Bij Global Goal 3 draait het om het zorgen voor toegang tot goede basis gezondheidszorg, het terugdringen van sterfte en ziekte als gevolg van verontreiniging, het beperken van het aantal verkeersdoden en gewonden en het zorgen voor toegang tot seksuele en reproductieve zorg.

GEZONDE LEVENS, BEVORDEREN WELZIJN VOOR ALLE MENSEN VAN ALLE LEEFTIJDEN

Belangrijke taken voor de gemeente

 • Lokale regie over en inkoop jeugdzorg, ouderenzorg en zorg voor verwarde personen
 • Betaalbaarheid, tijdigheid en continuïteit van de zorg
 • Gezonde leefstijl bevolking bevorderen
 • Voorzieningen voor sport, recreatie en ontmoeting
 • Zelfredzaamheid en zelfstandig wonen van ouderen en mensen met beperking ondersteunen
 • Dagbesteding ouderen
 • Ondersteuning mantelzorgers
 • Ondersteuning inwoners met complexe problematiek m.b.t. straf en zorg
 • Tegengaan suïcide
 • Maatregelen gericht op preventie en behandeling verslaving
 • Zorgen voor verkeersveiligheid en schone lucht, terugdringen fijnstof uit verkeer en veehouderij

Wat kunt u doen?

 • Professionalisering wijkteams
 • Verminderen administratieve lasten zorgaanbieders; kosten niet alleen leidend laten zijn bij lokale zorgkeuzes
 • Zorg op maat voor iedereen regelen; collectieve zorgverzekering bieden voor kwetsbare groepen
 • Keuzevrijheid geven aan burgers bij zorgvoorziening
 • Ruimte geven aan sociale ondernemers en burgerkracht, ‘right to challenge’
 • Seniorennetwerk; buurtregisseurs, opzetten/versterken
 • Volwaardige ondersteuning mantelzorg en vrijwilligerswerk
 • Actieve inzet op preventie
 • Tegengaan van sociaal-economische gezondheidsverschillen: zie bijv. oproep preventie akkoord (GGD)

Meer informatie