Nummer 2, 9 februari 2018
 
Tekst: VNG
 

Op 25 januari vergaderden een aantal commissies en het bestuur van de VNG. Minister Kajsa Ollongren van BZK bracht een kennismakingsbezoek aan de commissie Bestuur en Veiligheid. Op deze pagina leest u een kort verslag daarvan. Meer informatie kunt u vinden op www.vng.nl/vereniging.

Bestuur   

Het bestuur sprak over het Interbestuurlijk Programma (IBP). Dit moet een nieuwe fase van interbestuurlijke samenwerking inluiden, gebaseerd op gezamenlijkheid en gelijkwaardigheid. De achterliggende gedachte is dat veel maatschappelijke opgaven zich niet op het werkterrein van één overheid bevinden en dat ze daarom ook niet door één overheid kunnen worden opgepakt. Het bestuur heeft eerder al randvoorwaarden meegegeven voor het IBP, zoals de aandacht voor de tekorten in het sociaal domein en de borging dat het accres, en vooral de toewijzing van het accres aan opgaven, een zaak is van de lokale overheid. Er ligt nu een conceptprogramma voor. Het bestuur geeft voorzitter Jan van Zanen een aantal punten mee voor de interbestuurlijke regietafel.  
 
In het regeerakkoord is vastgelegd dat de integratie-uitkering sociaal domein op 1 januari 2019 wordt overgeheveld naar de algemene uitkering. Er ligt een notitie voor aan welke ijkpunten de overheveling moet voldoen en een voorstel voor een samenstelling van een expertisenetwerk toe te voegen. Het bestuur neemt kennis van de notitie over de ijkpunten.
 
Het bestuur neemt ook kennis van de Verkenning Gemeentelijke Verenigde Registratie Persoonsgegevens. Hierin zijn feitelijk de procesgang en de afwegingen weergegeven vanaf het stilzetten van oBRP tot het stilzetten van de verkenning voor het ontwikkelen van een basisregistratie. Het bestuur stelt verder de position paper digitale identiteit vast.

Milieu, Energie en Mobiliteit 

De commissie MEM vergaderde dit keer op uitnodiging van burgemeester Dijksterhuis in Borssele. Daarna bracht de commissie een bezoek aan de kerncentrale en de COVRA, dat is de plek waar het radioactieve afval van Nederland wordt opgeslagen.  

Het belangrijkste onderwerp op de agenda was de uitbreiding van het statiegeld naar petflesjes en blikjes. Zwerfafval is veel gemeenten een doorn in het oog. De commissie ziet de uitbreiding van statiegeld als een effectief middel om een substantieel deel van het zwerfafval te voorkomen. Daarnaast leidt statiegeld tot een schone stroom afval die goed te recyclen is. De commissie is zich ervan bewust dat het uitbreiden van statiegeld niet het gehele probleem van zwerfafval oplost. Voor het resterende deel van het zwerfafval (zoals frietbakjes, snoepwikkels en peuken) ligt daarom een bredere aanpak voor de hand.  
 
De commissie besprak ook de behaalde resultaten voor de versnelling van de energietransitie. Het ‘nee, tenzij’-principe voor gasaansluiting bij nieuwbouwwoningen is breed omarmd door de Kamer. De VNG en het IPO hebben gelobbyd voor het uitbreiden van de taken van de netwerkbeheerders. Dit wordt geregeld in een Algemene Maatregel van Bestuur. Hierdoor worden zij in staat gesteld om bij te dragen aan de energietransitie.  

Bestuur en Veiligheid

Minister Ollongren van BZK was te gast. De voorzitter en plaatsvervangend voorzitter van de commissie Raadsleden en Griffiers waren ook aanwezig. Ollongren herkent zich in de rollen die de commissie van het ministerie van BZK verwacht: commitment, concreetheid en coördinatie richting andere departementen (3 c’s). Daarbij verlangen gemeenten ruimte voor maatwerk en differentiatie.
 
Raadsleden vervullen een zware taak. De minister is bereid om samen met gemeenten te zoeken naar extra geld voor de vergoeding van raadsleden, vooral in kleine gemeenten waar de vergoeding gering is.  
De minister werkt nauw samen met de minister van Justitie en Veiligheid bij het tot stand brengen van de Ondermijningswet die in het regeerakkoord is aangekondigd. Weerbaarheid en integriteit van het lokaal bestuur zijn van groot belang.
 
Wim Kuijken was aanwezig om het Evaluatierapport over de Politiewet toe te lichten. De commissie bespreekt in haar volgende vergadering de VNG-reactie op het rapport.

De commissie stemde in met de reactie van de VNG op het wetsvoorstel tot wijziging van de Kieswet, waarin vooral een aanpassing van de procedure van de vaststelling van de verkiezingsuitslag wordt geregeld. De VNG pleit hierin voor het op elektronische wijze tellen van de stemmen en een daarvoor benodigd nieuw model stembiljet.
 
Meer over de commissies en het vergaderschema: www.vng.nl/vereniging.