toegevoegd aan de netwerken die worden gevraagd om aanbevelingen te doen. Al deze partijen hebben het recht om aanbevelingen uit hun specifieke achterban te doen. Deze aanbevelingen zijn niet bindend. Uw persoonlijke motivatie en andere persoonlijke informatie wordt niet gedeeld met deze partijen. U kunt er zelf voor kiezen om deze informatie met hen te delen. 

Aandachtspunt: kandidaten uit gemeenten waar nog geen college is gevormd

Inmiddels is duidelijk dat er ook begin juli in een deel van de gemeenten nog geen college is gevormd. Ook kandidaten uit deze gemeenten vragen wij om zich zo spoedig mogelijk 'onder voorbehoud' aan te melden. De voordrachtscommissie stelt op 15 september a.s. haar voordracht vast. We vragen kandidaten om hun kandidatuur in het registratiesysteem indien nodig tijdig in te trekken (of te wijzigen).

Rol voordrachtscommissie bij selectie kandidaten

Opdracht voordrachtscommissie 

De voordrachtscommissie heeft de belangrijke opdracht om binnen de bestuurlijke organisatie van de VNG zorg te dragen voor een kwalitatief goede en representatieve samenstelling van bestuur, adviescommissies en colleges. De voordrachtscommissie richt zich daarbij nadrukkelijk op de kwaliteit van kandidaten, waarbij de bestuurlijke organisatie herkenbaar moet blijven voor de achterban. Daartoe houdt de adviescommissie rekening met de criteria: partijpolitieke achtergrond, gemeentegrootte, doelgroep (burgemeester, wethouder, raadslid, secretaris, griffier) en geslacht. In bredere zin streeft de voordrachtscommissie naar diversiteit waar het gaat om onder meer etnische en culturele achtergrond en leeftijd. 

Samenstelling voordrachtscommissie

De doelgroepen van de VNG (burgemeester, wethouder, secretaris, griffier en raadslid) zijn conform de statutaire bepalingen vertegenwoordigd in de voordrachtscommissie. Daarbij is rekening gehouden met de verdeling over het land.

De voordrachtscommissie wordt gevormd door:

 • René Verhulst, voorzitter (burgemeester Ede)
 • Jannewietske de Vries, vicevoorzitter (burgemeester Súdwest-Fryslân)
 • Simon Fortuyn (wethouder Lansingerland)
 • Pim van Vliet (secretaris Leiden)
 • Menno Huisman (griffier Den Helder)
 • Sebastiaan Vliegen (raadslid Voerendaal)

 • Leonard Geluk (algemeen directeur VNG)

Werkwijze voordrachtscommissie

De voordrachtscommissie hanteert de volgende werkwijze gedurende het selectieproces:

 1. Selectie op basis van ingediende motivatie, curriculum vitae en andere informatie
 2. Inwinnen van referenties (optioneel)
 3. Voeren van gesprekken (optioneel)
   

Waarnemende leden

Aanwijzing waarnemende leden in bestuur, commissies en colleges medio juli 2022

Het bestuur van de VNG zal indien mogelijk medio juli a.s. waarnemende leden in bestuur, adviescommissies en colleges aanwijzen op voordracht van de voordrachtscommissie. Voor de aanwijzing van waarnemers medio juli a.s. is gekozen omdat de ALV van 29 juni a.s. te vroeg komt om de formele besluitvorming, inclusief de mogelijkheid van het stellen van tegenkandidaten, rond te krijgen. Uitstel van invulling van de vacatures tot de ALV in het najaar wordt onwenselijk geacht. Door de aanwijzing van waarnemers medio juli a.s. kunnen bestuur en commissies vanaf dat moment in hun nieuwe samenstelling van start.