De algemene profielschets voor de vacatures in het bestuur, de adviescommissies en colleges van de VNG geldt voor alle kandidaten.

In deze algemene profielschets vindt u: een aantal vereisten die gelden voor alle kandidaten, de gevraagde inzet van bestuursleden, commissievoorzitters en commissieleden en het daarmee gemoeide tijdsbeslag.

Vereisten voor alle leden bestuur, adviescommissies en colleges

Alle (vice)voorzitters en leden van het bestuur, de adviescommissies en de colleges dienen een wezenlijke bijdrage te leveren aan het realiseren van de doelstellingen en de slagkracht van de VNG. Van hen wordt verwacht dat zij: 

 • De ambities van gemeenten als “Eerste overheid” onderschrijven
 • Optreden als ambassadeurs van de Vereniging binnen hun provincie en contact onderhouden met hun provinciale afdeling
 • Optreden als ambassadeurs van de Vereniging richting hun doelgroep (burgemeester, wethouders, secretaris, griffier, raadslid) of gemeentelijk netwerk (G4, G40, M50, P10 en K80) 
 • Beschikken over kennis en inzicht over het functioneren van het lokaal bestuur in brede zin
 • Oog hebben voor de diversiteit van de VNG-achterban
 • Inzicht hebben in het politiek en bestuurlijk proces, ook op provinciaal en rijksniveau en de invloed van Europese en internationale aangelegenheden
 • Over een breed bestuurlijk, politiek en maatschappelijk netwerk beschikken met ingangen op alle niveaus
 • Inhoudelijk gezaghebbend zijn binnen en buiten de doelgroep waar zij uit afkomstig zijn
 • Beschikken over overtuigingskracht
 • In staat zijn de standpunten van de Vereniging aansprekend uit te dragen
 • Zich opstellen in het belang van alle gemeenten en niet alleen de eigen doelgroep of het eigen netwerk
 • In staat zijn om op hun eigen portefeuille als inspirerend trekker te opereren
 • In staat zijn initiërend te denken
 • De mogelijkheid hebben en bereid zijn voldoende tijd te investeren zodat een volwaardige vervulling van de functie gegarandeerd is. Een goede attendence bij bestuurs- en commissievergaderingen is essentieel en hierop zal ook door de bestuurs- of commissievoorzitter worden gehandhaafd. 

Voor leden van commissies (uitgezonderd secretarissen, griffiers en raadsleden) geldt als uitgangspunt dat zij binnen het college portefeuillehouder zijn op het beleidsterrein van hun commissie.

Aanvullende vereisten voor verschillende functies binnen de bestuurlijke organisatie

Algemeen

Voor de vervulling van de verschillende functies in de bestuurlijke organisatie van de VNG gelden naast de algemene vereisten aan de leden van bestuur en commissies ook aanvullende vereisten. Daarbij geldt voor alle functies dat kandidaten rekening moeten houden met een behoorlijke tijdsbelasting. Kandidaten voor het commissievoorzitterschap moeten uitgaan van een tijdsbeslag van gemiddeld minimaal 1 dag per week. De belasting van leden van bestuur en commissies hangt samen met de eigen portefeuille waarvoor zij verantwoordelijk zijn. 

VNG-bestuur

Het bestuur heeft een wezenlijk andere taak dan de commissies. Het bestuur is verantwoordelijk voor het besturen van de Vereniging, het jaarlijks opstellen van de begroting en het vertegenwoordigen van de Vereniging. De commissies hebben een adviserende rol ten opzichte van het bestuur op een bepaald beleidsterrein. De profielschets van het bestuur heeft daarom een afwijkend format ten opzichte van de profielschetsen voor de commissies. In de profielschets voor het bestuur wordt ingegaan op: de verschillende functies binnen het bestuur, het daarmee gemoeide tijdsbeslag en de vereiste kwaliteiten van kandidaten per functie. 

Voorzitters adviescommissies, inclusief colleges (tevens lid bestuur)

Alle commissievoorzitters moeten er rekening mee houden dat zij gemiddeld 1 dag per week beschikbaar moeten zijn voor de volgende activiteiten:

 • Bijwonen en voorzitten van de in beginsel tweemaandelijkse vergaderingen van de adviescommissie
 • Deelname aan voorkomende bestuurlijke overleggen op dat beleidsterrein
 • Bijwonen van de maandelijkse vergaderingen van het bestuur
 • Voorbereiden van commissievergaderingen 
 • Optreden als ambassadeur van de Vereniging binnen de eigen provincie en contact onderhouden met de eigen provinciale afdeling.

Van de commissievoorzitter wordt verwacht dat deze: 

 • Binnen het college van B&W een portefeuille heeft die aansluit bij de opdracht van de commissie (voor het CvA is dat niet per se noodzakelijk)
 • Over voldoende gezag en leidinggevende capaciteiten beschikt 
 • Mensen kan enthousiasmeren en verbinden
 • Een vlotte vergadertechniek hanteert
 • In staat is om invulling te geven aan de beoogde werkwijze van commissies, waarbij ieder lid verantwoordelijk is voor een eigen portefeuille
 • Met gezag en kennis leiding kan geven aan bestuurlijke delegaties c.q. zorg draagt voor representatieve, deskundige en gezaghebbende bestuurlijke delegaties
 • Erop toeziet dat de bestuurlijke delegaties het VNG-standpunt overtuigend en consciëntieus uitdragen en zich houden aan de spelregels voor de werkwijze van de bestuurlijke delegatie
 • Binnen het bestuur verantwoording aflegt over het werk van de commissie en de inbreng van de commissie overtuigend, helder en toegankelijk weet te verwoorden
 • Het standpunt van de commissie met verve aan derden weet over te brengen

Voor de vicevoorzitter van de commissie Europa en Internationaal gelden aanvullende eisen. Deze zijn opgenomen in de profielschets voor de commissie Europa en Internationaal.

Lid adviescommissie

Alle leden van adviescommissies, inclusief colleges, moeten er rekening mee houden dat zij gemiddeld een halve dag per week beschikbaar moeten zijn voor de volgende activiteiten:

 • Bijwonen van de tweemaandelijkse vergaderingen van de commissie
 • Opereren als trekker en ambassadeur op een eigen portefeuille als omschreven in de specifieke profielschets voor de commissie
 • Eventueel deelnemen aan voorkomende bestuurlijke overleggen op dat beleidsterrein
 • Optreden als ambassadeur van de Vereniging binnen de eigen provincie en contact onderhouden met de eigen provinciale afdeling
 • In voorkomend geval bijwonen van vergaderingen in het buitenland

Het exacte tijdsbeslag hangt samen met de eigen portefeuille die het commissielid behartigt. Voor de leden van de commissie Europa en Internationaal gelden een aantal aanvullende vereisten. Deze zijn opgenomen in de profielschets voor de commissie Europa en Internationaal.