De profielschets voor het bestuur is een aanvulling op de algemene profielschets waarin een aantal vereisten staan voor alle kandidaten, de gevraagde inzet van kandidaten en het daarmee gemoeide tijdsbeslag.

Vacatures bestuur

NB: de voorzitter en vicevoorzitter hebben een doorlopende benoemingstermijn. Op deze functies wordt daarom hierna niet nader ingegaan.

Combinatie functies penningmeester en secretaris

Taken

 • Penningmeester: verantwoordelijk voor onder meer voorbereiding VNG-begroting en contributievoorstel, inclusief contacten met VNG-bureau
 • Secretaris: nader te bepalen (NB: de secretaris heeft op dit moment geen vastgelegde eigen rol)
 • Algemeen: in ledenvergaderingen en andere voorkomende gevallen optreden als penningmeester en secretaris

Gemiddeld tijdsbeslag

 • Halve dag per week (inclusief de taken als lid bestuur)

Aantal leden

 • 1

Commissievoorzitters (inclusief colleges en vicevoorzitter commissie E&I)

Taken

 • Voorzitten tweemaandelijkse vergaderingen eigen commissie
 • Deelname aan bestuurlijke overleggen op dat beleidsterrein
 • Bijwonen maandelijkse vergaderingen bestuur
 • Voorbereiden commissievergaderingen

Vereisten

 • Beschikt over voldoende gezag en leidinggevende capaciteiten
 • Kan mensen enthousiasmeren en verbinden
 • Hanteert een vlotte vergadertechniek
 • Is in staat invulling te geven aan beoogde werkwijze van commissies, waarbij ieder lid verantwoordelijk is voor een eigen portefeuille
 • Geeft met gezag en kennis leiding aan bestuurlijke delegaties, c.q. draagt zorg voor representatieve, deskundige en gezaghebbende bestuurlijke delegaties
 • Ziet erop toe dat bestuurlijke delegaties VNG-standpunten overtuigend en consciëntieus uitdragen en zich houden aan spelregels voor werkwijze bestuurlijke delegatie
 • Legt binnen bestuur verantwoording af over werk commissie en weet inbreng commissie overtuigend, helder en toegankelijk te verwoorden
 • Stemt waar nodig af met de voorzitter van het bestuur
 • Brengt standpunten commissie met verve aan derden over

Gemiddeld tijdsbeslag

 • Een dag per week

Aantal leden

 • 11

Leden

Taken

 • Bijwonen maandelijkse vergaderingen bestuur
 • Eventueel deelnemen aan bestuurlijke overleggen met het rijk
 • Optreden als ambassadeur van de VNG binnen eigen provincie en contact onderhouden met eigen provinciale afdeling
 • Opereren als trekker en ambassadeur op een eigen niet beleidsinhoudelijke portefeuille, die in overleg binnen het nieuwe bestuur wordt bepaald

Mogelijke eigen portefeuille binnen bestuur

 • Het contact met de eigen doelgroep: raadsleden, secretaris, griffier
 • Het contact met een specifiek netwerk in de achterban, zoals G4, G40, M50, P10, K80, provinciale afdelingen en lokale partijen
 • De interne organisatie(ontwikkeling) van het VNG bureau

Vereisten

 • Levert een constructieve bijdrage bij de behandeling van strategische en inhoudelijke vraagstukken
 • Levert een constructieve bijdrage aan de werkwijze van het bestuur
 • Brengt de specifieke inzichten en belangen van zijn doelgroep (burgemeester, wethouder, secretaris, griffier, raadslid) in het bestuur onder de aandacht

Gemiddeld tijdsbeslag

 • Halve dag per week (afhankelijk van 'eigen portefeuille' binnen bestuur)

Aantal leden

 • 11

Aandachtspunten

Het huidige VNG bestuur geeft daarbij als nadrukkelijke aandachtspunten mee: 

 • Biedt de elf bestuursleden, die niet actief zijn als voorzitter/vicevoorzitter/commissievoorzitter, de gelegenheid om een eigen portefeuille binnen het bestuur in te vullen (zie de hierboven genoemde suggesties)
 • Zorg voor een goede verbinding tussen het bestuur en de in het advies van Wim Deetman omschreven 'expertiseteams' (dat zijn tijdelijke teams die bestuur en commissies adviseren op specifieke vraagstukken; ook experts van buiten het lokaal bestuur kunnen hiervan deel uitmaken)
 • Definieer goed de verschillende rollen en portefeuilles in het bestuur