De profielschets voor het College voor Dienstverleningszaken is een aanvulling op de algemene profielschets waarin een aantal vereisten staan voor alle kandidaten, de gevraagde inzet van kandidaten en het daarmee gemoeide tijdsbeslag.

Over het College voor Dienstverleningszaken

Het College voor Dienstverleningszaken (CvD) is in 2017 opgericht en gaat in 2022 haar tweede bestuursperiode in. Het aantal vaste leden van het College wordt in de nieuwe bestuursperiode uitgebreid van negen naar tien leden, inclusief de voorzitter. Doordat het College een goede afspiegeling van gemeenten, verenigingen en koepels vormt, worden activiteiten breed gedragen. En kan vanuit expertise de rol van verbinder en ambassadeur richting alle gemeenten gedegen worden vervuld.

Thema's College voor Dienstverleningszaken periode 2022 - 2026

Adviseren over het vaststellen van standaarden

Belang voor gemeenten

Standaarden om de gemeentelijke uitvoering te vergemakkelijken.

 • Het College past een proces van standaardverklaring toe. Zodat na enkelvoudige ontwikkeling, meervoudige toepassing van oplossingen kan plaatsvinden. Om de kwaliteit en efficiëntie van de dienstverlening te verbeteren.
 • De Taskforce Samen Organiseren adviseert het CvD over te standaardiseren zaken vanuit de uitvoeringspraktijk. Het CvD adviseert vanuit haar bestuurlijke rol het VNG Bestuur over de voorliggende standaarden.

Belangrijkste rol VNG

Ambassadeur/ expert en onderhandelaar

Het CvD vervult de rol van ambassadeur van standaarden op bestuurlijk niveau. Neemt bestuurlijke knelpunten weg en brengt hiermee proposities ten bevordering van de GGU vooruit. En voert overleg met ketenpartners om een zo gedegen en gedragen mogelijk product, dienst of advies te maken, waar iedereen aan wil meedoen.

Aantal leden/portefeuillehouders

2 kandidaten (burgemeester, wethouder of gemeentesecretaris) waarbij zicht op het geheel, maar oog voor het individu van belang is.

Verbeteren van lokale uitvoeringskracht

Belang voor gemeenten

Uitvoerbaarheid en uitvoeringskracht centraal.

 • Het College ontwikkelt zich als gezag op het terrein van uitvoering en dienstverlening. Het belang van gedegen uitvoering wordt rijksbreed gezien én omarmd. Op de eerste pagina van het Regeerakkoord staat het versterken van de uitvoering centraal. Gemeenten hebben hier reeds stappen in gezet met de oprichting van de GGU.

Maar welke rol is voor gemeenten weggelegd in de komende jaren, meer dan het zijn van een uitvoeringskantoor. Hier wordt vanuit de VNG een visie op ontwikkeld. Onderdeel van deze visie is de Focus op Uitvoering. Waar kan je impact maken als gemeenten. En wat is dan de rol van het College als bestuurlijk portefeuillehouder GGU. Welke opgaven op het gebied van uitvoering komen eraan. En hoe kunnen bestuurlijke keuzes in het College bijdragen aan het creëren van meerwaarde voor alle gemeenten.

Belangrijkste rol VNG

Expert, ambassadeur en lobbyist

Het College is expert op het gebied van gemeentelijke uitvoering. Lobbyist richting het rijk en ambassadeur richting gemeenten. Waarbij uitvoerbaarheid, menselijke maat en uitvoeringskracht centraal staan.

Aantal leden/portefeuillehouders

2 kandidaten (burgemeester, wethouder of gemeentesecretaris) geïnteresseerd in beleid en uitvoering, als onderdeel van dezelfde medaille. Gericht op het ondersteunen en versterken van elkaar.

Bestuurlijk portefeuillehouder van de Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering (GGU)

Belang voor gemeenten

Eén keer ontwikkelen, 344 keer uitvoeren. Ontzorgen op uitvoeringsvraagstukken.

 • Het CvD adviseert het VNG-bestuur over activiteiten binnen de GGU en de besteding van middelen uit het Fonds GGU.
 • Het CvD is het bestuurlijke voorportaal betreffende het GGU Fonds en GGU-activiteitenportfolio. Het VNG-bestuur is eindverantwoordelijk.
 • Het College is verantwoordelijk voor standaardisatievoorstellen op de ALV. En legt verantwoording over de GGU-resultaten af aan de ALV. Inhoudelijk en in geld.
 • Het CvD stuurt op actuele thema’s. Zoals digitale veiligheid, uitvoering en dienstverlening richting inwoners.

Belangrijkste rol VNG

Ambassadeur / Expert

Het CvD vervult intern de expertrol waar het gaat om de GGU. En geeft richting aan de GGU. Het CvD vervult extern de ambassadeursrol richting andere gemeenten en bestuurders. Er wordt gebracht vanuit het GGU-portfolio en gehaald waar de gemeentelijke behoefte ligt.

Aantal leden/portefeuillehouders

2 kandidaten (burgemeester, wethouder of gemeentesecretaris) gericht op strategie en visie op zowel korte als lange termijn.

Participeren in overheidsbreed programma uitvoering

Belang voor gemeenten

Gemeentelijke inbreng in rijksbreed programma.

 • Het College is aangehaakt op het rijksbrede programma ‘Werk aan Uitvoering’. Om bij te dragen aan toekomstbestendige en wendbare uitvoering.
 • Een van de leden van het CvD (in principe de voorzitter) neemt deel aan de Ministeriële Commissie Uitvoering (MCU).
 • En legt de verbinding tussen Werk aan Uitvoering, Focus op Uitvoering en de ambtelijke en ministeriële commissie uitvoering.

Belangrijkste rol VNG

Expert/ ambassadeur en lobbyist

Het College is expert op het gebied van uitvoering. Fungeert als ambassadeur richting ketenpartners en verbindt gemeenten en instanties. Hierbij neemt het CvD tevens gemeentelijke input mee in het rijksbrede programma.

Aantal leden/portefeuillehouders

2 kandidaten (burgemeester, wethouder of gemeentesecretaris) met oog voor de brede ontwikkeling op het gebied van uitvoering.

Versnellen van de Common Ground

Belang voor gemeenten

Het verbeteren van de gemeentelijke informatievoorziening.

 • Common Ground betreft de informatiekundige visie waarmee gemeenten collectief de informatievoorziening eenvoudiger, flexibeler en slimmer gaan inrichten.
 • Dit zijn belangrijke randvoorwaarden bij het realiseren van diverse maatschappelijke opgaven – zoals de uitvoering van het klimaatakkoord, het verbeteren van het financiële overzicht in de zorg en het handhaven van de openbare orde.
 • Het is geen van bovenaf opgelegde systeemwijziging, maar een beweging die samen met gemeenten werkt aan een stapsgewijze modernisering van de ICT-infrastructuur. En elke gemeente de kans biedt om in eigen tempo en op eigen voorwaarden de overstap te maken.

Belangrijkste rol VNG

Expert en ambassadeur

Het College is expert op het gebied van de informatiekundige visie Common Ground. En ambassadeur om de beweging verder te brengen.

Aantal leden/portefeuillehouders

2 kandidaten (burgemeester, wethouder of gemeentesecretaris) met kennis van en affiniteit met technische informatiekundige vraagstukken en dilemma’s.