De profielschets voor de commissie Bestuur en Veiligheid is een aanvulling op de algemene profielschets waarin een aantal vereisten staan voor alle kandidaten, de gevraagde inzet van kandidaten en het daarmee gemoeide tijdsbeslag.

Belangrijke aandachtspunten voor de commissie Zorg, Jeugd en Onderwijs (ZJO)

 • Het vertrekpunt is de propositie ‘De winst van het sociaal domein’. In de propositie vragen gemeenten aandacht van het rijk aan de hand van drie pijlers:
  o Herstellen bestaanszekerheid
  o Vergroten kansengelijkheid
  o Gezond leven makkelijker maken
 • Het uitwerken van de propositie vraagt van de commissie een nauwe samenwerking met het rijk (interbestuurlijke verhoudingen), maar het vraagt ook om een nauwe samenwerking met stakeholders en intern met VNG-commissies (Zorg, Jeugd en Onderwijs, Wonen, Financiën, Bestuur en Veiligheid, Economie, Klimaat, Energie en Milieu), achterban en ketenpartners
 • Bevorderen integraliteit Sociaal Domein: bestuurders met een brede portefeuille worden aangemoedigd te solliciteren
 • Ambassadeurs: gemeenten die een koploper positie innemen hebben een pré
 • Ondersteuning vanuit de eigen gemeente draagt bij aan optimale bijdrage commissie
 • Kandidaten met aantoonbare kennis over en ervaring in het sociaal domein en/of met ervaring met overleg departementen of landelijke koepels hebben een pré.

Thema's commissie Zorg, Jeugd en Onderwijs periode 2022-2026

Jeugd en Onderwijs

Thema’s voor gemeenten

 • Hervormingsagenda jeugd
 • Propositie onderwijs-jeugd
 • Pleegzorg
 • Jeugdbescherming en jeugd reclassering
 • Van jeugd naar volwassenheid (16-27)
 • Landelijke inkoop jeugd+wmo (LTA)
 • Onderwijshuisvesting
 • Leerlingenvervoer
 • Voortijdig schoolverlaters
 • Passend onderwijs / onderwijsachterstanden Integrale kindcentra / kinderopvang / VVE
 • Rijke schooldag
 • PM : winst van het sociaal domein
 • Relatie met aanbieders

Belangrijkste rol VNG

 • Onderhandelaar
 • Lobbyist
 • Verbinder/ ambassadeur
 • Expert

Aantal leden/portefeuillehouders

6

Maatschappelijke Ondersteuning / Lokale basisinfrastructuur (wijkteams)

Thema’s voor gemeenten

 • Toekomstbestendige sturing en financiering Wmo:
 • Abonnementstarief
 • Kwaliteit en Toezicht Wmo
 • PGB
 • Domeinoverstijgende samenwerking (oa Wams)
 • Versterking sociale basis en inclusieve toegang (wijkteams)
 • Cliëntondersteuning
 • Mantelzorgondersteuning
 • Versterken wijkteams
 • Herijking maatwerk (individuele vs. algemene voorzieningen)
 • Van Beschermd Wonen naar Beschermd Thuis:
 • Doordecentralisatie Beschermd Wonen
 • Visie/doorontwikkeling Maatschappelijke Opvang
 • Visie/doorontwikkeling GGZ
 • Huisvesting aandachtsgroepen
 • Relatie zorgverzekeraars/kantoren (regionale werkstructuur)
 • Relatie met cliëntorganisaties
 • Relatie met aanbieders
 • PM: Winst van het sociaal domein (mn Gezond Leven)

Belangrijkste rol VNG

 • Onderhandelaar
 • Lobbyist
 • Expert
 • Verbinder/ Ambassadeur

Aantal leden/portefeuillehouders

6

Zorg en Veiligheid

Thema’s voor gemeenten

 • Maatschappelijke opvang/vrouwenopvang
 • Radicalisering
 • Mensenhandel
 • Mensen met verward gedrag
 • Recidive
 • PM : winst van het sociaal domein

Belangrijkste rol VNG

 • Lobbyist
 • Expert
 • Verbinder / Ambassadeur

Aantal leden/portefeuillehouders

3

Cultuur en sport

Thema’s voor gemeenten

 • Cultuur (educatie, amateur, podium, beeldende kunst)
 • Bibliotheken
 • Erfgoed
 • Sport, expertiseteam sportwet
 • Media
 • Verbi
 • PM : winst van het sociaal domein

Belangrijkste rol VNG

 • Onderhandelaar
 • Lobbyist
 • Expert
 • Verbinder

Aantal leden/portefeuillehouders

3

Gezondheid

Thema’s voor gemeenten

 • Versterking Publieke Gezondheid
  a. Randvoorwaarden gemeenten (wettelijke opdracht en financiering)
  b. Relatie gemeenten-GGD/GHOR
  c. Afspraken zorgverzekeraars-preventie-infrastructuur
  d. Voortzetting landelijk en lokale Preventieakkoorden
 • Visie / doorontwikkeling Jeugdgezondheidszorg (ook in relatie tot Hervormingsagenda Jeugd)
 • Gezondheidsinformatie op orde (regiobeelden, gemeentezorgspiegel)
 • Pandemische Paraatheid / Covid-19
 • Verbinding met Gezonde Leefomgeving
 • PM : winst van het sociaal domein (mn Gezond Leven)

Belangrijkste rol VNG

 • Onderhandelaar
 • Lobbyist
 • Expert
 • Verbinder

Aantal leden/portefeuillehouders

3