De profielschets voor de commissie Informatiesamenleving is een aanvulling op de algemene profielschets waarin een aantal vereisten staan voor alle kandidaten, de gevraagde inzet van kandidaten en het daarmee gemoeide tijdsbeslag.

Over de commissie Informatiesamenleving

Gemeenten staan midden in de informatiesamenleving. Om inwoners en bedrijven van dienst te kunnen zijn investeren zij in de digitalisering van hun dienstverlening en informatievoorziening, in toenemende mate doen ze dat samen.

De leden van de commissie Informatiesamenleving werken vanuit hun eigen netwerk en expertise aan de realisatie van de Digitale Agenda Gemeenten 2024, die onderdeel is van de VNG-strategie ‘De Gemeente 2024’. Zij moeten in staat zijn de bestuurlijke en uitvoeringspraktijk bij gemeenten en met medeoverheden te verbinden en te versterken vanuit het perspectief van de DA 2024. Deze kent drie doelstellingen:

 • Mogelijk maken (basis op orde);
 • Kansen benutten (in beleidsdomeinen overheid en economie);
 • Duiden en reflecteren (waarden en innovatie in de informatiesamenleving).

Drie thema’s zijn hierbij leidend:

 1. Informatiesamenleving en maatschappelijke opgaven
 2. Interactie met andere beleidsdomeinen
 3. (Digitale) Infrastructuur.

De commissie heeft een belangrijke relatie met het College voor Dienstverleningszaken. Hierbij is de commissie gericht is op strategische ontwikkelingen op gebied van dienstverlening en informatiebeleid. Het college geeft richting aan de activiteiten in het kader van de Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering en werkt aan het vaststellen van standaarden op gebied van dienstverlening en informatievoorziening.

De gezochte commissieleden hebben belangstelling voor en bij voorkeur ervaring met nieuwe uitdagingen door digitalisering. Zij hebben daarop een visie, maar zijn tegelijkertijd realistisch. Zij zijn in staat andere bestuurders bewust te maken van de uitdagingen van de informatiesamenleving. Gemiddeld tijdsbeslag is – afhankelijk van de eigen portefeuille binnen de commissie – een halve dag per week.

Thema's commissie Informatiesamenleving periode 2022-2026

Gezamenlijke digitale basisinfra­structuur op orde

Belang voor gemeenten

De overheidsbrede digitale infrastructuur op orde

 • Een compacte, betrouwbare en veilige gemeenschappelijke digitale infrastructuur (GDI)
 • Een sterke digitale dienstverlening waaronder (digitale) identiteit en een gezamenlijke data-infrastructuur
 • Financiering die gebruik door alle (overheids)partners stimuleert
 • Uitgangspunt is de maatschappelijke opgave

Belangrijkste rol VNG

Ambassadeur/Verbinder/ Expert

 • Sterke verbinding met maatschappelijke opgave
 • Initiatiefnemer op interbestuurlijk beleid
 • Voortrekker van een moderne uitvoering van overheidstaken

Aantal leden/portefeuillehouders

5-6 kandidaten (burgemeester, wethouder of gemeentesecretaris) gericht op innovatie en doorbraken. Voor 2 kandidaten is kennis van geo-informatie een pre.

Digitale grondrechten en vertrouwen in de informatiesamenleving

Belang voor gemeenten

De verandering van de samenleving en digitalisering vragen om nieuwe spelregels en regelgeving

 • Digitale (grond)rechten en -plichten moeten het vertrouwen van inwoners en bedrijven in de informatiesamenleving herstellen en de werking van (lokale) democratie ondersteunen
 • Het bereiken van Digitale inclusie en digitaal burgerschap;
 • Agenderen van waardenvraagstukken in de informatiemaatschappij (bv privacy, gebruik van data, algoritmen, relatie met big-tech)
 • Uitgangspunt is de maatschappelijke opgave
 • Uitvoering wetgeving met betrekking tot duurzame toegankelijkheid en (actieve) openbaarheid (Wet open overheid, Archiefwet, Wet hergebruik van overheidsinformatie);

Belangrijkste rol VNG

Lobbyist/Ambassadeur

 • Agendasettend op interbestuurlijk beleid
 • Lokale en regionale praktijk inzetten voor nieuwe  regelgeving
 • Bestuurlijk Overleg
 • Voortrekker van een moderne uitvoering van overheidstaken
 • Voorzitterschap Adviescommissie Archieven

Aantal leden/portefeuillehouders

6-7 kandidaten (burgemeester of wethouder) gericht op waarden, grondrechten en inclusie

Digitale Veiligheid

Belang voor gemeenten

Decentrale overheden versterken de digitale veiligheid, de informatieveiligheid en privacy vanuit (keten) verantwoordelijkheid. Maar er zijn acties en investeringen van de rijksoverheid noodzakelijk.

 • Bescherming van onze inwoners en en het op orde brengen en beveiligen van onze data en systemen
 • Bestrijden van ongeoorloofde inmenging in onze democratie, het bewaken van de persvrijheid en het tegengaan van desinformatie

Belangrijkste rol VNG

Ambassadeur/Verbinder

 • Lokale en regionale praktijk inzetten voor nieuwe regelgeving en praktijk
 • Bestuurlijk Overleg

Aantal leden/portefeuillehouders

3-4 kandidaten (burgemeester of wethouder) gericht op veiligheid

Verbinding met de domeinen

Belang voor gemeenten

Inzetten van digitalisering en moderne technologieën voor het oplossen van complexe maatschappelijke vraagstukken binnen de domeinen: sociaal domein, de energietransitie, woningbouwopgave.  

 • Toetsen van opschaalbare oplossingen uit het gemeentelijke veld (Smart Cities)
 • Agenderen van noodzakelijke aanpassingen in regelgeving, beïnvloeden van het juridisch kader zoals rond artficial intelligence
 • Samenwerken in de multiple helix (overheden, bedrijven, kennisinstituten en inwoners) in de vorm van publiek-private samenwerking waarin de rol van de overheid is om maatschappelijke behoeften te helpen oplossen
 • Datagedreven werken als krachtige nieuwe werkwijze om effectief maatschappelijke opgaven aan te pakken

Belangrijkste rol VNG

Verbinder/ Expert

 • Verbinding met maatschappelijke opgave
 • Lokale en regionale praktijk inzetten voor nieuwe  regelgeving
 • Verbinding met ecosystemen (o.a. industrie, FME, ecosysteem aanpak, GovTech)
 • Data-deals met bronhouders en kennisinstituten

Aantal leden/portefeuillehouders

2-3 kandidaten (burgemeester of wethouder) gericht op de domeinen, publiek-private samenwerking

Digitale Transitie (Europa)

Belang voor gemeenten

Beinvloeden van Europese wetgeving en benutten van Europese regelgeving om de nationale lobby optimaal te voeren

 • Impact van Europese regelgeving vroegtijdig signaleren, doorgronden en proactief beïnvloeden  
 • Europese beleidsmakers betrekken bij lokale Nederlandse problematiek om invloed in NL en in Europa te vergroten
 • De stimuleringsmogelijkheden van Europa optimaal benutten voor digitale infrastructuur op landelijk, regionaal en lokaal niveau

Belangrijkste rol VNG

Lobbyist/Ambassadeur

 • In samenwerking met de commissie Europa & Internationaal bestuurders laten opereren in de internationale arena en de lokale en regionale praktijk inzetten voor beïnvloeding van  Europese regelgeving
 • Bestuurlijk Overleg

Aantal leden/portefeuillehouders

4-5 kandidaten (burgemeester of wethouder) gericht op Europa